Rabczańskie Wieści PozarządoweRabka Zdrój

Burmistrz Leszek Świder szuka pracownika do obsługi Rady Miejskiej

Burmistrz Leszek Świder szuka pracownika do obsługi Rady Miejskiej

Nabór ruszył w dniu 11 sierpnia 2023 , termin zgłaszania upływa 25 sierpnia 2023

Więcej na stronie RABKA BIP

II.     Stanowisko urzędnicze:         podinspektor

III.    Niezbędne wymagania od kandydatów:  

  1. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. Brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. Nieposzlakowana opinia,
  5. Wykształcenie : wyższe magisterskie preferowane kierunki : administracyjne i ekonomiczne
  6. Minimum 1 rok doświadczenia w pracy w jednostkach administracyjnych wymienionych w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 IV.   Dodatkowe wymagania od kandydatów ;

         1. znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności:

a) ustawy o samorządzie gminnym,

b) Kodeksu postępowania administracyjnego,

c) Kodeksu wyborczego,

d) ustawy o dostępie do informacji publicznej,

e) ustawy o ochronie danych osobowych,

2. Predyspozycje osobowościowe : :

komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność, odporność na stres, sumienność, zaangażowanie, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista, umiejętność organizacji czasu pracy, aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności.

3.  Umiejętności:

a) praktycznego stosowania przepisów,

b) przygotowywania, redagowania pism urzędowych  oraz notatek służbowych, znajomość instrukcji kancelaryjnej i stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt,

c) poprawnego formułowania decyzji administracyjnych,

d) analizy dokumentów,

e) sprawnej komunikacji,

f) pracy w zespole.

g) obsługi klienta oraz umiejętność sprawnej komunikacji w tym prowadzenia rozmów telefonicznych

 4. Obsługa –,  wysoki poziom umiejętności obsługi komputera, systemów i programów komputerowych, programy w pakiecie Office i Internetu, skaneru,  kserokopiarki.

 V.     Zadania wykonywane na stanowisku:

1) obsługa kancelaryjno – biurowa, w tym organizacyjne przygotowanie
i obsługa sesji Rady Miejskiej oraz posiedzeń komisji problemowych Rady
Miejskiej,

2) opracowywanie materiałów z obrad, uchwał, postanowień, wniosków i opinii
oraz przekazywanie ich odpowiednim organom i nadzorowanie ich realizacji
przez właściwe organy i jednostki organizacyjne,
3) sporządzanie protokołów z sesji rady miejskiej w tym wykonywanie transkrypcji z obrad sesji oraz zamieszczanie ich na BIP-e,

4) prawidłowe przygotowanie materiałów na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia
komisji,
5) ustalanie dyżurów radnych w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej i radnymi,
6) prowadzenie rejestrów :
a) projektów uchwał Rady Miejskiej,
b) uchwał, obwieszczeń , rezolucji Rady Miejskiej,
c) interpelacji i zapytań,
d) wniosków i opinii komisji oraz wniosków radnych,
e) skarg, wniosków i petycji rozpatrywanych przez Radę Miejską,
7) sprawdzanie i sporządzanie informacji o publikacji w Dzienniku Urzędowym
aktów prawa miejscowego,
8) przekazywanie do realizacji uchwał rady właściwym komórkom organizacyjnym i gminnym jednostkom organizacyjnym,
9) przyjmowanie spraw wnoszonych przez radnych,
10) prowadzenie sekretariatu Przewodniczącego Rady Miejskiej,
11) nadzór nad terminowym złożeniem przez radnych oświadczeń majątkowych
oraz ich przekazywanie do Urzędu Skarbowego i do BIP-u,
12) zgłaszanie radnych na szkolenia oraz rozliczanie delegacji służbowych,
13) sporządzanie list wypłat diet radnym, przewodniczącym komitetów osiedlowych
i sołtysów,
14) wydawanie zaświadczeń burmistrza dla wnioskodawców, którzy pełni funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji – na podstawie art. 4. ust. 3 pkt. 1) ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa,
15) opracowywanie budżetu Rady Miejskiej  na dany rok, czuwanie nad wydatkowaniem środków w ciągu roku oraz sporządzanie sprawozdania
z wykonania budżetu Rady za dany rok,
16) nadzorowanie właściwego obiegu dokumentów; między organem uchwałodawczym, a wykonawczym,
17) organizowanie i obsługa narad, konferencji i spotkań z mieszkańcami
zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących
Komisji Rady Miejskiej, w tym:

