Gospodarka odpadamiRdzawka

Zmiany w śmieciach.

Po ostatniej zmianie przepisów, zmiany także i u nas.

UCHWAŁA NR LV/370/14 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 1.
W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi i zebranymi w sposób
selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka-Zdrój odpady
powstałe na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, odbierane są:
1) odpady komunalne zmieszane – w ilości:
a) do 120 litrów miesięcznie na osobę w nieruchomościach wielorodzinnych,
b) do 120 litrów miesięcznie dla gospodarstwa 1- osobowego w nieruchomościach jednorodzinnych,
c) do 240 litrów miesięcznie dla gospodarstwa 2-3 osobowego w nieruchomościach jednorodzinnych,
c) do 360 litrów miesięcznie dla gospodarstwa powyżej 3 osób w nieruchomościach jednorodzinnych,
2) odpady z papieru – w każdej ilości,
3) odpady ze szkła, metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych – w każdej ilości,
4) odpady wielkogabarytowe do 3 m3
/rok na gospodarstwo domowe,
5) odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe wyłącznie w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych
nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu
administracji do 1 m3
/rok na gospodarstwo domowe,
6) odpady zielone – w każdej ilości.
7) odpady niebezpieczne – 360 litrów/rok na gospodarstwo domowe,
8) przeterminowane leki – w każdej ilości,

 

§ 2.
1. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka-Zdrój, traktowane są jako odpady
zmieszane, a opłata jest naliczana według wyższej stawki za zbieranie odpadów w sposób nieselektywny,
określonej w odrębnej uchwale.
2. Odbiór odpadów w ilości powyżej ilości określonej w §1, następuje na podstawie indywidualnej umowy
zawartej z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.
§ 3.
1. Komunalne odpady zmieszane w ramach uiszczonej opłaty, odbierane są od właścicieli nieruchomości
jednorodzinnej (nie więcej niż 4 lokale mieszkalne) raz na dwa tygodnie.
2. Komunalne odpady zmieszane w ramach uiszczonej opłaty, odbierane są od właścicieli nieruchomości
wielorodzinnej (więcej niż 4 lokale mieszkalne) dwa razy w tygodniu.

3. Szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe w ramach uiszczonej opłaty, odbierane są
od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niż cztery lokale
mieszkalne raz na dwa tygodnie
4. Szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe w ramach uiszczonej opłaty, odbierane są
od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się więcej niż cztery lokale mieszkalne
dwa razy w tygodniu.
5. Papier w ramach uiszczonej opłaty, odbierany jest od właścicieli nieruchomości zamieszkałych raz na
kwartał na terenie miasta oraz raz na pół roku na terenie sołectw, oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
6. Odpady komunalne zielone w ramach uiszczonej opłaty odbierane są – w okresie od 01.04 do 30.11 każdego
roku – raz na miesiąc, natomiast w okresie od 01.12 do 31.03 nie ma odbioru z posesji, w tym czasie odpady
komunalne zielone są przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
7. Odpady budowlane i rozbiórkowe w ramach uiszczonej opłaty – odbierane są na indywidualne zamówienie
złożone przez właściciela nieruchomości do podmiotu odbierającego odpady komunalne, z którym Gmina zawarła
umowę na odbieranie albo odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
8. Odpady wielkogabarytowe w ramach uiszczonej opłaty – odbierane są dwa razy w roku w ostatnim tygodniu
maja i ostatnim tygodniu września podczas zbiórki zorganizowanej na terenie całej gminy oraz w punkcie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 4.
1. Przeterminowane leki powstające na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy w ramach
uiszczonej opłaty, przyjmowane są do pojemników ustawionych w aptekach.
2. Odpady niebezpieczne powstające na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy w ramach
uiszczonej opłaty (w szczególności: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, resztki farb, lakierów, klejów,
żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące,
substancje do wywabiania plam i opakowania po nich, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych
środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, lampy fluorescencyjne
i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki, baterie i akumulatory, zużyte kartridże
i tonery, przepracowane oleje) przyjmowane są w punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych stanowiącym punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
3. Właściciele nieruchomości we własnym zakresie dostarczają odpady, o których mowa w ust. 2, do punktu
selektywnej zbiórki odpadów.
4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi w poniedziałki od 1200 do
1900
, w pozostałe dni tj. od wtorku do piątku od 8
00 do 1400
.
§ 5.
1. Odbieranie odpadów, odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym
Gmina Rabka-Zdrój zawarła umowę na odbiór albo odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
2. W przypadku gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru
odpadów jest pierwszy dzień niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy następujący po dniu wolnym.
§ 6.
Traci moc uchwała Nr XXXIII/199/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rabki-Zdroju.

§ 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Udostępnij

O autorze