Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Nasze uwagi do Programu Współpracy Starostwa Nowotarskiego na 2015

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Podmiot zgłaszający(nazwa organizacji i adres). Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka’Rdzawka 1

34-700 Rabka-Zdrój

 

 

 

 

 

Osoba uprawniona do kontaktu :–  imię i nazwisko– Nr telefonu

– Adres pocztowy/e-mail.

Mateusz Wójtowicz 

 

 

 

 

 

Wskazanie dotychczasowego zapisu w projekcie konsultowanego dokumentu, który wymaga zmiany (paragraf, ustęp, punkt).  § 13Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacjiProjekt Programu zostaje przyjęty przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego, a następnie przekazany do konsultacji z organizacjami poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Powiatu.

 

§ 14 Wysokość środków planowanych na realizację programu

Określa się wysokość środków finansowych planowanych na realizację Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 w kwocie 40.000,00 PLN ( czterdzieści tysięcy złotych) na realizację zadania Powiatu z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie ośrodka  interwencji kryzysowej.

§ 17  Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert

w otwartych konkursach ofert

 

 

  1. Zarząd Powiatu ogłasza nabór na członków  Komisji Konkursowej spośród przedstawicieli organizacji w formie zaproszenia umieszczonego na tablicach informacyjnych Starostwa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu, lub jednostki upoważnionej.

 

 

 

 

 

 

Prezentowane stanowisko na temat wskazanego fragmentu.  §13 Umieszczenie projektu  na stronie internetowej Starostwa jest niewystarczające, wobec braku kanału RSS.   I nie opublikowaniu informacji na http://nowotarski.pl/organizacje-pozarzadowe 

 §14 Wobec nie przeznaczenia środków na konkursy ofert w latach poprzednich, przez starostwo- kwota 40 000 zł tylko na jeden obszar jest nie wystarczająca. Pozostałe programy z § 8 nie mają zapewnionych środków finansowych. Apelujemy o przeznaczenie środków na inne obszary.

 §17  Ograniczenie tylko do stron starostwa ogranicza dostęp do danej informacji, wobec braku kanału RSS . I nie opublikowaniu informacji na http://nowotarski.pl/organizacje-pozarzadowe

 

 

Proponowane zmienione brzmienie zapisu lub treść nowego przepisu do którego odnosi się uwaga. § 7 Formy współpracy:promocję działalności organizacji poprzez umieszczenie  na stronach internetowych Powiatu bazy danych organizacji i „bazy dobrych praktyk” oraz udzielanie zainteresowanym informacji na temat organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu. ,możliwość dodania organizacji za pomocą formularza w zakładce Organizacje Pozarządowe.1)      Propozycja dodania do § 7

Formy współpracy:-  wsparcie kampanii organizacji uprawnionych do otrzymywania 1%

 

§ 13Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

 

Projekt Programu zostaje przyjęty przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego, a następnie przekazany do konsultacji z organizacjami poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Powiatu, a także rozesłanie drogą elektroniczną

 § 17  Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert

w otwartych konkursach ofert

 

 

  1. Zarząd Powiatu ogłasza nabór na członków  Komisji Konkursowej spośród przedstawicieli organizacji w formie zaproszenia umieszczonego na tablicach informacyjnych Starostwa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu, lub jednostki upoważnionej a także poprzez rozesłanie drogą elektroniczną

 

 

 

 

Uzasadnienie wprowadzonych zmian. §7  Możliwość dodania/aktualizacji organizacji do banku informacji za pomocą formularza, ułatwi pracę wydziału ,pozwoli dodanie nowo powstałych organizacji oraz zapewni aktualność informacji. 

§7 Na terenie powiatu działa  wiele organizacji uprawnionych do otrzymywania 1% z podatku, wsparcie kampanii przez powiat pozwoli uzyskać więcej środków finansowych, które zostaną przeznaczone na osoby niepełnosprawne, młodzież, kulturę.

 

§13,14 Droga elektroniczna jest coraz powszechniejsza, pozwoli na szybsze poinformowanie o konsultacjach i ukaże dobrą wolę starostwa.

 

 

Do uwag ogólnych można dodać :

1)       Program współpracy odnosi się do  Uchwały Nr 85/XIII/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  W BIP Konsultacje z organizacjami pozarządowymi, nie ma opublikowanego tego dokumentu.

2)       Strona http://nowotarski.pl/organizacje-pozarzadowe jest dobrym miejscem by informacje o konsultacjach programu, innych aktach i ich wyniki były opublikowane. Tą stronę jest dużo łatwiej znaleźć niż tą na BIP http://nowotarski.pl/bip/starostwo_powiatowe/dokumenty/konsultacje-z-organizacjami-pozarzadowymi-47.html

3)       Apelujemy o zmianę formularza konsultacyjnego ,jego obecny układ uniemożliwia jego czytelne wypełnienie.

 

 

 

Udostępnij

O autorze