Rabczańskie Wieści Pozarządowe

26 RWP: Kondycja organizacji pozarządowych 2015

26/2015 numer Rabczańskich Wieści Pozarządowych 

—————————————————-

POLSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 2015
10 pytań o kondycję organizacji pozarządowych w 2015 roku, na które trzeba znać odpowiedź. Stowarzyszenie Klon/Jawor zakończyło siódmą edycję badań „Kondycja sektora organizacji pozarządowych 2015”.

Badania zostały przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 4 tys. stowarzyszeń i fundacji z całej Polski. Wyniki badań publikujemy w ngo.pl od początku listopada – opisywaliśmy zatrudnieniepracownikówzarządywolontariuszywspółpracę z administracją, oraz przychody organizacji.

Dziś przedstawiamy pełne wyniki badania. Podstawowe fakty – opisane i przedstawione graficznie – znajdą Państwo w publikacji Polskie organizacje pozarządowe 2015.

Poprosiliśmy liderów i badaczy sektora pozarządowego o komentarze do wyników badania. Które dane wydały się im najciekawsze, dowiedzą się Państwo z filmu:https://www.youtube.com/watch?v=DLqIsXJXY1k

Bardziej szczegółowe i pogłębione dane prezentujemy w formie odpowiedzi na dziesięć najważniejszych pytań o kondycję sektora organizacji pozarządowych. Zachęcamy do lektury!

1. Czym zajmują się organizacje? 
Od 2002 roku dziedziną, którą najwięcej organizacji wskazuje jako najważniejszy obszar swoich działań jest „sport, turystyka, rekreacja, hobby” (34%). W ciągu ostatnich 3 lat widać jednak niewielki spadek jej popularności na rzecz takich obszarów jak „edukacja i wychowanie” (15%), „kultura i sztuka” (13%), „usługi socjalne, pomoc społeczna” (8%) oraz „ochrona zdrowia” (7%).

>>więcej podstawowych danych o organizacjach pozarządowych<<

2. Ilu jest członków w stowarzyszeniach? 
Od kilka lat maleje liczba członków należących do stowarzyszeń (obecnie w przeciętnym stowarzyszeniu jest to 30 osób, a jeszcze w 2008 było ich 40).

3. Ilu wolontariuszy wspiera organizacje? 
Równolegle ze zmniejszeniem się liczby członków rośnie odsetek organizacji, które korzystają ze wsparcia wolontariuszy niebędących członkami organizacji ani jej władz. Przeciętną organizację w ciągu roku wspiera 10 wolontariuszy, połowa z nich angażuje się co najmniej raz w miesiącu.

>>więcej o członkach i wolontariuszach<<

4. Kto zarządza organizacjami? 
W przeciętnej organizacji zarząd liczy pięć osób, z których co najmniej czworo faktycznie uczestniczy w życiu organizacji i angażuje się w podejmowanie decyzji. Większość członków zarządu nie pracuje jednocześnie odpłatnie w organizacji. Składy zarządów są stałe – niemal połowa członków zarządu przeciętnej organizacji zasiada w nim nieprzerwanie od pierwszej kadencji.

>>więcej o zarządach organizacji<<

5. Ile organizacji zatrudnia pracowników? 
W 2015 roku ponad połowa organizacji (55%) płaciła za pracę wykonaną na swoją rzecz, a co najmniej jednego stałego pracownika (pracującego na rzecz organizacji nie mniej niż raz w tygodniu niezależnie od formy zatrudnienia) zatrudniała co trzecia organizacja (35%). W przeciętnej organizacji posiadającej stałych, regularnych pracowników odpłatnie pracowały 4 osoby, a ich czasowe zaangażowanie wynosiło w sumie ok. 80 godzin tygodniowo.

6. Kim są pracownicy organizacji?
W przeciętnej organizacji zatrudniającej płatny personel:

  • zdecydowana większość pracowników ma wykształcenie wyższe i jakieś doświadczenie zawodowe (praca w organizacji nie jest ich pierwszą pracą),
  • ponad połowę zespołu stanowią  kobiety,
  • mniej więcej co trzeci pracownik był wcześniej wolontariuszem w organizacji.

>>więcej o zatrudnieniu i pracownikach organizacji<<

7. Czy przychody sektora rosną?
Między 2011 a 2014 rokiem obserwujemy znaczący wzrost przeciętnych przychodów organizacji (z 18.000 PLN do 27.000 PLN). Poprawa sytuacji finansowej jest widoczna zarówno wśród organizacji o najniższych przychodach, jak i tych o przychodach największych.

>>więcej o finansach organizacji<<

8. Czy organizacje korzystają ze środków UE?
35% organizacji ubiegało się w latach 2007-2013 o środki z funduszy UE, a 23% udało się je uzyskać. Jednak proporcja beneficjentów funduszy unijnych różni się w zależności od branży sektora i wielkości miejscowości, w której organizacja ma siedzibę. Najczęściej o fundusze UE ubiegały się i otrzymywały dofinansowanie organizacje z Warszawy. Na drugim miejscu, zarówno pod względem częstości aplikowania, jak i odsetka organizacji, które przynajmniej raz otrzymały środki, są stowarzyszenia i fundacje z terenów wiejskich.

>>więcej o korzystaniu z funduszy UE<<

9. Z kim organizacje mają najwięcej kontaktów? 
Organizacje najczęściej utrzymują kontakt z podmiotami z najbliższego otoczenia: lokalnymi samorządami (jakikolwiek kontakt miało 92% organizacji), innymi organizacjami pozarządowymi ze swojej okolicy lub regionu (92%) oraz społecznością lokalną (89%). Inni ważni partnerzy to lokalne media, lokalne szkoły i przedszkola oraz przedsiębiorcy.

Zarówno samorządy (które często są postrzegane jako najważniejszy partner), jak i przedsiębiorcy, są dla większości organizacji źródłem wsparcia – finansowego, organizacyjnego lub materialnego.

>>więcej o relacjach zewnętrznych organizacji<<

10. Z jakimi problemami borykają się organizacje? 
Z deklaracji organizacji wynika, że choć trudności ze zdobyciem środków finansowych są wciąż ich największym problemem (deklaruje go 65% sektora), to jego znaczenie nieznacznie spada, rośnie natomiast waga problemów związanych z personelem organizacji oraz sektorem pozarządowym jako środowiskiem.

>>więcej o problemach organizacji<<

Organizacje pozarządowe są zróżnicowane regionalnie, widać to w ich ocenie współpracy z lokalnym samorządem, skali zatrudnienia czy korzystaniu ze wsparcia wolontariuszy.

>>więcej o regionalnym zróżnicowaniu NGO<<

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak były realizowane badania „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015″ przeczytaj o >>metodologii badań<<.


Co to jest NGO? Ile jest w Polsce NGO? Czym zajmują się NGO? Dowiesz się w serwisiefakty.ngo.pl.

Badanie zostało zrealizowane w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, a także z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

LOGO


„Pozarządowe Centrum Informacji, Wiedzy i Opinii ngo.pl.” Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Źródło: Badanie „Kondycja sektora organizacji pozarządowych 2015”

Udostępnij

O autorze