Centrum Kultury Sportu i Promocji w Rabce-ZdrojuRabczańskie Wieści Pozarządowe

Jakie pomysły na kulturę ma nowy dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju ?

Jakie pomysły na kulturę ma nowy dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju ?

Centrum Kultury, Sportu i Promocji to nie może być tylko fabryka eventów. To pozytywistyczny cel i misja ekspresji artystycznej – bezpośredniego udziału. Animacja, kultura i edukacja są jak pierwsze litery alfabetu, a każdą dziedzinę sztuki uważam za pierwszą i najważniejszą. Jestem po stronie twórców i po stronie odbiorców. Dla mnie to jedno i to samo. Tworze kulturę dla młodych i z młodymi, dla starszych i ze starszymi. Kultura to nie koszt, to inwestycja

Tak swoje pomysły podsumował Bolesław Bara, nowy dyrektor Centrum Kultury Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju.

Jaki jest jego program ?

PROGRAM DZIAŁANIA INSTYTUCJI KULTURY tj. CENTRUM KULTURY, SPORTU i PROMOCJI W RABCE – ZDROJU NA LATA 2021-2026

I. Misja:

CKSiP jest jednostką, za pośrednictwem której organ założycielski, Miasto Rabka-Zdrój, realizuje i prowadzi działalność kulturalną na terenie Miasta Rabka-Zdrój, jest on podmiotem prawa i osobą prawną. Prowadzenie wielokierunkowej działalności mającej na celu tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury, zaspakajanie potrzeb mieszkańców i kuracjuszy, kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, sporcie i wspieranie oraz promocję edukacji i inicjatyw kulturalnych, sportowych w mieście. Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i rozwijanie pasji w lokalnej społeczności oraz promowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze przy jednoczesnym pielęgnowaniu tradycji i dziedzictwa kulturowego regionu.

II. Wizja:

Centrum Kultury, Sportu i Promocji (CKSiP) jest miejscem skupiającym ludzi z inicjatywą, otwartych na potrzeby lokalnej społeczności, z nowoczesnym podejściem i zaangażowaniem w pracę na rzecz rozwijania pasji mieszkańców Regionu. Tworzymy atmosferę, która przyciąga do współpracy ludzi i instytucje działające na rzecz kultury i sportu, rozbudowujemy sieć współpracy,
a bazą naszych działań jest nowoczesny, doskonale wyposażony obiekt. Jesteśmy liderem aktywizującym działania różnych grup na rzecz wspólnego celu jakim jest kreowanie i realizowanie inicjatyw kulturalnych, sportowych i społecznych.

Obszarem działania CKSiP w Rabce-Zdroju, jest przede wszystkim Miasto Rabka Zdrój, a także szeroko rozumiane Podhale, z powiatem nowotarskim na czele. Miasto Rabka-Zdrój liczy około 12 500 mieszkańców, powiat zaś ponad 191000. Miasto Rabka-Zdrój jest jednym z największych miast w regionie.

Oprócz Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju istnieją jeszcze inne placówki kultury, m.in.: Kino Śnieżka, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum im. Władysława Orkana, Muzeum Orderu Uśmiechu, Galeria pod Lilianną, Muzeum Zbójników i Górali, Teatr Lalek Rabcio, Pogotowie Sztuki, Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce, Szkoła Muzyczna im. Fryderyka Chopina.

