ChabówkaRabczańskie Wieści Pozarządowe

Sprawa otoczenia kościoła p.w. św. Krzyża w Chabówce wraca do ponownego rozpatrzenia

Sprawa otoczenia kościoła p.w. św. Krzyża w Chabówce wraca do ponownego rozpatrzenia

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 94 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. 2021, 710 ze zm.) oraz art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2021, 735 ze zm.) zawiadamia się strony postępowania, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po rozpatrzeniu odwołań decyzją z 8.12.2021 r., znak: DOZ-OAiK.650.1189.2021.ML.2, uchylił w całości decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 7.07.2021 r., znak: OZNT.5140.59.2019.DW; DNT-I.5180.44.2019, wpisującej do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego pod numerem A-1600/M, otoczenie kościoła p.w. św. Krzyża w Chabówce, w granicach następujących nieruchomości: dz. ew. nr 1548, 1550, 1551, 1542, 1545, 1547, 1050/50, 1050/41, 1571, 1572, 1570, 1568/1, 1568/2, 1569, 1568/3, 1567, 1552, 1546, 1050/1, 1050/48, 1553, 1587, 1050/49, 1580, 1581, 1582 – jednocześnie przekazując ww. sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Treść ww. decyzji dostępna jest dla stron postępowania, po uprzednim umówieniu spotkania, w siedzibie Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy ul. Ksawerów 13 w Warszawie (tel. 22 21-21-126), siedzibie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przy ul. Kanoniczej 24 w Krakowie (tel. 12 370-83-11), w siedzibie Delegatury WUOZ w Nowym Targu, przy ul. Ludźmierskiej 34a w Nowym Targu (tel. 18 448-88-54) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Rabka-Zdrój, przy ul. Parkowej 2 w Rabce Zdroju (tel. 18 269-20-00) – w godzinach przyjęć interesantów.

Publiczne obwieszczenie w sprawie nastąpiło w dniu 15.12.2021 r. na stronie BIP Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zgodnie z art. 49 k.p.a., doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Udostępnij

O autorze