Rabczańskie Wieści PozarządoweRabka Zdrój

Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Rabka Zaryte

Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Rabka Zaryte
Ogłoszenie z dnia 12.04.2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rabka-Zdrój z wyłączeniem strefy „A” ochrony uzdrowiskowej dla części obszaru miasta Rabka- Zdrój – „Rabka-Zdrój Zaryte” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) i art. 54 ust. 2 i 3 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) a także w związku z uchwałą Nr VI/36/19 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju  z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rabka-Zdrój z wyłączeniem strefy „A” ochrony uzdrowiskowej

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rabka-Zdrój z wyłączeniem  strefy „A”  ochrony uzdrowiskowej dla części obszaru miasta Rabka- Zdrój – „Rabka-Zdrój Zaryte” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 25.04.2023 r. do 26.05.2023 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel i świąt) w budynku Urzędu Miejskiego w Rabce – Zdroju, ul. Parkowa 2, 34 -700 Rabka – Zdrój, w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto projekt planu udostępniony zostanie na stronie internetowej: www.gmina.rabka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rabka-Zdrój.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zostanie przeprowadzona w dniu 10.05.2023 r. (środa), w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2, 34 -700 Rabka – Zdrój, sala obrad, parter, początek o godz. 13:30.

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Uwagi [druk] należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.06.2023 r. włącznie – z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Uwagi można wnosić w formie:

1) papierowej:

a) na piśmie do Burmistrza Rabki – Zdroju, bezpośrednio poprzez złożenie w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju, na Dzienniku Podawczym, ul. Parkowa 2, 34 -700 Rabka – Zdrój

b) drogą pocztową na adres:  Urząd Miejski w Rabce – Zdroju, ul. Parkowa 2, 34 -700 Rabka – Zdrój;

2) elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP: /n61qqa2j0b/skrytka

Udostępnij

O autorze