Rdzawka

10 lat Rabki i Rdzawki w Unii Europejskiej

1 maja 2014 minęło 10 lat Rabki i Rdzawki w Unii Europejskiej.

Jaki jest bilans Rabki i Rdzawki ? Na pewno te 10 lat, można ocenić pozytywnie ale z uwagami.

Rabka-Zdrój, oto projekty unijne zrealizowane:

ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W RABCE-ZDRÓJ

 KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA PARKU ZDROJOWEGO

 BUDOWA TYPOWEJ INFRASTRUKTURY UZDROWISKOWEJ W PARKU ZDROJOWYM W POSTACI PIJALNI, TĘŻNI SOLANKOWYCH, KIWAJKI NA ŹRODLE SOLANKOWYM I MUSZLI KONCERTOWEJ

 ROZWÓJ e-ADMINISTRACJI W GMINIE RABKA-ZDRÓJ

 INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA UCZNIÓW W KLASACH  I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  GMINY RABKA-ZDRÓJ 

PROMOCJA GMINY RABKA-ZDRÓJ KLUCZEM DO WZROSTU POTENCJAŁU TURYSTYCZNO-REKREACYJNEGO

„Kultywowanie tradycji i zwyczajów góralskich regionu Gorców poprzez organizację zajęć z regionalizmu dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz zakup strojów regionalnych”

– „Budowa Skateparku i Trialparku w Rabce-Zdroju, jako element rozbudowy ponadregionalnej oferty turystyczno-rekreacyjnej Uzdrowiska”;

– – „BĄDŹ AKTYWNY – PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ BEZROBOTNYCH OSÓB W GMINIE RABKA – ZDRÓJ”;

Pozostałe sektory:

– Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce – Zdrój realizujący projekt „Przebudowa i rozbudowa wraz z wyposażeniem Kliniki Pneumonologii
i Mukowiscydozy w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdrój”;

– Fundacja Rozwoju Regionu Rabka realizująca projekty; „Fundusz Pożyczkowy Fundacji Rozwoju Regionu Rabka „Rozwój Turystyki w Małopolsce””, „Fundusz Pożyczkowy Fundacji Rozwoju Regionu Rabka „Nowe inwestycje w Małopolsce””, „Fundusz Pożyczkowy „Klęski Żywiołowe””, „Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla młodzieży szansą na ich świadomy wybór dalszej ścieżki edukacyjnej”;

– Powiat Nowotarski realizujący projekty: „Budowa sali gimnastycznej w I LO im. E. Romera w Rabce-Zdrój – etap II”, „Przebudowa Domu Pomocy Społecznej W Rabce-Zdrój”, „Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych powiatu nowotarskiego: ZS w Rabce-Zdroju oraz SOS w Nowym Targu”,

– Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi realizujące projekt „Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez wymianę istniejącego systemu ogrzewania szkoły podstawowej dla dzieci niewidomych w Rabce-Zdroju”;

Na uwagę zasługują również inne projekty, realizowane na terenie gminy. Poniżej wskazano te, dla których każdorazowo dofinansowanie wyniosło ponad 100 000,00 zł:

– „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup wysokowydajnej linii technologicznej do produkcji szyb płaskich wielkogabarytowych”, „Rozwój firmy DUBIEL-VITRUM Zakład Szklarski poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu” – Dubiel Vitrum Spółka Jawna

– „Małopolska Sieć Światłowodowa firmy K-Telekom Sp. z.o.” – K-TELEKOM Sp. z o.o.

