Rdzawka

Kino coraz bliżej.

Z A W I A D O M I E N I E

o przedłużeniu terminu składania ofert

 

W związku z wniesionymi pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia od uczestników postępowania, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907,
z późn. zm.) w trybie przetargu przetarg nieograniczony, na zadanie:

„Modernizacja Centrów Wolnego Czasu w Starej Lubovni i Rabce-Zdrój w celu poprawy oferty turystyczno-rekracyjnej dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „KOSTKA”

Działając na podstawie art. 38 ust 6 ustawy, uprzejmie Państwa informujemy, iż Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert.

Z przyczyn wskazanych powyżej termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia 2014-08-14 na dzień 2014-08-22.

Tym samym termin otwarcia ofert ulega zmianie z dnia 2014-08-14 na dzień 2014-08-22.

Jednocześnie informujemy, że nie uległy zmianie miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert.

 

Z poważaniem

mgr inż. Ewa Przybyło

Zdjęcie 

 

Udostępnij

O autorze