CKSiP JAKO KULTURALNO-SPORTOWY LIDER W REGIONIE

 1. Budowa marki Centrum Kultury, Sportu i Promocji poprzez:
 1. Działania wizerunkowe polegające na ujednoliceniu materiałów CKSiP, programy, plakaty, zaproszenia.
 • Próba stworzenia drogi (szlaku) do MOK z dworca PKP, z dworca PKS, z Parku, oznakowanie trasy dojścia, dojazdu „Wszystkie drogi prowadzą do MOK”.
 • Założenie Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury „PIANO – FORTE” mającego na celu skupienie wokół CKSiP (MOK) osób i instytucji zapraszając do uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach. Stowarzyszenie mogłoby także wnioskować o środki na swoją działalność w miejscach, gdzie CKSiP nie ma możliwości prawnych by starać się o dofinansowania.
 • Stworzenia Rady Konsultacyjnej zrzeszającej przedstawicieli różnych lokalnych środowisk, których łączy pasja i zamiłowanie do działalności społecznej, jako ciało doradcze aby aktywnie włączać się w realizowane projekty tworząc podstawy życia kulturalnego i sportowego w Rabce-Zdroju wśród mieszkańców i turystów.
 • Pozyskanie sponsora strategicznego – mecenasa kultury, który dzięki współpracy z CKSiP będą postrzegane jako firmy wspierające ambitne działania kulturalne, sportowe i artystyczne na najwyższym poziomie.
 • Dywersyfikacja finansowa kluczem do sukcesu korzystania z możliwości z różnych źródeł oprócz dotacji Urzędu Miasta (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, granty i inne programy ministerialne, wojewódzkie (RPO), środki Unii Europejskiej (Euroregion Tatry)).
 • Sporządzenie atrakcyjnej oferty wynajmu sal, pomieszczeń, infrastruktury na małe i duże spotkania biznesowa dla podhalańskich firm oraz inne spotkania typu szkolenia, konferencje, turnieje, obozy; wyjątkowa atmosfera CKSiP (Amfiteatr, Kino, Stadion) mogą nadać takim spotkaniom odpowiednie otoczenie i jednocześnie ukazywać CKSiP jako instytucję, która dba o tworzenie ciekawej promocji marki Rabki-Zdroju; podobna oferta powinna dotyczyć całej infrastruktury CKSiP
 • Nowa i atrakcyjna własna strona internetowa oraz szersza obecność na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram) i stronach informacyjnych w regionie (gorce24.pl, goral.info.pl, 24tp.pl, podhale24.pl). Strona powinna zachęcać do odwiedzania i śledzenia bieżących wydarzeń CKSiP oraz ujednoliconego kalendarza imprez w mieście.
 1. Dworzec PKP – PRZYSTANEK KULTURA ( współpraca ze Skansenem Taboru Kolejowego w Chabówce, Rabkoland)

Specyfika muzeum nie pozawala na szerokie dotarcie do odbiorców, jednak aktywna organizacja lekcji muzealnych, wystaw tematycznych, wystaw okolicznościowych pozwoli na dotarcie do szerszych grup zainteresowanych także prezentowaną w Muzeum tematyką. Dziedzictwo kulturalne będące w zbiorach Muzeum zasługuje na akcje promocyjne, wizerunkowe i marketingowe. Stworzenie oferty muzealnej dla mieszkańców, kuracjuszy Rabki-Zdroju, pokazywanie i historia eksponatów, oferta ulgowych wejść do Muzeów.

 • Działalność wydawnicza. Wydawanie materiałów promujących Rabkę-Zdrój i region powinna być stałym elementem działań marketingowych. Biorąc pod uwagę fakt, iż dzisiejsze społeczeństwo jest społeczeństwem obrazu, i chętnie ucieka od przeładowanej treścią informacji, koncepcją na polu wydawnictw promocyjnych mogło by być wydanie albumu wielojęzykowego obrazującego walory Rabki-Zdroju i okolic. Trzeba też wyjść naprzeciw osobom, które potrzebują bardziej skondensowanej i ilustrowanej publikacji o walorach, nie tylko kulturalnych i sportowych Rabki-Zdroju. Można też pomyśleć o mapie atrakcji Rabki-Zdroju oraz kalendarza w formacie DL wszystkich imprez i wydarzeń Rabki-Zdroju (Stowarzyszenia, Fundacje, Teatry). Takie ulotki pozostawione w miejscach turystycznych mogą dać odbiorcy wiedzę nt. Planowanych wydarzeń w skali roku.
 • Reklama Wizualna. Dzisiaj do odbiorców przemawia się językiem symboli, skrótów myślowych, analogii, niedopowiedzeń, tajemniczości. Reklama wizualna ma intrygować, grać skojarzeniami, barwą, ma być prosta w przekazie a jednocześnie dać odbiorcy pole do własnej interpretacji. Działalność CKSiP w tym zakresie skupiałaby się na zdiagnozowaniu strategicznych miejsc na terenie miasta i gminy, które można byłoby wykorzystać w celu promocji za pomocą reklamy wizualnej, a następnie dostosowanie do tych miejsc odpowiednich nośników tego przekazu (np. billboardy, potykacze, banery, ekrany reklamowe). W dalszej kolejności należy rozważyć kompleksową kampanię promocyjną poszczególnych wydarzeń i projektów.
 • Ścisła współpraca i wymiana kulturalna z miastami partnerskimi Rabki-Zdrój – Chateau-Gontier, Frome, Murrhardt, Kiskunfelegyhaza – promocja lokalnej sztuki ludowej za granicą.

