Gospodarka odpadamiRdzawka

Empol odbierze śmieci w 2016 roku ze Rdzawki.

Znak sprawy: SRG.271.286.2015  Ogłoszenie o wynikach postępowania na zadanie, pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Rabka-Zdrój”                             

 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczonyna: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Rabka-Zdrójinformujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:  P.U.K. EMPOL Sp. z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa,za cenę 992 700,00 zł brutto.Uzasadnienie wyboru:

  1. Wykonawca, po udzielonym wyjaśnieniu na wezwanie do złożenia wyjaśnień, spełnił wszystkie warunki postawione przez Zamawiającego w SIWZ,
  2. cena ofertowa jest najkorzystniejsza i nie ma charakteru ceny rażąco niskiej,
  3. wysokość zaoferowanej ceny jest niższa od kwoty środków finansowych jakie Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zadania,
  4. oferta uzyskała maksymalną ilość punktów po ich zsumowaniu dla każdego z kryteriów.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Aspekty środowiskowe

Razem

1

Zakłady Komunalne Spółka z o.o., ul. Kilińskiego 46B, 34-700 Rabka-Zdrój

74,31

0,00

74,31

P.U.K. EMPOL Sp. z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa

90,00

10,00

100,00

 

Udostępnij

O autorze