Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rabka-Zdrój za 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RABKA-ZDRÓJ   ZA   2013 r .

Akcyza dla 125 rolników.

Str.3-  Dotacja 26 265,40 zł otrzymana na rekompensatę części podatku akcyzowego,

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez
producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu
poniesionych przez gminę- 125 wniosków.

Myśliwi w Rabce w terenie. 

Str.3- Dochód  1 567,99 zł. uzyskano z tytułu opłat za dzierżawę terenu łowieckiego w Gminie Rabka –Zdrój.

Wiaty naprawione

Str.4-  Dochody rozdziału 60016 to wpłata odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową w Rdzawce ( 1 650 zł) oraz w Chabówce( 1 678,49zł). Odszkodowania zostały wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe.

Pieniądze na skejtpark

Str.5-  Umowa z Instytucją Zarządzającą MRPO została podpisana 22 sierpnia

2012 roku. Dofinansowanie projektu wynosi 75 % wydatków kwalifikowanych. Dofinansowanie finansowane jest w następujący sposób: środki europejskie 57% dofinansowania projektu,natomiast współfinansowanie z budżetu państwa stanowi 43 % dofinansowania projektu. W 2013 roku wpłynęły środki europejskie w wysokości 216 127,79zł natomiast z budżetu państwa otrzymaliśmy 173 546,88zł.

I po sprzedaży 

Str.6-

– wpływy ze sprzedaży 5 mieszkań ul Orkana – 101 776 zł,
– wpływy ze sprzedaży 1 mieszkania ul Słoneczna – 38 702,43zł,
– wpływy ze sprzedaży działki ul.Gorczańska – 50 000 zł ,
– wpływy ze sprzedaży działki ul. Podhalańska – 25 000 zł,
– wpływy ze sprzedaży działki z budynkiem mieszkalnym ul. Jana Pawła – 95 000 zł.
– wpływy ze zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania przyznanego i wypłaconego w ramach odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości- działka przy ul. Kilińskiego – 3 930,83 zł

Rabka idzie na wojnę z narkomanią 

Str.8-

– realizacja zadań z zakresu problematyki Obrony Cywilnej- 5 846 zł
– szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej – kwota 5 846 zł,
– przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym – kwota 3 174 zł,
– zaspakajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny – kwota 3 174 zł,
– szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – kwota 3 176 zł,
– wydawanie dowodów osobistych (sprawy obywatelskie) – kwota 85 453 zł,
– działalność gospodarcza oraz inne zadania – kwota 22 509 zł
– wynagradzania dla pracowników urzędów gmin realizujących
zadania zlecone ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii – kwota 171 zł.

E-Urząd się zwraca

Str,8-

Głównymi źródłami dochodów tego rozdziału jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „ Rozwój e-Administracji w Gminie Rabka- Zdrój”. W 2013 roku otrzymaliśmy z tego tytułu środki w wysokości 319 017,99zł, oraz zwrot podatku VAT za lata 2009 i 2010 w kwocie 233 313,00zł.

Liczymy wyborców

Str.9- 2 980 zł  dotacja celowa przeznaczona na aktualizację spisu wyborców w gminie.

Straż miejska wlepia mandaty. Nie płacisz dorwie cię komornik.

Str.10-

W 2013 roku Straż Miejska nałożyła ogółem 281 mandatów na ogólną kwotę 58 500 zł.
Ponieważ w większości są to mandaty kredytowe, nie zawsze przekładają się na rzeczywiste wykonanie dochodu. W stosunku do osób zalegających z uregulowaniem należności prowadzone są na bieżąco działania egzekucyjne. W 2013 roku z tego tytułu zostało wystawionych 68 tytułów egzekucyjnych na ogólną kwotę 12 600,00zł. Na koniec 2013 roku sporządzono wykaz, w którym figuruje 161 osób, które zalegają z tytułu niezapłaconego mandatu. Kwota zaległości 31 192,24zł.

Wysoka ściągalność podatków 

Str.11-

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią najważniejszą grupę dochodów
własnych budżetu. Na plan 16 788 730,00 zł wpływy wyniosły 16 464 808,46 zł Plan został wykonany w 98,07%.
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w 87,91%. Dochody te są realizowane przez urzędy skarbowe z tytułu podatków od działalności gospodarczej rozliczanej w formie karty podatkowej. Na koniec 2013 roku w sprawozdaniach sporządzonych przez Urzędy Skarbowe wykazana jest zaległość w kwocie 80 260,77zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w 2013 r. zostały zrealizowane w wysokości 3 980 768,87 zł, na plan 3 959 725,00 zł tj. 100,53% założonego planu. Znaczącymi źródłami tego rozdziału jest podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych.

