Rdzawka

Kto odśnieży Rdzawkę w zimę ?

Ogłoszenie o wyniakch postępowania na zadanie, pn.: „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg, chodników oraz ciągów pieszych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój w sezonie zimowym, w latach 2014 – 2015”  unieważniono postępowanie:

6. dla części VI: „Zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie Sołectwa Rdzawka”, prowadzone postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie unieważnienia:

Zamawiający unieważnia postępowanie dla części VI gdyż nie złożono oferty niepodlegającej odrzuceniu. W postępowaniu zostały złożone dwie oferty, które zostały odrzucone ze względu na w jednej brak wniesienia wadium a drugiej ze względu na niezgodność treści oferty
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia a oferta nie podlega poprawie
z zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 3.

 

Kto odśnieży Rdzawkę ?

Zdjęcie

Udostępnij

O autorze