Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Maturzysto zdobądź stypendium na studia w Rabce Zdroju


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nasze Miasto i Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Narodowym Bankiem Polskim i Fundacją Wspomagania Wsi

OGŁASZA

XVI edycję Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów

 
Stypendia będą udzielane  młodzieży  z terenu gminy Rabka Zdrój ( miasta Rabka Zdrój i sołectw Rdzawka, Ponice i Chabówka. )
Stypendium przyznawane jest na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
W roku akademickim 2017/2018 stypendium pomostowe będzie wynosiło 5000,00zł i będzie wypłacane przez 10 miesięcy po 500,00zł miesięcznie, na indywidualne konto stypendysty.
 
Kto może zostać stypendystą?
Kandydaci do stypendium pomostowego muszą spełnić ŁĄCZNIE WSZYSTKIE warunki regulaminu:

  1. Muszą być maturzystami 2017 roku, tzn. ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w tym roku. Maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2017 roku będą dyskwalifikowani.
  2. Muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających 1600 zł brutto w przeliczeniu na osobę, lub 1800 zł brutto w przeliczeniu na osobę w przypadku, gdy członkiem rodziny jest DZIECKO legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności (dochód brutto wyliczony z czerwca 2017 r.),
  3. Pochodzą z terenów do 20.000 mieszkańców, tzn. zamieszkują na wsi lub mieście do 20 tys. mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
  4. Stypendia będą udzielane młodzieży z terenu gminy Rabka Zdrój ( miasta Rabka Zdrój i sołectw Rdzawka, Ponice i Chabówka. )
  5. Osiągnęli na maturze wynik minimum 90 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm zamieszczony na stronie internetowej.
  6. Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
  7. Posiadają REKOMENDACJĘ Lokalnej Komisji Stypendialnej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Nasze Miasto- Rabka Zdrój.Tylko osoby rekomendowane są uprawnione do aplikowania online. Wnioski bez rekomendacji będą przez system komputerowy odrzucane.
  1. Przedstawią podejmowanie przez siebie działania wolontariackie na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego w gminie Rabka Zdrój.

 
 
Procedura składania wniosku:
Krok 1 – Uzyskanie rekomendacji
Rekomendacji udziela Lokalna Komisja Stypendialna przy przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Nasze Miasto  w odpowiedzi na wysłane poprzez email prośby kierowane na adres : rabkanm@gmail.com
Prośbę o rekomendację należy złożyć do 28 lipca 2017 roku.
Kandydaci którzy otrzymają rekomendację otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową do 31 lipca 2017.
Wzór prośby o rekomendację:
——————
PROŚBA  O  UDZIELENIE   REKOMENDACJI  Do Programu Stypendiów Pomostowych
Zwracam się z prośbą o udzielenie rekomendacji do Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2017/2018.
 
Imię i Nazwisko:                …………………………………
Adres zamieszkania:         …………………………………
Telefon kontaktowy       …………………………………..
Nazwa ukończonej szkoły:…………………………………
Rok ukończenia szkoły:     …………………………………

Liczba punktów otrzymanych na świadectwie maturalnym: ……………………….
 
(obliczyć zgodnie z algorytmem zamieszczonym w linku w ogłoszeniu o naborze)
 
Oświadczam, że spełniam kryterium dochodowe, oraz pozostałe warunki wymagane regulaminem Programu.
Przedstawiam podejmowanie przez siebie działania wolontariackie na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego w gminie Rabka Zdrój.
………………………………………………………………………………………………………………………..
——————-
Krok 2 – wypełnienie wniosku
Kandydat wypełnia on-line do 18 sierpnia 2017 (do godz.16.00) wniosek aplikacyjny Programu Stypendiów Pomostowych dostępny na stronie www.stypendia-pomostowe.pl .
W pytaniu „Czy posiadasz rekomendację organizacji lokalnej?” kandydaci, którzy otrzymali rekomendację drogą mailową, dają odpowiedź twierdzącą i zaznaczają ‘’Rabka Zdrój- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nasze Miasto’’
 
Krok 3 – złożenie wniosku
Kandydat drukuje wniosek wygenerowany on-line, podpisuje i wraz z wymaganymi załącznikami (listę potrzebnych załączników wygeneruje system) dostarcza do  siedziby  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nasze Miasto
do dnia 23 sierpnia 2017r.
Szczegółowy regulamin wraz z kryteriami punktowymi opublikowany zostanie wkrótce.
 
Wnioski można dostarczać:
1/osobiście prezesowi Markowi Cieplińskiemu.
2/przesłać pocztą (liczy się data wpłynięcia) na adres:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nasze Miasto
Ul. Kasprowicza 33 A
34-700 Rabka-Zdrój
 
Ostateczne decyzje ogólnopolskiej komisji stypendialnej Programu Stypendiów Pomostowych Segment II będą znane około 9 października 2017r.
Wyniki opublikujemy na stronie internetowej nmrabka.pl.
Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018 (Segment II)
Najczęściej zadawane pytania
 
 

Udostępnij

O autorze