CKSiP JAKO INSTYTUCJA PROMUJĄCA KULTURĘ MATERIALNĄ  I SPORT RABKI-ZDRÓJ, LOKALNĄ
I REGIONALNĄ

 1. Ochrona dziedzictwa kulturowego Rabki-Zdrój:
  1. organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych i ich promocja
  1. rozszerzenie oferty kulturalno-rekreacyjnej dla mieszkańców i kuracjuszy Rabki-Zdrój sąsiednich gmin oraz turystów
  1. promocja dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą
 • Ożywienie życia kulturalnego i sportowego poprzez kreowanie lokalnej tożsamości kulturowej i pogłębianie spójności społecznej:
  • aktywne pobudzanie działań środowisk lokalnych
  • twórcza współpraca instytucji kultury i sportu, organizacji pozarządowych, grup nie formalnych z terenu gminy oraz gmin ościennych
  • rozszerzenie oferty kulturalnej i sportowej dla mieszkańców Rabki-Zdrój i regionu
  • dostosowanie oferty kulturowej i sportowej do mieszkańców, którzy nie zawsze są świadomi potencjału kulturowego i sportowego naszego miasta
  • wykształcenie systemu wspierania i promocji wybitnych młodych artystów/zespołów
   z Rabki-Zdroju i regionu
 1. Promocja kultury, sportu i turystyki:
  1. organizacja różnorodnych wydarzeń kulturalnych i sportowych dla mieszkańców, kuracjuszy oraz dla turystów
  1. współpraca instytucji kultury i sportu z innymi organizacjami działającymi na rzecz promocji dziedzictwa kulturowego, sportowego i turystycznego Rabki-Zdroju i regionu
  1. zastosowanie innowacyjnych form promocji i technologii informatycznych w marketingu
  1. promocja dziedzictwa kulturowego i sportowego w kraju i za granicą
  1. wzmocnienie promocji miasta we współpracy z Wydziałem kultury, sportu i promocji Urzędu Miasta poprzez zsynchronizowanie kalendarza imprez miejskich we współpracy
   z innymi organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną i sportową w  Rabce-Zdroju
  1. organizacja i promocja imprez o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym
Lp.Cel długoterminowy (oczekiwany stan/zmiany)  Cele krótkoterminowe
1Utworzenie Rady Konsultacyjnej   Wizja CKSiP – miejsce otwartej kreacji, forum dla efektywnego dialogu z mieszkańcami  „Kultura jest bliżej niż myślisz”   Kultura nowoczesności – naukowy i historyczny kontekst kultury w Rabce-ZdrojuPrzygotowanie oferty programowej, sportowej, warsztaty, spotkania, konferencje (Europejskie Dni Dziedzictwa, Turniej Miast)Poszerzenie zakresu działalności CKSiP (MOK) w aspekcie edukacyjnym (oferta dla przedszkoli, szkół, grup kuracjuszy, turystycznych i sportowych)

