Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju

Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju

Wiosna i nowy regulamin dla korzystania z boiska.

Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju

 Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska, sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z boiska i jego trwałości.
 2. Zarządcą obiektu jest Urząd Miejski w Rabce-Zdroju.
 3. Boisko jest obiektem ogólnodostępnym, wielofunkcyjnym wykorzystywanym do zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

     4. Osoby które nie ukończyły 13 lat mogą korzystać z boiska wyłącznie pod opieką osób, które ukończyły 18 lat. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.

 1. Warunkiem zorganizowania imprezy sportowej lub rekreacyjnej jest uzyskanie zgody Zarządcy oraz przestrzeganie niniejszego regulaminu.
  1. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska wielofunkcyjnego u Zarządcy.
  2. Teren  boiska jest objęty monitoringiem wizyjnym. Wypełniając dyspozycję art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO) informujemy, że administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Burmistrz Rabki Zdroju. Kontakt z Administratorem : urzad@rabka.pl.
  3. I.         Zasady korzystania z wielofunkcyjnego boiska:

Warunkiem korzystania z obiektu jest:

a)   posiadanie obuwia sportowego o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie, obowiązuje zakaz wchodzenia na sztuczną nawierzchnię w tzw. korkach piłkarskich,

b)   przestrzeganie obowiązków użytkownika, a mianowicie:

 • właściwe, kulturalne zachowanie na terenie boiska,
 • stosowanie się do poleceń przedstawiciela zarządcy,
 • korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
 • niezwłoczne poinformowanie zarządcy boiska o wszelkich uszkodzeniach urządzeń i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.

c)    BEZWZGLĘDNIE ZABRANIA SIĘ:

 • spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji,
 • wstępu osobom nietrzeźwym,
 • palenia papierosów, żucia gumy i jej wyrzucania na nawierzchnię,
 • używania butów innych niż określone w punkcie I a,
 • wprowadzania zwierząt,
  • poruszania się na boisku na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie nawierzchni,
  • niszczenia trawy wokół ogrodzenia i parkowania rowerów,
  • przeszkadzania w zajęciach lub grze,
  • zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
  • wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
  • załatwianie potrzeb fizjologicznych na boisku,
  • śmiecenia, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
  • wnoszenia materiałów pirotechnicznych i ognia otwartego.
 1. II.         Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za:
 2. Wypadki powstałe w trakcie korzystania z boiska.
 3. Rzeczy osobiste wniesione na teren boiska oraz pozostawione na terenie przyległym.
  1. III.      Postanowienia końcowe:
  2. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność.  Za zniszczenia wynikające z nienależytego użytkowania boiska i urządzeń sportowych znajdujących się na terenie obiektu, odpowiedzialność finansową ponosi osoba, która dopuściła się zniszczeń, a w przypadku osób niepełnoletnich, rodzic lub inny prawny opiekun. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów p. poż. i bhp.

TELEFONY ALARMOWE: POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

STRAŻ POŻARNA – 998

POLICJA – 997

TEL. KOM. – 112

Za Rabka BIP

Obraz Michael Schwarzenberger z Pixabay 

Udostępnij

O autorze