ChabówkaRabczańskie Wieści PozarządoweRabka Zdrój

Jak wygląda stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi na ulicy Zakopiańskiej w Rabce-Zdroju ?

Jak wygląda stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi na ulicy Zakopiańskiej w  Rabce-Zdroju ?

Możemy się spodziewać efektów już w tym roku. Została wybrana oferta firmy GEOCORE Sp. z o.o. za 151 290 złotych.

W postępowaniu zostały złożone 2 oferty.
oferta nr 1:
GEOCORE Sp. z o.o., ul. Walerego Sławka 17/2, 30-633 Kraków
Cena ofertowa wynosi: 151 290,00 zł, skrócenie terminu realizacji o 1 miesiąc.
Ilość punktów: cena 60,00 pkt., skrócenie terminu realizacji – 20,00 pkt., łącznie 80,00 pkt.

oferta nr 2:
IZGEO GEOLOGIA Izabela Bodziony, 33-386 Podegrodzie 563
Cena ofertowa wynosi: 184 500,00 zł, brak skrócenia terminu realizacji.
Ilość punktów: cena 49,20 pkt., skrócenie terminu realizacji – 0,00 pkt., łącznie 49,20 pkt.

W charakterystyce osuwiska czytamy:

Aktywne osuwisko, które powstało po intensywnych opadach deszczu pod koniec września 2022 roku.
W pierwszej kolejności pojawiły się spękania w pasie drogowym zlokalizowanym nad linią kolejową Kraków Zakopane. Skarpa główna o wysokości rzędu 10 cm obejmuje środkową część ulicy Zakopiańskiej w Rabce – Zdroju. Powstała szczelina na przestrzeni kilkunastu dni ulega powiększeniu. Podczas prowadzenia prac terenowych miała ona zmierzoną głębokość rzędu 0,5 m i szerokość do 10 cm. Skarpy boczne są słabo widoczne ze względu na zagospodarowanie terenu osuwiska chodnikiem, niemniej widoczna jest szczelina powstała między asfaltem, a kostką brukową. W dolnej części osuwiska znajduje się stary mur oporowy o zmiennej wysokości rzędu 1 – 4 m. Na całej jego powierzchni widoczne są liczne spękania. Na wysokości stwierdzonych największych przemieszczeń w asfalcie mur oporowy uległ zniszczeniu w dolnej części i przesunięciu na szerokości około 30 m. Świadczy to o występowaniu
powierzchni poślizgu poniżej poziomu posadowienia muru. Na pozostałym odcinku (szkic lokalizacyjny) widoczne są liczne spękania jak również klawiszowania elementów muru oporowego. Jego poszczególne fragmenty są przesunięte, a pojedyncze elementy kotwiące są uszkodzone. Obecnie u podnóża osuwiska prowadzone są roboty budowlane związane z budową linii kolejowej. Osuwisko nie było rejestrowane na MOiTZ dla gminy Rabka, niemniej możliwe jest, że wcześniej na tym terenie następowały przemieszczenia ze względu na wykonany mur oporowy. Osuwisko może dalej propagować, szczególnie w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych. Wymaga ono monitorowania, aby w przypadku propagacji skarpy głównej nie doszło do zerwania korpusu drogi.
Za Karta

Całość dokumentacji jest dostępna na stronie :

IRG.271.12.2023 „Opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 364558K ul. Zakopiańska w km 1+560-1+650 w m. Rabka-Zdrój, Gmina Rabka-Zdrój”

Obraz Peter Dargatz z Pixabay

Udostępnij

O autorze