Rabczańskie Wieści PozarządoweRabka ZdrójSzpital Rabka

Strefa A uzdrowiska do zmiany

Strefa A uzdrowiska do zmiany

Ogłoszenie z dnia 22.03.2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Rabka – Zdrój  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503) i art. 54 ust. 2 i 3 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) a także w związku z uchwałą Nr XVI/104/19 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju  z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Rabka-Zdrój

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Rabka – Zdrój  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Granice obszaru objętego zmianą planu szczegółowo określa załącznik graficzny do uchwały Nr XVI/104/19 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju  z dnia 27 listopada 2019 r.

Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 06.04.2022 r. do 11.05.2022 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel i świąt) w budynku Urzędu Miejskiego w Rabce – Zdroju, ul. Parkowa 2, 34 -700 Rabka – Zdrój, sala obrad, w godzinach pracy Urzędu. Dyżury Wykonawcy projektu zmiany planu będą odbywać się we czwartki w godzinach 10:00-15:00 przez cały okres wyłożenia.

Ponadto projekt zmiany planu udostępniony zostanie na stronie internetowej: www.gmina.rabka.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rabka – Zdrój.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zostanie przeprowadzona w dniu 28.04.2022 r., w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2, 34 -700 Rabka – Zdrój, sala obrad, parter, początek o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2022 r. włącznie – z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Uwagi można wnosić w formie:

1) papierowej:

a) na piśmie do Burmistrza Rabki – Zdroju, bezpośrednio poprzez złożenie w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju, na Dzienniku Podawczym, ul. Parkowa 2, 34 -700 Rabka – Zdrój

b) drogą pocztową na adres:  Urząd Miejski w Rabce – Zdroju, ul. Parkowa 2, 34 -700 Rabka – Zdrój;

2) elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres:  urzad@rabka.pl oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP: /n61qqa2j0b/skrytka

Prog Noza by RWP on Scribd

Prognoza – Strona Tytulowa by RWP on Scribd

projekt_planu by RWP on Scribd

projekt_planu_-_strona_tytulowa by RWP on Scribd

Uzasadnienie Do Uchwaly by RWP on Scribd

Wniosek Do Zmiany Planu – Druk by RWP on Scribd

Zalacznik Nr 2 Do Uchwaly by RWP on Scribd

Zalacznik Nr 3 Do Uchwaly by RWP on Scribd

Zdjęcie: ractapopulous

Udostępnij

O autorze