Opinia Klubu Radnych „Nasze Miasto” w sprawie absolutorium dla burmistrza Rabki – Zdroju z tytułu wykonania budżetu na rok 2016.

         Rabka-Zdrój, dnia 28.06.2017 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Rabce-Zdroju

Maria Karolina Górnicka-Orzeł

 

Opinia Klubu Radnych „Nasze Miasto”

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Rabki – Zdroju

z tytułu wykonania budżetu na rok 2016.

 
Klub Radnych „Nasze Miasto” niniejszym opiniuje negatywnie w/w uchwałę. Istotą udzielenia absolutorium jest brak zastrzeżeń do prowadzonej przez burmistrza gospodarki finansowej w gminie oraz czy burmistrz dobrze i gospodarnie zarządzała finansami w 2016 r. Według naszej oceny o braku takich zastrzeżeń nie może być mowy. Całoroczny kształt prowadzonej gospodarki finansowej nasuwa wiele uwag i wątpliwości, a fakty, które poniżej przytoczymy, mówią same za siebie. Fakt, że Burmistrz realizowała zadania zgodnie z budżetem to nie wszystko  – papierowe zestawienie tylko formalnie wygląda prawidłowo, a liczby można dostosować do zrealizowanych zamierzeń bądź wycofać daną pozycję jeśli czegoś się nie zrealizowało (np. poprzez liczne zmiany budżetowe w ciągu roku). Patrząc na zatwierdzony budżet na rok 2016, a jego realizację po roku widzimy, ile zadań zostało wprowadzonych, a ile fikcyjnych zapisów zadań, których nie zrealizowano, wycofanych.
Poniżej przedstawiamy główne zarzuty, które wyraźnie pokazują, że udzielenie absolutorium Burmistrzowi Rabki-Zdroju jest niewskazane:

  1. Ciągłe zadłużanie się. Zaciągnięte kredyty na kwotę 2 500 000 zł. Efektem takiego podejścia jest rosnące z roku na rok zadłużenie gminy. Pogłębiające się zadłużenie w ostateczności doprowadzi do głębokiej zapaści finansowej. Brak jest pomysłu na oddłużenie miasta. Z roku na rok Gmina Rabka-Zdrój coraz bardziej odstaje od sąsiednich gmin i posiada coraz mniejszą możliwość rozwoju
  2. Niegospodarność. W dniu 12.12.2016 r. przed Sądem Gospodarczym w Krakowie została zawarta ugoda,pomiędzy Gminą Rabka-Zdrój a firmą PARK M, dotycząca wzajemnych roszczeń powstałych przy okazji rewitalizacji parku miejskiego, co kosztowało nas, podatników ok. 600 000,00 zł kosztów i odsetek, ponad wynegocjowaną kwotę w wysokości 1 751 524,85 zł. Ponadto pokrętnie przedstawiano nam nieścisłe, nierzetelne i niejasne fakty, a także nie udostępniono nam dokumentów w tej sprawie. Z uzyskanych informacji wynika, że ugoda została zawarta z wyraźnym przewlekaniem sprawy, wg. warunków zaproponowanych długo przed zawarciem umowy, co doprowadziło do powstania gigantycznych, w odniesieniu do kwoty głównej, odsetek.
  3. Brak jasnego i zdecydowanego działania w celu poprawy najpilniejszych potrzeb gminy. Jest to kolejny rok braku realizacji oraz zaniechania korzystania z dotacji i innych środków zewnętrznych,na ochronę powietrza oraz na gospodarkę wodno – kanalizacyjną. Brak jest wieloletnich planów, widoczna jest niechęć lub nieumiejętność sięgnięcia po znaczne środki. Świadczy to o niegospodarności, braku odpowiedniej kadry lub fikcyjnym i nieuzasadnionym kreowaniu się burmistrz na eksperta w pozyskiwaniu pieniędzy, które były i są dostępne. Corocznie przeznaczane są szczątkowe środki tylko na projekty wykonawcze, co jest pozoranctwem realizacji ważnych dla mieszkańców tematów.  Wszystko to pokazuje, że brak jest koncepcji i planu dla Rabki.
  4. Wieloletnie zaniedbania w dziedzinie wprowadzania nowatorskich planów ochrony powietrza, w tym brak realizacji regionalnego Programu ochrony powietrza oraz Programu ochrony środowiska miasta i Gminy Rabka-Zdrójskutkować będzie naliczeniem kar dla naszej gminy. Mieszkańcy zapłacą za nieudolność burmistrz.
  5. Postępowaniasądowe oraz nałożone grzywny, w tym wyrok sądowy skazujący burmistrz, jako winną umyślnego przekroczenia uprawnień. Kary za notoryczne nieudzielenie informacji publicznych i nieprzesyłanie skarg do sądów w terminach. Jest to zarówno ignorowanie przede wszystkim mieszkańców, jak również organów administracyjnych i sądowych. Dla nas mieszkańców wiąże się to z utrata publicznych pieniędzy na prawników, delegacje, koszty procesowe. Co więcej, do tej pory nie wiemy jakie to kwoty.
  6. Złapolityka śmieciowa, co skutkowało i będzie skutkować kolejnymi podwyżkami cen wywozu i utylizacji śmieci. Brak sensownego i ekonomicznego wykorzystania majątku sortowni (ok. 8 mln. – koszt całego programu gospodarki odpadami zakładający budowę sortowni) do zadań gminnych, przez co następuje dalsza utrata środków budżetowych.
  7. Pozbawienie rodzin wielodzietnych posiadających karty dużej rodziny zniżek na śmieci, co wcześniej burmistrz tak optymistycznie wprowadziła.
  8. Złe gospodarowanie pieniędzmi budżetowymi na inwestycje drogowe. Wykonywanie krótkich odcinków (przykładowo 100 m Kasprowicza), szumnie określanym, jako remont ulicy.
  9. Wydatkowanie pieniędzy na kolejne projekty, które nie są realizowane (przykładowoGilówka – osuwisko, chodnik w Chabówce). Karygodne marnotrawienie pieniędzy w celu odsunięcia przeterminowanych już wielokrotnie próśb mieszkańców.
  10. Sprawa budynku PKP. Przygotowana i wymagająca jedynie zatwierdzenia ugoda z PKP w celu przejęcia. W wyniku niegospodarnego działania burmistrz, aktualnie koszty utrzymania wynoszą 209 tyś. złotych (w tym sam monitoring 80 tyś. złotych) rocznie.

 
Wyżej wymienione fakty świadczą o tym, że gospodarka finansowa gminy prowadzona jest bez długoletniego planowania, wiele środków wydatkowane jest niegospodarnie, majątek gminny zamiast być pomnażany i przeznaczany na inwestycje, które przynosiły by dochód dla gminy, jest tylko uszczuplany. To co zgromadzili poprzednicy i świadczyło o bogactwie gminy, dzisiaj zostało rozsprzedane po niejednokrotnie zaniżonej wartości.
Mając obraz tak prowadzonej przez burmistrz gospodarki finansowej w gminie oraz zarządzania finansami w 2016 r.,  udzielenie przez nas absolutorium Burmistrz Ewie Przybyło nie znajduje żadnego logicznego uzasadnienia.

 Klub Radnych ,,NASZE MIASTO’’

Rafał Hajdyła

Katarzyna Karkula

Marek Ciepliński 

Janusz Wójciak

You May Also Like