Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Architektury, Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Rabce- Zdroju

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY podinspektora w Wydziale Architektury, Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Rabce- Zdroju

Data ogłoszenia   2017-05-11
Forma zatrudnienia   Umowa o pracę
Status naboru   W toku

Burmistrz Rabki- Zdroju

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektora

 w Wydziale Architektury, Gospodarki Przestrzennej i  Infrastruktury

Urzędu Miejskiego w Rabce- Zdroju

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2

  1. 1.     Wymagania niezbędne :

1)   posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) wykształcenie wyższe w specjalności związanej z gospodarką przestrzenną, architektura lub architektura krajobrazu – w przypadku architektury krajobrazu konieczne studia podyplomowe na kierunku gospodarka przestrzenna,
3) minimum udokumentowane trzy lata pracy w jednostkach administracji samorządowej na stanowisku związanym z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym,
4) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
5) brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
7) nieposzlakowana opinia.
 

  1. 2.     Wymagania dodatkowe:

1) znajomość obsługi systemów informacji geograficznej – GIS,
2) Znajomość przepisów z zakresu:
– Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
– Ustawy Prawo budowlane,
– Kodeks postępowania administracyjnego,
– Ustawy o samorządzie gminnym,
– Ustawy o ochronie danych osobowych,
– Ustawy o dostępie do informacji publicznej,
3) umiejętność organizacji pracy własnej i współdziałania w zespole.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) rozpatrywanie wniosków i prowadzenie postępowań dotyczących spraw wniesionych przez osoby fizyczne i prawne w zakresie:

  • ustalania warunków zabudowy,
  • ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • obliczania należnych opłat skarbowych i administracyjnych,
  • wydawania zaświadczeń,
  • odszukiwanie dokumentów archiwalnych,

2) udzielanie interesantom rzetelnej i pełnej informacji w zakresie załatwianych spraw,
3) prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie procedur dotyczących prac planistycznych,
4) udział w przygotowywaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
5) przygotowywanie dokumentów do archiwizacji i archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6)  prowadzenie rejestru wydawanych decyzji,
7)  sporządzanie rocznych zestawień wydanych decyzji administracyjnych,
8)  sporządzanie projektów opinii dotyczących podziału nieruchomości,
9)  współtworzenie Gminnej bazy systemów informacji geograficznej – GIS.
10) aktualizacja informacji dotyczących zagospodarowania przestrzennego na stronie BIP oraz tablicy ogłoszeń UM.
 
4. Warunki pracy na stanowisku
1)      zatrudnienie w wymiarze czasu pracy – pełny wymiar czasu pracy,
2)      praca siedząca z użyciem komputera, w budynku Urzędu Miejskiego,
3)      kontakt z interesentami, instytucjami, podmiotami, organami,
4)      wynagrodzenie miesięczne zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju.
 
5. Informacja nt. zatrudniania osób niepełnosprawnych
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym  opublikowane ogłoszenie  wynosił powyżej  6%.
 
6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny i życiorys ( CV) –  proszę o podanie telefonu kontaktowego,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje,
4) kopie dokumentów poświadczających dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,
5) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania  pracy na danym stanowisku,
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 922 ) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. z 2016r. poz. 902)”.
 
7. Termin i miejsce składania dokumentów :
1)     Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju   34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2 ( pok. Nr 1 – Sekretariat)  z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko – podinspektora w Wydziale Architektury, Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury  – w terminie  do  dnia   25 maja 2017r.  
2) Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
     8. Informacje dodatkowe :
1) Brak podpisu na oświadczeniach, liście motywacyjnym i CV, kwestionariuszu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,
2) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru, tj. testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej,
3) Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
4) Wybrany kandydat zatrudniony zostanie na podstawie umowy o pracę na czas określony, w wymiarze czasu pracy- pełny wymiar czasu pracy, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia naboru,
5) Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 902).
 
Rabka-Zdrój, dnia  11 maja 2017r.

Udostępnij

O autorze