Rabczańskie Wieści Pozarządowe

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju+ materiały

28 czerwca 2017r. /środa/ o godz. 900

w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju

przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXIII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce–Zdroju.
2. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce–Zdroju.
3. Sprawozdanie Burmistrz Rabki–Zdroju z działalności międzysesyjnej.
4. Analiza wykonania budżetu gminy za rok 2016:

1)   przedstawienie przez Burmistrz Rabki-Zdroju sprawozdania z wykonania budżetu,

2)   przedstawienie przez Burmistrz Rabki-Zdroju opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy,

3)   przedstawienie przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce–Zdroju opinii z wykonania budżetu za rok 2016 oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rabki–Zdroju z tytułu wykonania budżetu za rok 2016,

4)   przedstawienie przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce–Zdroju opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

5)   dyskusja,

6)   podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rabka–Zdrój za rok 2016,

7)   podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrz Rabki–Zdroju z tytułu wykonania budżetu na rok 2016,

5. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrz Rabki–Zdroju:

1)     w sprawie: ustalenia daty wyborów uzupełniających Przewodniczącego Zarządu Osiedla „Łęgi” w gminie Rabka–Zdrój i miejsca głosowania,

2)     w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Rabka–Zdrój, za pomocą  innego instrumentu płatniczego,  w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny,

3)     w sprawie: uchwalenia Regulaminu  udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rabka-Zdrój,

4)     w sprawie: ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworca busów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rabka,

5)     w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Rabka–Zdrój,

6)     w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/98/15 Rady Miejskiej w Rabce–Zdroju z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: opłaty uzdrowiskowej,

7)     w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka–Zdrój,

8)     w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

9)     w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty,

10)   w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

11)   w sprawie: w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2017 – 2025,

12)   sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2017.

6. Podjęcie uchwały na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce–Zdroju w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 02.05.2017r. (data wpływu) opatrzonej nr Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju ORG.1510.2.2017.
7. Poinformowanie o  pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
8. Wnioski i zapytania radnych.
9. Zamknięcie sesji.

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju 1/3

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju 2/3

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju 3/3

Udostępnij

O autorze