Rdzawka

Kto odśnieży Rdzawkę w 2016 roku ?

Zima, Śnieg, Przyroda

 

http://bip.malopolska.pl/grabkazdroj/Article/get/id,1141985.html

Znak sprawy: SRG.271.379.2015 Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg, chodników oraz ciągów pieszych na  terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój w sezonie zimowym, w latach 2015 – 2016

 

3.2.6. Część VI: „Zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie SOŁECTWA RDZAWKA”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część VI

Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie i utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie Sołectwa Rdzawka:

–        Sołtysia Dolina do „zakopianki”, boczne Sołtysiej Doliny (do Czupty, do Wróbli, do Filasów), Magierówka;

–        Stachnikówka, Srokówka, Srokówka boczna do Kubińskiego Józefa, Cieślówka;

–        Zającówka, Dudkówka;

–        Rusnakówka; Papieżówka;

–        Loskówka, Polakówka, Nogówka;

–        Kościelniakówka, Kubanówka, Cieligówka, Starmachówka, Leśniakówka;

–        Kowalczykówka, Zygadówka, Piłatówka, Lutwinówka, Ziembówka, Piątkówka, Kowalówka;

–        droga Rdzawka Polakówka – Obidowa (stacja paliw przy „zakopiance);

–        boczne drogi do Obidowej;

–        do Twaroga, Buloskówka wraz z bocznymi, Szczerbówka, Zarembek, Rolówka;

–        chodniki na terenie Sołectwa Rdzawka;

–        plac przy OSP Rdzawka,

–        droga do cmentarza wraz z parkingiem;

–        parking przy Kościele;

–        Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce – dojazd od drogi powiatowej.

Zakres prac obejmuje w szczególności:

1/ przygotowanie materiałów i sprzętu,

2/ odśnieżanie,

3/ zwalczanie śliskości tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów uszorstniających, i chemicznych,

4/ prowadzenie dyżurów dyspozytorskich.

Upoważnioną osobą do potwierdzenia wykonanych prac jest Koordynator ZUD lub jego zastępca.

Wykaz wymaganego sprzętu przewidzianego dla Części VI:

1/ ciągnik (lub pojazd przeznaczony do odśnieżania) z pługiem oraz rozsypywacz – min. 1 szt.

2/ koparko-ładowarka – min. 1 szt.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Uwaga! W przypadku braku możliwości odśnieżania mechanicznego usługę należy wykonać ręcznie!

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Sekretariat pok. nr 1 do dnia 2015-12-09 do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2015-12-09 o godz. 11:30, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 05 SALA OBRAD.

Udostępnij

O autorze