Rabczańskie Wieści PozarządoweRabka Zdrój

Pracuj w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rabce Zdroju

Pracuj w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rabce Zdroju

Termin zgłoszeń upływa 12 maja 2022

Link:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA RABKI-ZDROJU o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego i Zespole Spraw Obywatelskich

Nasz znak : ORG.2110.3..2022                                                                                                                                                             Rabka-Zdrój,  25 kwietnia  2022 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA RABKI-ZDROJU o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego i Zespole Spraw Obywatelskich  

I. Nazwa i adres jednostki:           Urząd Miejski w Rabce-Zdroju  ul. Parkowa 2;  34-700 Rabka-Zdrój

II.     Stanowisko urzędnicze:            podinspektor

III.    Niezbędne wymagania od kandydatów:  

  1. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. Brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. Nieposzlakowana opinia,
  5. Wykształcenie : wyższe magisterskie

 IV.   Dodatkowe wymagania od kandydatów ;

      1.   znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku,        w szczególności:

1) ustawy o samorządzie gminnym,

2) ustawy o ewidencji ludności,

3) ustawy o dowodach osobistych,

4) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

5) Kodeksu postępowania administracyjnego,

6)  Kodeksu cywilnego,

7) Kodeksu wyborczego,

8) rozporządzenia w sprawie spisu wyborców oraz umiejętność interpretacji i praktycznego  stosowania  w zakresie wykonywanych zadań,

9) ustawy o dostępie do informacji publicznej,

10) ustawy o ochronie danych osobowych,

11) ustawy o Centralnej EwidencjiInformacjio Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacjidla  Przedsiębiorcy.

  1. Cechy osobowości oraz umiejętności :

1)    komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, skrupulatność, zaangażowanie, dyspozycyjność, kultura osobista, sumienność, uczciwość, bezstronność,

2)    posiadanie wiedzy w zakresie funkcjonowania administracji publicznej,

3)    umiejętność obsługi komputera i programów związanych z zagadnieniami na stanowisku pracy

 V.     Zadania wykonywane na stanowisku:

  1. Zakres obowiązków:

Realizacja zadań gminy w zakresie:

1. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej:

1)   ewidencjonowanie przedsiębiorców – weryfikacja i przekształcanie wniosku na 

      formę elektroniczną i przesyłanie do Centralnej Ewidencji i Informacji
     o Działalności Gospodarczej  w zakresie: wpisu do ewidencji; zmiany wpisu;   

 wykreślenia wpisu; zawieszenia działalności;   wznowienia działalności,

2)   udzielanie informacji i wydawanie poświadczeń (zaświadczeń) o wpisach
 w archiwalnej  bazie Gminnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,

3)   wprowadzanie do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej   

 informacji o wpisie przedsiębiorców do rejestru działalności regulowanej oraz
 o wydanych  uprawnieniach, tj. zezwolenia, licencje,

4)   przygotowywanie zaświadczeń o opłacaniu składki na Fundusz Ubezpieczeń  

     Społecznych  Rolników,

5)   współpraca z innymi jednostkami oraz związkami rolników i hodowców,

6)   prowadzenie rejestru posiadaczy pasiek,

7)   przygotowywanie projektów zezwoleń na uprawę maku oraz nadzór nad

     uprawami maku,

8)   organizacja badań statystycznych w zakresie rolnictwa – spisy rolne,

9)  prowadzenie archiwum działalności gospodarczej.

2. Ewidencji ludności:

1) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności w systemie informatycznym
    w formie rejestru mieszkańców,

2) prowadzenie postępowań i przygotowanie decyzji administracyjnych w  sprawach  

    zameldowania i wymeldowania, anulowania czynności materialno-technicznej oraz  

    decyzji w sprawach odmowy udostępniania danych z rejestru mieszkańców,

3) nadawanie nr PESEL dla obywateli polskich i obcokrajowców przy zameldowaniu  

    oraz na podstawie odrębnych przepisów PESEL,

4) sporządzanie sprawozdań do Urzędu statystycznego dotyczących ludności

    zameldowanej na pobyt czasowy,

5)  rejestracja obywateli Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku
o pomocy  obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

6)  udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL,

7) prowadzenie archiwum ewidencji ludności.

3. Dowodów osobistych:

1) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, rejestracja wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w systemie informatycznym oraz wydawanie dowodów osobistych,

2) przyjmowanie zgłoszeń, rejestracja oraz wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego,

3) aktualizowanie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz Lokalnej Bazy Danych w aplikacji „ŻRÓDŁO” w zakresie serii i numeru dowodu osobistego,

4) udostępnianie danych z zakresu dowodów osobistych,

5) prowadzenie archiwum dowodów osobistych.