Alkohol w 85 punktach 

Str.16- 4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 355 973,18 zł na plan 350 000,00 zł.
Opłatę zrealizowano w 101,71%. Na terenie naszej Gminy w 2013 roku funkcjonowało
przeciętnie około 85 punktów sprzedaży posiadających zezwolenia.

Płać za parking,albo zapłacisz więcej 

Str.16-

opłaty parkingowej kwota – 28 020,90zł. Opłata pobierana w miejscach wyznaczonych,
zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej.
– opłata dodatkowa kwota – 3 200,00zł. Pobierana jest w związku z nieuiszczeniem opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania. Na koniec 2013 roku w opłacie dodatkowej zalega 41 osób. W ciągu roku do osób zalegających z zapłatą wysłano 49 upomnień oraz wystawiono 39 tytułów wykonawczych.

Woda zdrowia doda

Str.20-

Dochody w rozdziale 80195 w wysokości 7 266,67zł wpływy z tytułu zwrotu za zużytą
wodę w Przedszkolu w Chabówce.

Złote śmieci

Str.24-

Dochody działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zostały zrealizowane w 89,34% i wyniosły 823 746,69zł. Dochodem rozdziału 90002 w wysokości 501 659,84zł są wpływy z poboru opłaty pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Na dzień 31.12 2013 w Gminie Rabka-Zdrój złożonych deklaracji było 3 316, które obejmują 13 720 mieszkańców. Ilość złożonych oświadczeń, że budynek jest niezamieszkały wynosi 302.

Park zdrojowy i inne

Str.39-

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące rozdziału na plan
387 824,43zł wyniosły 364 111,49 zł., tj. 93,89%
Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone były m.in.
– zakup solanki do tężni –44 870,40zł,
– nadzór nad prowadzeniem tężni solankowej – 6 300,00zł
– zakup wyposażenia do budynku gminnego w Rdzawce – 14 501,98zł,
– zakup energii, wody – 17 774,05zł,
– remont pomieszczeń szaletów miejskich w Parku Zdrojowym – 8 764,96zł,
– naprawa monitoringu w Parku Zdrojowym – 33 753,66zł
– utrzymanie czystości szaletów przy ul. Piłsudskiego – 20 736,00zł
– utrzymanie czystości szaletów przy ul.Rynek –15 552,00zł
– utrzymanie w czystości szaletów miejskich w Parku Zdrojowym – 2 400,00zł,
– najem mieszkania przy ul. Rynek – 20 000,00zł,
– ubezpieczenie budynków i budowli Gminy – 11 609,84zł.
– monitoring tężni i pijalni wód- 5 535,00zł
– operaty dotyczące wyceny nieruchomości w związku ze sprzedażą, zakupem, zamianą
nieruchomości – 5 879,40zł,
– instalowanie i obsługa parkometrów – 4 026,13zł,
– okresowa kontrola urządzeń w Parku Zdrojowym – 3 500,00zł,
– wykonanie oznakowania trasy gokartów – 9 999,90zł,
– wydatki na dokumentację niezbędną do zawarcia aktów notarialnych i wpisów do ksiąg wieczystych
– 5 170,02zł,
– dokumentacja geodezyjna do przejęcia na rzecz Gminy Rabka-Zdrój nieruchomości zajętych pod
drogi oraz niezbędne do dokonania sprzedaży, zakupu, zamiany nieruchomości – 46 583,64zł
– oznakowanie miasta – 3 161,10zł
– koszty postępowania sądowego, odszkodowanie za zajętą nieruchomość, – 7 233,69zł
– dostęp do Internetu w pijalni – 1 598,30zł
– zapłata odsetek dotyczących projektu MRPO „Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju”- 75 114,00zł.

Diety dla radnych

Str.42-

75022 „Rady gmin” – wykorzystane środki to kwota 135 754,64 zł (94,62%) zakładanego
planu. Poniesione wydatki w/w rozdziału zostały przeznaczone na zabezpieczenie funkcjonowania Rady Miejskiej i jej stałych komisji . Główną pozycją wydatków jest wypłata diet dla Radnych.
W analizowanym okresie wypłacono łącznie z tytułu diet 126 062,63zł. Ponadto na potrzeby Rady wydatkowano kwotę w wysokości 9 692,01zł , które przeznaczone były na wydatki bieżące tj. szkolenia, delegacje, zakup materiałów na potrzeby Rady itp.

