Rdzawka

Poczta w Rabce- dwa punkty widzenia.

1. Listy z sądu w InPoście.

LISTY Z SĄDU JUŻ NIE CZEKAJĄ NA POCZCIE
MAREK DOMAGALSKI, RZECZPOSPOLITA (2014-01-02), Str.: C3

Temida Pisma sądowe, a także z prokuratur będą dostarczać doręczyciele Polskiej Grupy Pocztowej i jej podwykonawcy

MAREK DOMAGALSKI

W razie awizowania przesyłki z sądu nie będzie można jej już odebrać na Poczcie Polskiej. Poczeka, ale we wskazanej placówce nowego operatora bądź w kiosku Ruchu.

Złamany monopol

Te radykalne dla Kowalskiego zmiany – w końcu złamano wieloletni monopol Polskiej Poczty na doręczanie przesyłek sądowych – to efekt dwóch wydarzeń. Po pierwsze, Poczta Polska straciła prawny monopol, a po drugie, niepubliczny operator wygrał jesienią przetarg na dwuletni kontrakt, w latach 2014-2015, na doręczanie przesyłek sadowych i prokuratorskich. Jego oferta była o ponad 80 mln zł tańsza od PP. Wyniosła prawie 500 mln zł.

Nowy system doręczeń obejmie wszystkie przesyłki wysyłane z sądów powszechnych (cywilnych i karnych) oraz prokuratur.

Choć zmienia się doręczyciel i placówki, w których będziemy odbierać przesyłki w razie tzw awizowania, to sama procedura doręczania w zasadzie się nie zmienia.

Awizowanie polega na tym, że jeżeli doręczyciel nie zastanie w domu adresata bądź jego domownika, zostawia w skrzynce awizo, a pismo czeka teraz w placówce operatora siedem dni. Jeśli nie zostanie odebrane przez adresata bądź jego pełnomocnika, operacja jest powtarzana. A w razie ponownego nieodebrania uznaje się, że doszło do tzw. zastępczego doręczenia pisma, równie ważnego jak do rąk własnych.

Awizowanie w kiosku

98 mln przesyłek zakontraktowano do wysłania z sądów i prokuratur w latach 2014-2015.

Od 1 stycznia przesyłka nie będzie jednak czekała już na poczcie, ale w placówce PGP lub jej podwykonawców: spółki InPostem (operatora pocztowego) bądź w kiosku Ruchu, z którymi PGP podpisała stosowane umowy.

Dawid Studencki z Centrum Zakupów dla Sądownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości wskazuje, że kontrakt gwarantuje niezbyt dużą odległość do takiej placówki, także na terenach wiejskich.

– Jesteśmy przygotowani do operacji, nasi doręczyciele od lat zajmują się przecież podobną działalnością, pracują w rozpoznawalnych uniformach. W razie awizowania przesyłki też nie będzie problemów, gdyż nie różni się ono od dotychczasowego,  i wskazywać będzie placówkę, w której przesyłkę można odebrać – zapewnia Karolina Kazuła z Polskiej Grupy Pocztowej.

– Jeżeli nowy doręczyciel wykaże się kompetencją, rzetelnością i pokaże, że może być partnerem godnym zaufania, to nie będzie problemów – komentuje zmiany sędzia Bartłomiej Przymusiński, prezes Oddziału Wielkopolskiego SSP Iustitia. – Nie znam jednak kadry, która ma obsługiwać doręczenia. Pracownicy Poczty Polskiej byli w większości przeszkoleni. Powstaje więc pytanie, czy osoby wydające przesyłki w kiosku Ruchu będą miały warunki do rzetelnego prowadzenia dokumentacji – dodaje Przymusiński.

Jak będzie, zobaczymy już dziś, czyli 2 stycznia.

Nic się nie zmieni w składaniu pism do sądu, będzie można je wciąż wysłać z poczty.

 

2. Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju w 2014 r.- II postępowanie” 

UWAGA!
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert  

Szanowni Państwo,

          Burmistrz Rabki – Zdroju, w związku z wniesionymi zapytaniami Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na podstawie
art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmian.), przedłuża termin składania ofert jednocześnie informuje, iż oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat, pok. nr 1 do dnia 2014-01-08 do godz. 11:00., otwarcie nastąpi o godz. 11.30.

Jedna z odpowiedzi na SIWZ:

Wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) przepisy nie wykluczają Wykonawców z udziału w niniejszym postępowaniu.

Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi spełnić warunki postawione przez Zamawiającego w SIWZ w pkt. 7 „Warunki udziału w postępowaniu”.

Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi pocztowych objętych niniejszym postępowaniem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju działa z Konstytucyjną zasadą w granicach i na podstawie obowiązującego prawa. Wobec powyższego ma obowiązek stosować wszystkie obowiązujące przepisy prawa nawet jeżeli jak się wydaje są one niezgodne
z Konstytucją. Dopóki Trybunał Konstytucyjny nie uchyli lub Sejm nie zmieni zapisów obowiązującego prawa Urząd Miejski będzie zobowiązany stosować przepisy prawa.

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju nie jest Sądem i nie ma prawa odmówić stosowania wszystkich obowiązujących przepisów prawa nawet jeśli są niezgodne z Konstytucja. Jedynie Sądom przysługuje uprawnienie do odmowy stosowania określonych przepisów prawa jeżeli są niezgodne z Konstytucją RP.

Usługa transportowa polegająca na odbiorze przesyłek z siedziby Zamawiającego (od poniedziałku do piątku) podana w miesiącach jest odrębną usługą wycenianą w Formularzu ofertowym.

Udostępnij

O autorze