2Kultywowanie tradycji Podhala i promowanie jej szerszemu odbiorcy   Statutowym zadaniem Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju jest upowszechnianie wiedzy o tradycji i kulturze regionu Podhala. Działalność w tym zakresie będzie kontynuowana w oparciu o już istniejącą ofertę programową. Nie jest to jednak wystarczający zakres działań. Podejmowany będzie szereg nowych inicjatyw, które będą miały na celu zapoznanie coraz większej grupy osób z Podhalem, jego historią, kulturą, tradycjami. Nowe pomysły będą sukcesywnie wdrażane w życie, a ich promocja i wsparcie będzie możliwe dzięki utworzeniu w budynku CKSiP oraz Dworca PKP (Przystanek Kultura) Punktu Informacji Turystycznej2.1 Podtrzymanie istniejących inicjatyw znajdujących się w aktualnej ofercie programowej CKSiP     Zachowanie tradycyjnych podhalańskich wartości pielęgnowanych przez grupy obecnie działające, upowszechnienie wiedzy o kulturze i tradycji Podhala poprzez kontynuację imprez wpisanych na stałe do kalendarza jest niezbędnym elementem dalszego funkcjonowania jednostki.  Środy z rzemiosłem, grupy „Majeranki”, „Robcusie”, „Robcanie” chóry: „Adoramus”, „Cantabile ”, „Cantates Angelicus” oraz inne przedsięwzięcia kultywujące gwarę, tańce, kulturę znajdujące się w ofercie CKSiP będą stale kontynuowane. Stała współpraca ze Związkiem Podhalan, oddział Rabka-Zdrój.   2.2 Rozszerzanie oferty skierowanej do kuracjuszy i turystów   Promocja tradycji i kultury regionu oraz samego Miasta jako kulturalnej stolicy Gorców wymaga rozszerzenia oferty skierowanej bezpośrednio do ogromnej liczby turystów, która rokrocznie odwiedza nasz region. W oparciu o współpracę z innymi podmiotami przygotowana zostanie oferta dla turysty w formie pakietu turystyczno-kulturalnego wraz z mapą atrakcji rozmieszczonych w całym regionie. Przygotowana zostanie oferta pobytów tematycznych dla turystów, np. „Szlakiem ginących zawodów”, „Szlakiem topniejących lodowców”. W tym zakresie nawiązana zostanie współpraca z PTTK. Zorganizowany zostanie cykl nowych imprez o zasięgu ponadregionalnym, m.in. „Rabczańska noc kabaretowa”, „Spotkanie w dolinach”, Festiwal Piosenki Turystycznej, Pożegnanie Lata, Altany w niedzielę, muzyczne czwartki w Parku Zdrojowym, Festiwal Kultury i Tradycji Karpackiej. Innowacyjnym podejściem będzie zaproponowanie Questingu, czyli gry terenowej („palcem po mapie”) polegającej na rozwiązywaniu zagadek logicznych, historycznych i terenowych. W ten sposób możliwe będzie połączenie nauki i zabawy co pozwoli osobom biorącym w niej udział na poznawaniem ciekawych miejsc, historii regionu i osób związanych z Podhalem (np. Przerwa-Tetmajer, Chałubiński). Możliwość odbycia wycieczki pieszej bądź rowerowej. Na zakończenie przyznawany będzie dyplom ukończenia. Utworzone zostanie kino letnie, w którym prezentowana będzie kultura niszowa. Innym działaniem będzie stworzenie oferty „zielonych szkół” i „białych szkół” w programie których również promowane będą walory kultury. Oferta będzie promowana i kierowana do różnych podmiotów na terenie Polski. 4 warianty oferty kinowej CKSiP: 1. DKF, 2. Kino dziecięce, 3. Repertuar lekturowy, 4. Nowości kinowe i premiery.   2.3 Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej w budynku dworca PKP („Przystanek Kultura”)   W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu informacji o wszystkich dostępnych atrakcjach
w budynku PKP powinien zostać utworzony Punkt Informacji Turystycznej we współpracy z odziałem PTTK Rabka-Zdrój.  
