Rabczańskie Wieści PozarządoweRabka Zdrój

Jak wyglądało gospodarowanie odpadami w 2022 roku w gminie Rabka Zdrój ?

Jak wyglądało gospodarowanie odpadami w 2022 roku w gminie Rabka Zdrój ?


Ze sprawozdania Pani Magdaleny Traczyk z Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy możemy się dowiedzieć ,że odpady odbierały nasze Zakłady Komunalne.
Do punktu selektywnej zbiórki odpadów w Zarytym można dostarczyć: odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz inne. A przeterminowane leki można było wrzucać do pojemników w rabczańskich aptekach. Zużyte baterie m.in w szkołach.
W roku 2022 odebrano z terenu gminy Rabka-Zdrój zmieszane odpady komunalne w ilości 3074,8400 t
Koszt wywozu odpadów komunalnych (odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych) oraz koszty obsługi systemu wyniosły – 4 703 721,69 zł.
Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2022 r. kształtują się na
następującym poziomie:

 • wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 4 100 827,79 zł,
 • naliczenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 4 092 900,00 zł,
 • nieuregulowane zobowiązania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  179 327,49 zł,
 • nadpłata 34 389,94 zł.
  W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłat za
  gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysyłane są wiadomości SMS. W roku 2022 wysłano
  4 430 wiadomości. Ponadto wysyłane są upomnienia. Wysłano 1203 upomnień z tytułu nie
  uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 424 847,21 zł. Ponadto
  wystawiono 166 tytułów wykonawczych na kwotę 61 175,80 zł.
 • Na dzień 31 grudnia 2022 r. liczba osób zameldowanych na terenie gminy Rabka-Zdrój
  wynosiła 16 510. Natomiast zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości sumaryczna liczba
  osób zamieszkujących nieruchomości położone na terenie gminy wynosi 13 426. Różnica w
  wysokości może wynikać z faktu, że część osób zameldowanych na terenie gminy Rabka-Zdrój
  faktycznie zamieszkuje na terenie innych gmin (np. studenci) lub za granicą państwa.

  Według wartości wynikających ze sprawozdań rocznych, składanych przez podmioty
  odbierające odpady komunalne z terenu gminy Rabka-Zdrój (także z nieruchomości
  niezamieszkałych) w roku 2022 odebrano z terenu Gminy Rabka – Zdrój 4848,67 ton odpadów.

  Na terenie Gminy Rabka-Zdrój od dnia 1 lipca 2013 roku funkcjonuje system gospodarowania
  odpadami komunalnymi wynikający z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
  gminach. Osiągnięty przez Gminę Rabka-Zdrój poziom recyklingu wynosi 30%.
 • W sprawozdaniu zawarto także informację, że w 2022 r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
 • Całość poniżej:

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Za 2022 by RWP on Scribd

Obraz Michael Schwarzenberger z Pixabay 

Udostępnij

O autorze