a) obsługa zebrań wiejskich i osiedlowych;
b) organizacja wyborów -„sołeckich”, „osiedlowych” do organów jednostek
pomocniczych,
c) przechowywanie protokołów i uchwał zebrań oraz prowadzenie ich rejestru,
18) współpraca z organami jednostek pomocniczych,
19) organizacja wyborów ławników do sądów powszechnych,
20) prowadzenie spraw Młodzieżowej Rady Miejskiej,
21) w porozumieniu i uzgodnieniu z obsługą prawną Urzędu pod względem
prawnym, redakcyjnym i zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej pomoc
w przygotowaniu i redagowaniu aktów prawnych organów gminy, zarządzeń,
decyzji, projektów umów, porozumień,
23) w porozumieniu z obsługą prawną udzielanie wyjaśnień w zakresie
obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania gminy i jej organów.

VI.  Wymagane dokumenty:

1)        oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

2)        oferta z wnioskiem o zatrudnienie,

3)        kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej BIP oraz w wydziale ORG (podpisany przez kandydata),

4)        CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, (podpisany przez kandydata),

5)        oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania  pracy na danym stanowisku,

6)        oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)        kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy ( poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata),

8)        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje, w tym potwierdzające znajomość  języków obcych  (poświadczone za zgodność  z oryginałem przez kandydata),

9)        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o wykorzystaniu wizerunku do celów rekrutacji zgodnej z treścią z wzorem oświadczenia będącego załącznikiem do ogłoszenia.

Uwaga – wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem i złożonych po upływie terminu wyznaczonego w ogłoszeniu.

Burmistrz na podstawie § 5 ust. 5 Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju, na każdym etapie postępowania konkursowego w uzasadnionych przypadkach może unieważnić nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze (Zarządzenie wewnętrzne Nr S.120.27.2019 Burmistrza Rabki-Zdroju z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju.)

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów

1)   Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2 ( Biuro Obsługi – Dziennik Podawczy) )  z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko – podinspektor ,  w terminie  do  dnia  25 sierpnia  2023 r.

2)   Oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

3)   Dokumenty aplikacyjne można odbierać osobiście po zakończeniu procedury naboru. Dokumentów nieodebranych nie odsyła się.

 VIII. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom :

1)      miejsce pracy – siedziba Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju ,

2)      stanowisko pracy – stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, 

3)      zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony, z możliwością  ew. przedłużenia na czas nieokreślony,

4)      zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,  

5)      wynagrodzenie zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju.

6)      czas pracy – równoważny system czasu pracy – przeciętnie 40 godzin w  pięciodniowym  tygodniu pracy, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju.

IX. Informacja nt. zatrudniania osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym  opublikowane ogłoszenie  wynosił powyżej  6%.

 Postępowanie rekrutacyjne składa się z niżej wymienionych etapów: (na podstawie Zarządzenia wewnętrznego Nr S.120.27.2019 Burmistrza Rabki-Zdroju z dnia
20 listopada 2019 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju
.)

a)      składanie dokumentów aplikacyjnych,

b)      wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych,

c)      ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne,

d)      selekcja końcowa kandydatów, która może być prowadzona w oparciu o:

–    test kwalifikacyjny,

–    rozmowę kwalifikacyjną,

–    inną formę weryfikacji kwalifikacji i predyspozycji kandydata, ustaloną przez Komisję i zaakceptowaną przez Burmistrza,

e)      sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze,

f)       podjęcie decyzji o zatrudnieniu,

g)      ogłoszenie wyników naboru.

 X. Informacje dodatkowe :

Oferty, które nie spełnią wymagań formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału
w prowadzonym postępowaniu.

1)   Wszystkie oświadczenia i inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane, brak podpisu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,

2)   Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru, tj. testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej,

3)   Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed  zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

4)   Wybrany kandydat zatrudniony zostanie na podstawie umowy o pracę  na czas określony.

5)   Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 530). oraz Regulaminem naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju.

6)   Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Gmina Rabka-Zdrój reprezentowana przez Burmistrza Rabki-Zdroju z siedzibą w Rabce-Zdroju,
ul. Parkowa 2.

7)   Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane
w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej Rabki-Zdroju w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

                                                                            

Obraz StartupStockPhotos z Pixabay

Udostępnij

O autorze