4. Prowadzenie stałego rejestru wyborców:

1) prowadzenie stałego rejestru wyborców systemie informatycznym,

2) opracowywanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców obywateli polskich i obywateli państw członkowskich UE,

3) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach i referendach,

4) sporządzanie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego, w wyborach do rad gmin, powiatów i Sejmiku Województwa  oraz osób uprawnionych do udziału w referendach ogólnokrajowych,

5) sporządzanie i przekazywanie organom wyborczym  informacji o stanie rejestru wyborców oraz informacji dotyczących prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – PIA.

VI.  Wymagane dokumenty:

1)        oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

2)        oferta z wnioskiem o zatrudnienie,

3)        kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej BIP oraz w wydziale ORG (podpisany przez kandydata),

4)        CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, (podpisany przez kandydata),

5)        oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania  pracy na danym stanowisku,

6)        oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)        kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy ( poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata),

8)        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata),

9)        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o wykorzystaniu wizerunku do celów rekrutacji zgodnej z treścią z wzorem oświadczenia będącego załącznikiem do ogłoszenia.

Uwaga – wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem i złożonych po upływie terminu wyznaczonego w ogłoszeniu.

Burmistrz na podstawie § 5 ust. 5 Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju, na każdym etapie postępowania konkursowego w uzasadnionych przypadkach może unieważnić nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze (Zarządzenia wewnętrznego Nr S.120.27.2019 Burmistrza Rabki-Zdroju z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju.)

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów

1)   Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2 ( Biuro Obsługi – Dziennik Podawczy) )  z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko – podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego i Zespole Spraw Obywatelskich,  
w terminie  do  dnia   12 maja 2022 r.

2)   Oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

3)   Dokumenty aplikacyjne można odbierać osobiście po zakończeniu procedury naboru. Dokumentów nieodebranych nie odsyła się.

 VIII. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom :

1)      miejsce pracy – siedziba Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju ,

2)      stanowisko pracy – stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, 

3)      zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony, z możliwością  ew. przedłużenia na czas nieokreślony,

4)      zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,  

5)      wynagrodzenie zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju.

6)      czas pracy – równoważny system czasu pracy – przeciętnie 40 godzin w  pięciodniowym  tygodniu pracy, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju.

IX. Informacja nt. zatrudniania osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym  opublikowane ogłoszenie  wynosił powyżej  6%.

 Postępowanie rekrutacyjne składa się z niżej wymienionych etapów: (na podstawie Zarządzenia wewnętrznego Nr S.120.27.2019 Burmistrza Rabki-Zdroju z dnia
20 listopada 2019 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju
.)

a)      składanie dokumentów aplikacyjnych,

b)      wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych,

c)      ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne,

d)      selekcja końcowa kandydatów, która może być prowadzona w oparciu o:

–    test kwalifikacyjny,

–    rozmowę kwalifikacyjną,

–    inną formę weryfikacji kwalifikacji i predyspozycji kandydata, ustaloną przez Komisję i zaakceptowaną przez Burmistrza,

e)      sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze,

f)       podjęcie decyzji o zatrudnieniu,

g)      ogłoszenie wyników naboru.

 X. Informacje dodatkowe :

Oferty, które nie spełnią wymagań formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału
w prowadzonym postępowaniu.

1)   Wszystkie oświadczenia i inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane, brak podpisu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,

2)   Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru, tj. testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej,

3)   Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

4)   Wybrany kandydat zatrudniony zostanie na podstawie umowy o pracę  na czas określony.

5)   Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1282 z późn. zm). oraz Regulaminem naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju.

6)   Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Gmina Rabka-Zdrój reprezentowana przez Burmistrza Rabki-Zdroju z siedzibą w Rabce-Zdroju,
ul. Parkowa 2.

7)   Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane
w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej Rabki-Zdroju w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

                                                                     /-/ mgr Leszek Świder

                                                                     Burmistrz Rabki-Zdroju

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

1)     Administratorem Państwa danych jest Gmina Rabka-Zdrój reprezentowana przez Burmistrza Rabki-Zdroju (ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój, telefon kontaktowy: 18 2692000).

2)     Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3)     Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju , jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1282 ) W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Państwa danych osobowych innych niż wymagane operacjami przetwarzania wynikającymi z obowiązku prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Udostępnione dane dobrowolnie będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu.

4)     Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. Natomiast z przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

5)     Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6)     Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7)     W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)     prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)     w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

e)     prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8)     Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9)     Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Zdjęcie ilustracyjne : congerdesign

Udostępnij

O autorze