3Poszukiwanie nowych koncepcji działań i wzbogacanie oferty kulturalno-sportowej dla różnych grup wiekowych   Zmiana systemu zarządzania CKSiP będzie punktem wyjścia pozwalającym osiągnąć zamierzone efekty. Zastosowanie modelu zarządzania przez jakość (Total Quality Management, analiza SWOT) połączone z innowacyjnym podejściem pozwoli na wprowadzenie wielu działań inspirujących, wyzwolenia pozytywnej energii w zespole współpracowników, stałe wzbogacanie oferty  programowej. Elementem tych działań będzie zintensyfikowanie współpracy z placówkami kulturalno-artystycznymi, sportowymi, edukacyjnymi podejmowanie współpracy z osobami wnoszącymi nowe pomysły, finansowanie mniejszych i większych przedsięwzięć i wydarzeń w ramach dostępnych grantów, ożywianie tradycji i historii Podhala. Konieczne jest identyfikowanie zmieniających się trendów, właściwe odczytywanie potrzeb ludzi i wychodzenie im naprzeciw (ankieta internetowa, ewaluacja, newsletter. CKSiP musi chwalić się tradycyjną kulturą regionu, ale również otwierać dzieciom, młodzieży i dorosłym okno na świat, pokazywać różnorodność, szeroki wachlarz możliwości, inspirować, zachęcać do współpracy, angażować, włączać do inicjatyw i wydarzeń.3.1 Zbudowanie zespołu ludzi pełnych pasji i zaangażowanych w pracę oraz wolontariuszy („rozpal w sobie pasję”)   Stworzenie atmosfery, w której praca będzie pasją, a pasja pracą jest podstawą dobrego funkcjonowania i rozwoju organizacji. Opieranie się na osobach profesjonalnie podchodzących do swoich obowiązków i pełnych pasji, zjednoczonych wokół wspólnego celu, sprawi, że oferta programowa będzie ciekawa i atrakcyjna dla odbiorców, a Centrum Kultury, Sportu i Promocji będzie tętniło życiem, aby był „drugim domem”. W ekonomii znane jest hasło, „ufaj, ale kontroluj”. Zarządzanie zespołem pracowników, odbywać się będzie poprzez cykliczne narady, spotkania oraz obowiązkowe sprawozdania
z realizowanych zadań (miękki controlling)   3.2 Wprowadzenie do oferty cyklu zróżnicowanych zajęć skierowanych do różnych grup odbiorców   Dotychczasowa oferta zajęć świadczonych przez CKSiP będzie kontynuowana. Jednak będzie następowało jej stopniowe uzupełnianie i rozszerzanie. Jednym ze sposobów rozszerzenia oferty będą zajęcia rozwijające zainteresowania pod wspólnym hasłem przewodnim: „Akademia umiejętności”, „Akademia sportu”, „Akademia małego artysty”, „Akademia seniora”, „Akademia teatru”, „Akademia Tańca”. Miasto Rabka-Zdrój promuje się jako „Miasto Dzieci Świata”, w CKSiP pojawi się Mądra Sowa (strefa odkrywania wyobraźni artystycznej – ekspresja artystyczna, strefa uśmiechu, strefa radości czyli bezpośredni i aktywny udział wszystkich dzieci (mieszkańcy, kuracjusze i turyści).Cykl wydarzeń „Lato w mieście, Zima w mieście” Dadzą one możliwość praktycznego i bezpośredniego udziału w warsztatach, zdobywania umiejętności zgodnych z zainteresowaniami, pracy pod okiem fachowej, doświadczonej kadry. Stworzone zostanie eksperymentatorium. Jego zadaniem będzie kreowanie myślenia technicznego i naukowego. Młodzież będzie miała m.in. możliwość uczestnictwa w zajęciach z robotyki, podczas których uczyć się będzie budować modele, programować konkretne funkcje, wykorzystywać czujniki i sensory, wykonywać doświadczenia. Organizowane będą wyjazdy do większych ośrodków np. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Innym działaniem będzie wprowadzenie szeregu kompleksowych programów np. program „Mama i ja”. Zakłada on równoległe świadczenie usług dla kobiet w postaci spotkań z dietetykiem, psychologiem, zajęć rekreacyjno-sportowych, komputerowych (specjalnie stworzona strefa e-game dla dzieci i młodzieży) i wielu innych podczas których będzie możliwość pozostawienia dziecka na zajęciach tematycznych skierowanych do najmłodszych odbiorców. Pozwoli on podjąć aktywność kobietom, które często musiały rezygnować z zajęć ze względu na brak możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem. Propagowane będą imprezy sportowe (rowerowe, biegowe, taneczne, muzyczne). Będziemy zachęcać dzieci, młodzież i dorosłych do aktywności. Organizowane będą plenery malarskie, fotograficzne. Nastąpi zwiększenie różnorodności prowadzonych dotychczas działań. Spektakle teatralne będą również obejmować repertuar lekturowy. Raz w roku odbywać się będzie przegląd teatralny, wokalny, muzyczny, taneczny. Będzie to okazja do wyjścia poza ściany CKSiP, pokazania efektów pracy, ożywienia środowiska lokalnego, a jednocześnie docenienia wysiłku jaki dzieci włożyły przez cały okres uczestnictwa w zajęciach. Wszystkie grupy funkcjonujące w CKSiP będą raz w roku organizowały wspólne przedsięwzięcie łączące ich wysiłki muzyka, taniec, śpiew, film itp. Będzie to skłaniało do podejmowania współpracy między poszczególnymi grupami – „Zabujaj się w Kulturze”.   