Kto odśnieży Rabkę ?

Ogłoszenie o wyniakach postępowania na zadanie, pn.: „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg, chodników oraz ciągów pieszych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój w sezonie zimowym, w latach 2014 – 2015” 

OGŁOSZENIE
o unieważnieniu  postępowania
 

Burmistrz Rabki – Zdroju informuje, iż w związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmian.), w trybie przetarg nieograniczony na zadanie, pn.: Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg, chodników oraz ciągów pieszych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój w sezonie zimowym, w latach 2014 – 2015„:
1. dla Części I: „Zimowe utrzymanie dróg, poboczy oraz zatok autobusowych na terenie miasta Rabka-Zdrój”prowadzone postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4, oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.
2. dla części II: „Zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, na terenie miasta Rabka-Zdrój” prowadzone postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4, oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty
3. dla części III: „Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie DZIELNICY SŁONE”prowadzone postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4, oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.
4. dla części IV: „Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie DZIELNICY ZARYTE” prowadzone postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4, oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.
5. dla części V: „Zimowe utrzymanie na terenie SOŁECTWA PONICE” prowadzone postępowanie zostaje unieważnione na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt. 4, oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.
6. dla części VI: „Zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie Sołectwa Rdzawka”, prowadzone postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Uzasadnienie unieważnienia:
Zamawiający unieważnia postępowanie dla części VI gdyż nie złożono oferty niepodlegającej odrzuceniu. W postępowaniu zostały złożone dwie oferty, które zostały odrzucone ze względu na w jednej brak wniesienia wadium a drugiej ze względu na niezgodność treści oferty
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia a oferta nie podlega poprawie
z zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 3.
7. dla części VII: „Zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych oraz chodników na terenie SOŁECTWA CHABÓWKAprowadzone postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Uzasadnienie unieważnienia: W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.
8. dla części VIII: „Zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Rabka-Zdrój – ul. Bystra, ul. Gilówka, Kapicówka, Garncarska” prowadzone postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4, oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.
zima

Zdjęcie: jarmoluk

You May Also Like