[Aktualizacja] Miasto chce wziąść kredyt na 2 060 000 zł

przez | 2 grudnia 2014

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania na zadanie, pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 060 000,00 zł (w walucie polskiej) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rabka-Zdrój w 2014 r. , w związku z realizacją zadań inwestycyjnych 
Numer sprawy FB.271.2.2014
Kredyt ma być spłacany do końca 2025 r.
Z dokumentów wynikają ciekawe wnioski m.in:
Pytania i odpowiedzi do SIWZ_28112014.docx
Pytanie nr 12„W jaki sposób Gmina wspiera rozwój przedsiębiorczości na swoim terenie?” Odpowiedź na pytanie nr 12: Nie.
Pytanie 13„Prosimy o aktualne informacje dotyczące:

 1. a) Posiadanych udziałów lub akcji spółek prawa handlowego, powiązaniach kapitałowych lub organizacyjnych z innymi podmiotami (Podanie Nr REGON niniejszych podmiotów).
 2. b) udzielonych poręczeń i gwarancji
 3. c) realizacji inwestycji finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE (w tymi: jakie zamawiający ma doświadczenie w tego typu projektach. Czy zostały zrealizowane zgodnie z umową czy zidentyfikowano nieprawidłowości).”

Odpowiedź na pytanie nr 13:

 1. a) Wykaz jednostek, w których Gmina ma znaczący udział (20% i więcej),
Nazwa Udziały
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 13 209
Zakłady Komunalne Sp z o.o. 780
Szpital Miejski Sp z o. o. w Rabce -Zdroju 16337
Rabczańska Spółdzielnia Socjalna „Dziewięćsił” 1

b) Gmina Rabka-Zdrój, nie posiada żadnych poręczeń.
c) Gmina Rabka-Zdrój posiada duże doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dotychczas zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową kilkanaście takich projektów a w obecnej chwili w trakcie realizacji są kolejne projekty.
Str.6

Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN): 1 324,20 zł.
Prosimy o informację:

 1. na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w roku 2014,
 2. o łącznej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej (jakie wpływy z ego tytułu gmina już uzyskała)

 

285 000,00
Prosimy  o  określenie majątku przeznaczonego do sprzedaży w latach 2014-2016 475 000,00
Z czego wynika wysoki poziom  należności wymagalnych na koniec września 2014r. ? Z  jakiego tytułu są te należności, jaka jest szansa na ich wyegzekwowanie, jakie działania Gmina podejmuje w celu ich odzyskania? Należności wymagalne wynikają z tytułu nie uregulowania podatków i opłat lokalnych w terminie, braku zwrotów wypłaconego funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych. Gmina w celu ich odzyskania podejmuje działania takie jak : wysłanie upomnień do dłużników, a następnie administracyjnych tytułów wykonawczych jak również dokonuje zabezpieczeń na hipotekach. W przypadku należności cywilno-prawnych Gmina będzie występować na drogę postępowania sądowego.

Aktualizacja 11.12.2014 17:32

OGŁOSZENIE

o wynikach postępowania

 
Burmistrz Rabki – Zdroju na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Pzp informuje, iż w związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – Ustawa Pzp, w trybie przetarg nieograniczony na zadanie, pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 060 000,00 zł (w walucie polskiej) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rabka-Zdrój, w 2014 r., w związku z realizacją zadań inwestycyjnych” została wybrana oferta nr 3:
 
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Krakowie, ul. Pilotów 2,
31-462 Kraków

za cenę: 359 732,51 zł, liczba zdobytych pkt. 100,00 (kryterium: cena – 90 pkt, kryterium: oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego – 10 pkt, łącznie 100 pkt)
 
Uzasadnienie wyboru:
– wykonawca po wyjaśnieniu oferty spełnił wszystkie warunki postawione przez Zamawiającego w SIWZ,
– cena ofertowa jest najkorzystniejsza i nie ma charakteru ceny rażąco niskiej,
 
kredyt

Zdjęcie: LoboStudioHamburg

0 myśli nt. „[Aktualizacja] Miasto chce wziąść kredyt na 2 060 000 zł

 1. marek

  No to zaczyna sie jazda bez trzymanki a to dopiero początek skoro już trzeba brać kredyt na domknięcie dziury budżetowej ,a na spotkanaich wyborczych to tak pięknie wyglądało.

 2. marek

  Trzeba zatrzymać chory pomysł burmistrzowej na kolejną wielomilionową wtopę na tzw.kurtyny wodne to pomysł absurdalny nie na nasz klimat ,jak dzieci mają biegać na wietrze z mokrymi głowami ,ktoś znowu chce zarobić na tej absurdalnej inwestycji.Ta inwestycja ma powstać powyżej placu zabaw w parku ,czy nie lepiej byłoby zbudować za znacznie mniejsze pieniądze tzw.stawu kąpielowego takie stawy miejskie buduje się w całej zachodniej europie ,Wystarczy poszukać w internecie ,taki staw nie tylko pełni funkcję kąpieliska ale jest też wspaniała ozdobą dla parku i to przez cały rok jako naturalne jeziorko w centrum miasta.Walczmy o nasze pieniądze nie dajmy ich zmarnować na chore pomysły.