3.3 Promowanie wielopokoleniowości   W ramach tzw. „Inkubatora współpracy” odbywałyby się zajęcia, w których mogliby brać udział przedstawiciele różnych pokoleń. Umożliwiłoby to np. poznawanie obsługi komputera osobom w podeszłym wieku przy udziale ich wnuczków. Zajęcia miałyby również wartość edukacyjną dla młodzieży, podczas kiedy np. ich dziadkowie czy rodzice przybliżaliby im tajniki wykonywania ginących zawodów. Głównym walorem tych spotkań będzie jednak zacieśnienie więzi międzypokoleniowych. Współpraca z UTW, Klubem Seniora – „Bogaci Kulturą”.   3.4 Wprowadzenie cyklu „Spotkań z Gwiazdą” – ze sztuką i sportem na Ty   W ramach tego cyklu dzieci i młodzież będą mogły wziąć cyklicznie udział w spotkaniach z osobami, które osiągnęły sukces życiowy bądź zawodowy. Byłyby to osoby często z ich otoczenia, które opowiadałyby o tym jak doszły do określonej pozycji i również o swoim codziennym życiu. Tutaj również będzie możliwość spotkania ze znanymi osobami wywodzącymi się z Rabki Zdroju oraz regionu (m.in. Bartłomiej Topa, Janusz Stokłosa, Jan Kanty-Pawluśkiewicz, Kamil Stoch, Dawid Kubacki).   3.5 Wprowadzenie kompleksowego programu odkrywania talentów, Broadway Academy – śpiew, taniec, ruch sceniczny, muzyka, scenografia – synkretyzm form artystycznych   Działalność CKSiP nie może poprzestawać jedynie na zorganizowaniu przeglądu/konkursu, wyłonieniu laureata i wręczeniu nagrody. Trzeba pójść o krok dalej. Dzieci przejawiające predyspozycje w danym kierunku należy odpowiednio dalej poprowadzić. Konieczne jest nawiązanie współpracy ze specjalistami oraz z rodzicami i zaproponowanie indywidualnej ścieżki rozwoju. Specjaliści zajmą się diagnozą, która będzie podstawą do opracowania właściwych metod pracy z dzieckiem.
4Budowanie sieci współpracy z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami, fundacjami, gminami, uczelniami wyższymi, grupami nieformalnymi i osobami działającymi na rzecz kultury Tylko budując szeroki front współpracy pomiędzy podmiotami, które mogą wzbogacić ofertę kulturalną, ale również turystyczną regionu Podhala możliwe będzie zbudowanie kompleksowej, konkurencyjnej i ciekawej oferty. Pozwoli to jeszcze bardziej wykorzystać walory regionu i zwiększy zainteresowanie turystów. Niezbędne jest także stworzenie spójnego systemu wymiany informacji pomiędzy współpracującymi podmiotami.  4.1 Współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu kultury   Podejmowana będzie współpraca z podmiotami na różnych płaszczyznach. Współpraca w zakresie programowym, wzbogacania oferty m.in.  Stowarzyszeniem Miłośników Podhala, Galerią Sztuki BWA JATKI, Teatrem Witkacego w Zakopanem, Muzyczną Winiarnią, Muzyczną Owczarnią w Szczawnicy, Termy Bania, Teatr Rabcio, Rabkoland oraz innymi. Niezbędne będzie budowanie współpracy z gminami powiatu nowotarskiego w celu stworzenia wspólnego programu oraz kalendarza imprez. W celu rozwijania idei wolontariatu studenckiego oraz realizacji praktyk nawiązana zostanie stała współpraca z Podhalańską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową. Pozwoli ona na pozyskiwanie do współpracy młodych osób, posiadających świeże spojrzenie i niestandardowe pomysły, co w przyszłości owocować będzie nowymi projektami. W ramach współpracy stworzona zostanie „Kuźnia kariery”, która wyłaniać będzie liderów mogących w przyszłości podjąć stałą współpracę z Centrum Kultury, Sportu i Promocji. Nawiązana zostanie również współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Rabce-Zdroju, która pozwoli na wykorzystywanie doświadczeń osób związanych z regionem Podhala. Współpraca z wydziałem Kultury Sportu i Promocji Miasta Rabka-Zdrój w szczególności przy takich przedsięwzięciach jak na przykład obchody 660-lecia lokacji miasta.       