Kasa dla Urzędu 

Str.42/43

Wydatki bieżące przeznaczone były ma utrzymanie obsługi Urzędu i administracji samorządowej oraz
koszty związane z utrzymaniem budynku Urzędu. Na dzień 31 grudnia 2013 roku w Urzędzie
43
zatrudnienie wyniosło 57 pracowników w tym 4 pracowników obsługi( 2 sprzątaczki, pracownik
gospodarczy i konserwator) . Wydatki bieżące wydatkowane były na:
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia 3 647 206,42zł.
2. zakup materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy naukowych – 73 952,87zł
3. energia elektryczna, gaz , woda – 103 514,67zł
4. na wyjazdy służbowe, delegacje, ryczałty samochodowe – 57 310,58zł
5. ubezpieczenia majątkowe(ubezpieczenie budynku, sprzętu, kasy) – 5 870,45zł
6. zakup usług zdrowotnych – 3 520,00zł
7. odpisy na ZFŚS – 65 916,54zł
8. kary, odszkodowania, odsetki – 2 851,00zł
9. podróże służbowe zagraniczne – 257,80zł

10. telefony – 29 515,15zł
11. na usługi pozostałe – 415 802,85zł
12. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 060,00zł
13.zakup usług dostępu do sieci Internet – 7 242,62zł
14. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 13 395,80zł
15. szkolenia pracowników – 27 221,00zł
16. usługi obejmujące wykonanie opinii i analiz – 5 329,00zł
17. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych – 658,00zł

WWW,zdjęcia,partnerzy 

Str.43-

1. Nakłady na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki) wyniosły 74 328,78 zł
– obsługa i modernizacja jednolitej strony internetowej. Układ serwisu internetowego oraz jego
codzienna aktualizacja sprawia, że strona staje się bardziej atrakcyjna, a co najważniejsze bardziej
czytelna. Poprawa jakości wpłynęła na zwiększenie dostępu do informacji, co jest bardzo ważne,
ponieważ bez sprawnego przepływu informacji przekreślona zostaje wszelka promocja. Aktualizowane
są informacje z najważniejszych wydarzeń Gminy,
– wynagrodzenie dla osób wykonujących zdjęcia atrakcji oraz z wydarzeń promocyjnokulturalnych,
– wynagrodzenia za tłumaczenia na języki obce materiałów o Rabce w związku z zawiązanym
partnerstwem z miastami z Anglii, Francji i Niemiec,
– wynagrodzenie za wykonanie pamiątkowych materiałów regionalnych.

Wyjazdy zagraniczne

Str.44-

5. Podróże służbowe zagraniczne – 2 119,25 zł
Gmina Rabka-Zdrój w roku 2013r. podpisała umowę partnerską z węgierskim miastem
Kiskunfelegyhaza. W związku z tym podejmowane są wspólne działania mające na celu zacieśnienie współpracy między miastami. Przedstawiciele władz i mieszkańcy partnerskich miast mają w planie dalszą realizację wspólnych projektów, organizację spotkań i konferencji. Partnerstwo jest możliwością przyspieszenia rozwoju i poszerzenia promocji.

Składki członkowskie Rabki

Str.44-

Rozdział 75095 na plan w wysokości 84 100,00 wykonanie wyniosło 81 512,68zł.
W rozdziale tym wydatkowano środki na:
– wypłaty dla przewodniczących Komitetów Osiedlowych – kwota 16 200,00zł
– wypłaty ryczałtów dla sołtysów – kwota 18 000,00zł
– składki z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych – kwota 8 228,00zł
– składki z tytułu członkostwa Przyjazna Dolina Raby kwota 20 868,00zł
– składki z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich – kwota 4 382,58zł
– wynagrodzenie za wykonanie projektu uzupełnienia Operatu Uzdrowiskowego Gminy Rabka-Zdrój –
kwota 1 439,10zł.
– wynagrodzenie za wykonanie projektu Statutu Uzdrowiska Rabka-Zdrój – 615,00zł
– wynagrodzenie za wykonanie wydruków załączników do Statutu Uzdrowiska – 492,00zł
– opracowanie aktualizacji finansowej projektu „Kompleksowa Rewitalizacja Parku Zdrojowego” –
3 500,00zł
-aktualizacja dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2013-2020 – 6 150,00zł
– inne wydatki zwiane z bieżącą działalnością Urzędu – kwota 1 638,00zł

Udostępnij

O autorze