– „Uruchomienie pierwszego w Małopolsce całodobowego ośrodka opieki długoterminowej dla osób starszych z chorobą Alzheimera przez NZOZ EV-MED E. Skwarek” – NZOZ EV-MED Ewa Skwarek

– „Wzrost konkurencyjności Ekspert Plus poprzez świadczenie nowych usług, dzięki inwestycji w innowacyjne środki trwałe” – DAWID DOMINIK EKSPERT PLUS;

– „Modernizacja Pensjonatu WIOSNA w Rabce unowocześnieniem bazy noclegowej w celu zwiększenia i poprawy jakości ruchu turystycznego Małopolski” – JAMA TRAVEL J.M. KUKLA Spółka Jawna;

– „Otwarta droga w przyszłość – od innowacji do samodzielności” – Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział Terenowy nr 49 w Świdnicy;

– „Podnoszenie kwalifikacji – Twoja inwestycja w przyszłość!” – Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Klub Sądecki;

– „Dobry start w dorosłość” – Powiat Suski;

 Mamy park,tężnię, coś dla dzieciaków, pierwszy e-urząd, trochę promocji i tradycję.

Gmina zrealizowała 41 projektów.

 

A co z programu rozwoju obszarów wiejskich ( PROW):

– „Przebudowa drogi powiatowej K1667 – budowa chodnika – ścieżki spacerowej

w miejscowości Ponice na terenie Gminy Rabka-Zdrój – Etap I”;

– Przebudowa drogi powiatowej nr K 1666 Ponice-Rdzawka – budowa chodnika
o długości 500 m w miejscowości Rdzawka na terenie Gminy Rabka-Zdrój”;

– „Budowa strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku w Ponicach na terenie Gminy Rabka-Zdrój”;

– „Organizacja pierwszego międzynarodowego pleneru rzeźbiarskiego w Rabce-Zdroju ”Baśnie gór””;

– „Promocja Gminy Rabka-Zdrój kluczem do wzrostu potencjału turystyczno-rekreacyjnego obszaru”;

– „Kultywowanie tradycji i zwyczajów góralskich regionu Gorców dla dzieci w wieku przedszkolnym”;

– „Zakup wyposażenia imprez plenerowych dla Sołectwa Ponice”;

Co w tym roku z  PROW:

-„Adaptacja pomieszczeń w części budynku Zespołu Szkół w Chabówce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”;

– „Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Rabka-Zdrój – budowa placu zabaw w Ponicach”;

– „ Odnowa Sołectwa Chabówka poprzez utworzenie miejsca wypoczynku, rekreacji i zabawy”;

– „ Budowa strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rdzawce na terenie Gminy Rabka-Zdrój”;

Jakie uwagi ? Zbyt mało promowane powyższe inicjatywy w zakładce Projekty Unijne na rabka.pl,

 

10 lat Rdzawki w Unii Europejskiej.

1)„Przebudowa drogi powiatowej nr K 1666 Ponice-Rdzawka – budowa chodnika 

o długości 500 m w miejscowości Rdzawka na terenie Gminy Rabka-Zdrój”;

 2)W planach na 2014– Budowa strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rdzawce na terenie Gminy Rabka-Zdrój”;

3)Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka, zorganizowało projekt unijny: Kultura zbliża ludzi z  fundusz:Europejski Fundusz Społeczny,

program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich , dziedzina: nauka i edukacja
Wartość projektu: 48 030.00 zł dofinansowanie z Unii Europejskiej: 40 825.50 zł
Jakie były jeszcze inne zmiany ?
4)Ze Rdzawki wyemigrowało 1/3 mieszkańców ( 500 osób) za pracę za granicę.
5) Rolnicy z Rdzawki dostają dopłaty bezpośrednie, w tym do owiec.
6) Otwarte granice
7)10 lat temu podnoszono kwestię utraty tożsamości mieszkańców Rdzawki. Po 10 latach ,można powiedzieć,że te obawy się nie sprawdziły, kultura góralska w Rdzawce kwitnie i się rozwija.
Pytanie jest takie , co po 2020 ?
Nowa strategia Rabki milczy. jedno jest pewne już tyle wsparcia nigdy nie dostaniemy.
Bardzo ważne jest odpowiednie wykorzystanie tych ostatnich tak wielkich środków.

Zdjęcie

Udostępnij

O autorze