4.2 Unowocześnienie systemu przepływu informacji między współpracującymi organizacjami   Utworzenie wspólnego systemu informatycznego, który będzie obejmował całościowo informacje o wydarzeniach mających miejsce w regionie pozwoli zapobiegać  dublowaniu imprez organizowanych w tym samym czasie. Usprawni komunikację, a także może wzbogacić ofertę wykorzystując możliwość optymalnego zaplanowania koncertów, spektakli, wystaw i wydarzeń sportowych.  
5Zróżnicowanie źródeł finansowania działalności Centrum Kultury, Sportu i Promocji   Jednym z zadań na najbliższe lata będzie zintensyfikowanie działań mających na celu pozyskanie dodatkowych środków finansowych na działalność CKSiP. Powstanie zespół odpowiedzialny za monitorowanie dostępnego dofinansowania, stworzony zostanie kalendarz zawierający możliwości, źródła i terminy pozyskiwania środków. Tam gdzie będzie to możliwe będą składane projekty własne, w pozostałych przypadkach zakłada się tworzenie partnerstw z podmiotami mogącymi ubiegać się o dofinansowanie bądź też wspieranie mniejszych organizacji, których działalność jest spójna z celami CKSiP. Powstanie przestrzeń do wspierania podmiotów, organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych zajmujących się kulturą i sportem. Takie działanie pozwoli rozszerzyć ofertę programową przy założeniu dysponowania tymi samymi środkami w budżecie lub uwolni dodatkowe środki na finansowanie nowych przedsięwzięć.W zakresie zarządzania finansami placówki nastąpi podejmowanie współpracy z firmami w celu profesjonalnej organizacji konferencji, narad, spotkań oraz systematyczne zwiększanie dochodów z wynajmu. Położony zostanie także nacisk na pozyskiwanie funduszy unijnych na finansowanie wynagrodzeń w ramach realizowanych projektów.5.1 Powołanie Rady Konsultacyjnej – „Nadajemy na kulturę”   Rada zrzeszać będzie osobowości z różnych środowisk artystycznych, kulturalnych, sportowych. 5.2 Powołanie zespołu ds. pozyskiwania środków na działalność kulturalną   Powołanie dożycia zespołu, który będzie odpowiedzialny za bieżące monitorowanie dostępnych źródeł finansowania jest niezbędne z uwagi na ogromne spektrum możliwości pozyskiwania środków na kulturę i sport. Konieczne w tym zakresie jest posiadanie personelu potrafiącego dotrzeć do odpowiednich informacji. W kwestii przygotowania projektów zakłada się również korzystanie ze specjalistycznych usług i pomocy ekspertów zewnętrznych   5.3 Opracowanie kalendarza konkursów   Ogłoszenia o grantach pojawiają się w różnych okresach, na stronach internetowych różnych instytucji dlatego usystematyzowanie tych informacji zapewni największą efektywność wykorzystania dostępnych środków   5.4 Opracowanie i składanie wniosków o dofinansowanie   Przykładowe możliwości aplikowania o środki samodzielnie bądź we współpracy z innymi podmiotami: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (wspieranie współpracy kulturalnej, naukowej, edukacyjnej, artystycznej i turystycznej oraz wymiany młodzieży) Interreg Polska-Słowacja Oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza (np. tworzenie tematycznych szlaków kulturowych  i  związanej  z  nimi  infrastruktury, punktów „Parkuj i Jedź”,  nawiązanie  i  rozwój  transgranicznej  współpracy  pomiędzy instytucjami  kultury,  wspólne transgraniczne działania edukacyjne promujące dziedzictwo kulturowe, transgraniczne   kampanie   informacyjne  i  promocyjne   prowadzone  za  pomocą  nowoczesnych  narzędzi  komunikacji,  cyfrowa  wymiana  zasobów,  multimedialna  prezentacja transgranicznego   dziedzictwa itp.) Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2. Cyfrowa Małopolska (typ wsparcia B – cyfrowe udostępnianie regionalnych zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego oraz zasobów wspierających rozwój turystyki) Środki będące w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dofinansowanie w ramach dostępnych programów wydarzenia artystyczne (Muzyka, Teatr i taniec, Sztuki wizualne, Film), Dziedzictwo kulturowe (Kultura ludowa i tradycyjna), Kultura dostępna. Pomoc w ubieganiu się o dofinansowanie w ramach grantów dostępnych dla organizacji pozarządowych na projekty mające na celu realizację działań kulturalnych i społecznych na rzecz mieszkańców miasta Rabka-Zdrój ogłaszanych przez różne pomioty np. Narodowe Centrum Kultury, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i inne    
6Promocja wizerunku CKSiP jako kulturalnej i sportowej wizytówki stolicy Regionu   Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju powinien stać się marką rozpoznawalną przez osoby spoza regionu. Imprezy organizowane i firmowane przez CKSiP będą gwarancją najwyżej jakości pod względem artystycznym. Osiągnięcie takiego celu będzie możliwe dzięki odpowiedniej promocji imprez o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, na które zapraszane będą osoby znane i popularne gwarantujące wysoką jakość usług. Należy zadbać również o profesjonalne opracowanie oferty skierowanej do turystów, kuracjuszy i odpowiednie jej promowanie za pośrednictwem nowoczesnych kanałów informacyjnych.  6.1 Wypromowanie marki CKSiP poprzez organizację wydarzeń   Intershow, 50-lecie CKSiP w Rabce-Zdroju (2025r.), Festiwal Kultury i Tradycji Karpackiej, Dni Miasta 6.2 Wykorzystanie portali społecznościowych do promocji   Wykorzystanie profilu CKSiP na Facebooku do organizowania konkursów z nagrodami, zaktywizowanie społeczności do bieżącego śledzenia wydarzeń, zwiększenie ilości odwiedzin portalu, zintensyfikowanie działań promocyjnych w internecie.   6.3 Wykorzystanie kanału YouTube   Zaangażowanie pracowników i grupy młodzieży w prowadzenie kanału na YouTube za pośrednictwem, którego prowadzony będzie informator, prezentowane zapowiedzi najciekawszych wydarzeń oraz późniejsze relacje.   6.4 Nowa strona internetowa CKSiP – „Zabujaj się w kulturze”   Poprawa wizerunku CKSiP poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologii IT.   6.5 Firmowanie organizowanych imprez marką CKSiP   Centrum Kultury, Sportu i Promocji przejmie inicjatywę przy organizacji imprez i wydarzeń artystycznych. Będziemy zapraszać gwiazdy na koncerty m.in. Hannę Banaszak, Michała Bajora, Leszka Możdżera, Grzegorza Turnaua, Jacka Wójcickiego, Nigela Kennedy, Raz Dwa Trzy, Krzysztof Cugowski, Stanisława Celińska i wielu innych (kabarety, spektakle teatralne). Będą to koncerty, w których CKSiP będzie głównym organizatorem, a nie jedynie pośrednikiem agencji artystycznej.

Centrum Kultury, Sportu i Promocji to nie może być tylko fabryka eventów. To pozytywistyczny cel i misja ekspresji artystycznej – bezpośredniego udziału. Animacja, kultura i edukacja są jak pierwsze litery alfabetu, a każdą dziedzinę sztuki uważam za pierwszą i najważniejszą. Jestem po stronie twórców i po stronie odbiorców. Dla mnie to jedno i to samo. Tworze kulturę dla młodych i z młodymi, dla starszych i ze starszymi. Kultura to nie koszt, to inwestycja.                                                          

………………………………………………..

                                                                                                                                                                                                                             (podpis autora)

PROGRAM DZIAŁANIA INSTYTUCJI KULTURY tj. CENTRUM KULTURY, SPORTU i PROMOCJI W RABCE – ZDROJU NA LATA 2021-2… by Mateusz Wójtowicz on Scribd

Udostępnij

O autorze