Rdzawka

Nasze uwagi do Programu Współpracy Starostwa Nowotarskiego na 2015

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

1.Podmiot zgłaszający
Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka’
Rdzawka 1
34-700 Rabka-Zdrój

2. Osoba uprawniona do kontaktu 
Mateusz Wójtowicz

3. Wskazanie dotychczasowego zapisu w projekcie konsultowanego dokumentu, który wymaga zmiany (paragraf, ustęp, punkt).

§ 13 Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

Projekt Programu zostaje przyjęty przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego, a następnie przekazany do konsultacji z organizacjami poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Powiatu.

§ 14 Wysokość środków planowanych na realizację programu
Określa się wysokość środków finansowych planowanych na realizację Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 w kwocie 40.000,00 PLN ( czterdzieści tysięcy złotych) na realizację zadania Powiatu z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.
§ 17 Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert 1. Zarząd Powiatu ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej spośród przedstawicieli organizacji w formie zaproszenia umieszczonego na tablicach informacyjnych Starostwa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu, lub jednostki upoważnionej.

 

4. Prezentowane stanowisko na temat wskazanego fragmentu.

§13 Umieszczenie projektu na stronie internetowej Starostwa jest niewystarczające, wobec braku kanału RSS. I nie opublikowaniu informacji na http://nowotarski.pl/organizacje-pozarzadowe

§14 Wobec nie przeznaczenia środków na konkursy ofert w latach poprzednich, przez starostwo- kwota 40 000 zł tylko na jeden obszar jest nie wystarczająca. Pozostałe programy z § 8 nie mają zapewnionych środków finansowych. Apelujemy o przeznaczenie środków na inne obszary.
§17 Ograniczenie tylko do stron starostwa ogranicza dostęp do danej informacji, wobec braku kanału RSS . I nie opublikowaniu informacji na http://nowotarski.pl/organizacje-pozarzadowe
5. Proponowane zmienione brzmienie zapisu lub treść nowego przepisu do którego odnosi się uwaga.

§ 7 Formy współpracy:
promocję działalności organizacji poprzez umieszczenie na stronach internetowych Powiatu bazy danych organizacji i „bazy dobrych praktyk” oraz udzielanie zainteresowanym informacji na temat organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu. ,możliwość dodania organizacji za pomocą formularza w zakładce Organizacje Pozarządowe.
1) Propozycja dodania do § 7
Formy współpracy:- wsparcie kampanii organizacji uprawnionych do otrzymywania 1%

§ 13 Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

Projekt Programu zostaje przyjęty przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego, a następnie przekazany do konsultacji z organizacjami poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Powiatu, a także rozesłanie drogą elektroniczną
§ 17 Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert
2. Zarząd Powiatu ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej spośród przedstawicieli organizacji w formie zaproszenia umieszczonego na tablicach informacyjnych Starostwa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu, lub jednostki upoważnionej a także poprzez rozesłanie drogą elektroniczną

 
6. Uzasadnienie wprowadzonych zmian.
§7 Możliwość dodania/aktualizacji organizacji do banku informacji za pomocą formularza, ułatwi pracę wydziału ,pozwoli dodanie nowo powstałych organizacji oraz zapewni aktualność informacji.

§7 Na terenie powiatu działa wiele organizacji uprawnionych do otrzymywania 1% z podatku, wsparcie kampanii przez powiat pozwoli uzyskać więcej środków finansowych, które zostaną przeznaczone na osoby niepełnosprawne, młodzież, kulturę.

§13,14 Droga elektroniczna jest coraz powszechniejsza, pozwoli na szybsze poinformowanie o konsultacjach i ukaże dobrą wolę starostwa.
Do uwag ogólnych można dodać :
1) Program współpracy odnosi się do Uchwały Nr 85/XIII/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W BIP Konsultacje z organizacjami pozarządowymi, nie ma opublikowanego tego dokumentu.
2) Strona http://nowotarski.pl/organizacje-pozarzadowe jest dobrym miejscem by informacje o konsultacjach programu, innych aktach i ich wyniki były opublikowane. Tą stronę jest dużo łatwiej znaleźć niż tą na BIP http://nowotarski.pl/bip/starostwo_powiatowe/dokumenty/konsultacje-z-organizacjami-pozarzadowymi-47.html
3) Apelujemy o zmianę formularza konsultacyjnego ,jego obecny układ uniemożliwia jego czytelne wypełnienie.

 

 

Udostępnij

O autorze