Rdzawka

Dalsza budowa chodnika.

Na chwilę obecną na poboczach pomalowano białe linie. Trwa dalsza budowa chodnika do końca Rdzawki.

 

UCHWAŁA NR LIII/361/14 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 29 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej 1666K Ponice – Rdzawka”.

UCHWAŁA NR LIII/361/14 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU
z dnia 29 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej 1666K Ponice – Rdzawka”.

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 216ust. 2 pkt. 5 oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się udzielić pomocy finansowej z budżetu Gminy Rabka-Zdrój dla Powiatu Nowotarskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej 1666K Ponice – Rdzawka”. 2. Zakres rzeczowy zdania obejmuje opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej 1666K Ponice – Rdzawka na odcinakach: 1) od km 1 + 172,00 do km 1 + 743,00, 2) od km 0 + 833,00 do km 1 + 172,00.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 ust. 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rabka-Zdrój na rok 2014 w wysokości: 26 445,00 złotych brutto (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych 00/100)

§ 3. 1. Szczegółowe warunki przekazania pomocy finansowej w wysokości ustalonej w § 2 oraz zasady rozliczenia z wykorzystania środków dotacji na cel wskazany w § 1 ust. 1 określi umowa zawarta pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Gminą Rabka-Zdrój. 2. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Rabki-Zdroju.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Rabki-Zdroju.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR LIII/363/14 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXXV/214/13 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego na realizację zadania pn. „Uzyskanie decyzji Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej 1666K Ponice – Rdzawka /budowa chodnika/ w miejscowości Rdzawka”.

Udostępnij

O autorze