Rdzawka

Prawo petycji już niedługo w Rabce-Zdrój.

Prawo petycji w naszej gminie się przyda, zachęci mieszkańców do większej aktywności.

Z sejm.gov.pl

8 października
Pierwsze w Senacie wysłuchanie publiczne nt. projektu ustawy o petycjach. Organizują je senackie komisje: Ustawodawcza oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Odbędzie się ono w sali nr 118 (gmach parlamentu). Początek godz. 11.30

Pierwsze wysłuchanie publiczne w Senacie nt. projektu ustawy o petycjach

Senackie Komisje: Ustawodawcza oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 8 października 2013 r. o godz. 11.30 organizują w Senacie pierwsze wysłuchanie publiczne – na temat projektu ustawy o petycjach. Przeprowadzenie wysłuchania publicznego umożliwia zmiana Regulaminu Senatu.

Zgodnie z art. 80 ust. 1b Regulaminu Senatu komisje rozpatrujące projekt senackiej inicjatywy ustawodawczej mogą podjąć uchwałę o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego dotyczącego tego projektu, wskazując dzień i godzinę jego przeprowadzenia. Uchwałę tę oraz informację dotyczącą miejsca przeprowadzenia wysłuchania publicznego ogłasza się na senackiej stronie internetowej co najmniej 21 dni przed dniem wysłuchania. Szczegółowe zasady przeprowadzania wysłuchania publicznego reguluje art. 80a Regulaminu Senatu. Zgodnie z przepisami tego artykułu prawo wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym ma każdy, kto zgłosi komisjom taką chęć co najmniej siedem dni przed dniem wysłuchania, w formie pisemnej albo na adres poczty elektronicznej ogłoszony na senackiej stronie internetowej, wskazując między innymi interes, którego w odniesieniu do danej regulacji zamierza chronić, lub rozwiązanie prawne, o którego uwzględnienie będzie zabiegać.
Projekt ustawy o petycjach jest w druku senackim 285
Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele indywidualnie lub zbiorowo mogą zgłaszać prośby, wnioski lub propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym. Ten projekt likwiduje lukę w systemie polskiego prawa i daje obywatelom możliwość wpływania na sprawy publiczne.
Konstytucja w art.63 mówi, że każdy obywatel ma prawo składać do władz publicznych: petycje, skargi i wnioski. Kwestię trybu składania petycji wniosków i skarg miała uregulować odrębna ustawa. W przypadku skarg i wniosków tak się stało. Kodeks postępowania administracyjnego reguluje tryb postępowania ze skargami i wnioskami. W Kpa wspomina się tylko raz o petycjach, a w rozporządzeniu, które reguluje szczegółowo postępowanie w sprawie skarg i wniosków o petycjach nie mówi się wcale. Tę lukę prawną Senat stara się zlikwidować.
Petycja jest trzecią, ale najbardziej dostępną formą obywatelskiej inicjatywy w zakresie ustawodawstwa, choć nie tylko. Mamy prawo do referendum, ale trzeba zebrać 500 tys. podpisów, mamy prawo do obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, ale trzeba zebrać 100 tys. podpisów. I mamy prawo do petycji, którą może złożyć nawet pojedynczy obywatel, ale tylko wtedy, gdy chodzi o sprawy ważne dla interesu publicznego. A więc nie w sprawach osobistych, lecz w sprawach wspólnoty: państwa, regionu, powiatu, gminy, bo petycje można składać do wszystkich szczebli władz publicznych.
Senat nie czekając na ustawę, rozumiejąc rolę, jaką petycja może odegrać w umocnieniu demokracji, zmienił regulamin izby i Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zaczęła rozpatrywać petycje, ale tylko te, które postulują zmianę obowiązującego prawa.
Obecnie projekt ustawy o petycjach, który będzie tematem wysłuchania publicznego reguluje zasady składania i rozpatrywania petycji, sposoby postępowania oraz określenia właściwości organów w sprawach dotyczących petycji, określa formę, w jakiej może być złożona petycja oraz elementy, jakie powinna zawierać.
Przedmiotem petycji mogą być sprawy dotyczące życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organu władzy publicznej będącego jej adresatem albo w zakresie wykonywanych przez organizację lub instytucję społeczną zadań zleconych z zakresu administracji publicznej.
Uprawnionymi do składania petycji są osoby fizyczne, społeczne podmioty zbiorowe, niezależnie od posiadanej osobowości prawnej, m.in. związki zawodowe, związki pracodawców, organizacje społeczno-zawodowe rolników, stowarzyszenia, samorządy społeczne i zawodowe, fundacje i inne organizacje.
Adresatami petycji są organy władzy publicznej (zarówno państwowej, jak i samorządu terytorialnego bez względu na terytorialny zasięg ich działania i charakter ich funkcji) oraz organizacje i instytucje społeczne wykonujące zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.

 

Udostępnij

O autorze