XLIX Sesja Rady Miejskiej- 18 czerwca 2014r. 14:00

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje,
że 18 czerwca 2014r. /środa/ o godz. 14:00
w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju
przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się
XLIX Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju
 
Porządek obrad:
1.      Otwarcie XLIX sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
4.      Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
5.      Analiza wykonania budżetu gminy za rok 2013:
1)   przedstawienie przez Burmistrza Rabki – Zdroju sprawozdania z wykonania budżetu,
2)   przedstawienie przez Burmistrza Rabki – Zdroju opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy,
3)   przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju opinii z wykonania budżetu za rok 2013 oraz wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rabki – Zdroju z tytułu wykonania budżetu za rok 2013,
4)   przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
5)   dyskusja,
6)   podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rabka – Zdrój za rok 2013.
7)   podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Rabki – Zdroju z tytułu wykonania budżetu na rok 2013.
6.      Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:
1)      w sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rabka – Zdrój dr n. med. Jerzemu Żebrakowi,
2)      w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/295/13 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zasad ustalania, sposobu poboru, terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej,
3)      w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,
4)      w sprawie: ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – ulicy Nowy Świat, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego,
5)      w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Rabce – Zdroju,
6)      w sprawie: akceptacji projektu umowy partnerskiej na realizację zadania pn. „Przygotowanie projektu budowy infrastruktury obszaru aktywności Turystycznej na bazie potencjału wód geotermalnych w Porębie Wielkiej” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013,
7)      w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody,
8)      w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2013 – 2025,
9)      w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r.
7.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
8.      Interpelacje radnych.
9.      Zapytania i wnioski radnych.            
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.

– do udziału w której serdecznie zaprasza

                                      Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
                                      /-/ Maria Górnicka-Orzeł

You May Also Like