Rabczańskie Wieści Pozarządowe

XVII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju+materiały

komunikat

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje,
że 30 grudnia 2015r. /środa/ o godz. 9:00
w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju
przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się
XVII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Porządek obrad:
1. Otwarcie XVII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
4. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:
1) w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2016,
2) w sprawie: zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020,
3) w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wsparcia Rodziny na lata 2016 – 2018,
4) w sprawie: zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Luboń Wielki”,
5) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/97/15 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: opłaty targowej,
6) w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2015 – 2025,
7) w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
8) w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2016 – 2025,
9) w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rabka – Zdrój na rok 2016.
6. Podjęcie uchwały na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju w sprawie: rozpatrzenia skargi Z dnia 30.10.2015r (data wpływu) opatrzonej nr Urzędu Miejskiego w Rabce – Zdroju ORG.1510.12.2015.
7. Poinformowanie o  pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
8. Interpelacje radnych.
9. Zapytania i wnioski radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.

– do udziału w której serdecznie zaprasza

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Rabce – Zdroju
/-/ Maria Górnicka – Orzeł

Materiały Na XVII Sesję RM Cz.1

Materiały Na XVII Sesję RM Cz.2

Materiały Na XVII Sesję RM Cz.3 by Mateusz Wójtowicz

Udostępnij

O autorze