Rabczańskie Wieści Pozarządowe

[Aktualizacja] Miasto chce wziąść kredyt na 2 060 000 zł

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania na zadanie, pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 060 000,00 zł (w walucie polskiej) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rabka-Zdrój w 2014 r. , w związku z realizacją zadań inwestycyjnych 
Numer sprawy FB.271.2.2014
Kredyt ma być spłacany do końca 2025 r.
Z dokumentów wynikają ciekawe wnioski m.in:
Pytania i odpowiedzi do SIWZ_28112014.docx
Pytanie nr 12„W jaki sposób Gmina wspiera rozwój przedsiębiorczości na swoim terenie?” Odpowiedź na pytanie nr 12: Nie.
Pytanie 13„Prosimy o aktualne informacje dotyczące:

  1. a) Posiadanych udziałów lub akcji spółek prawa handlowego, powiązaniach kapitałowych lub organizacyjnych z innymi podmiotami (Podanie Nr REGON niniejszych podmiotów).
  2. b) udzielonych poręczeń i gwarancji
  3. c) realizacji inwestycji finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE (w tymi: jakie zamawiający ma doświadczenie w tego typu projektach. Czy zostały zrealizowane zgodnie z umową czy zidentyfikowano nieprawidłowości).”

Odpowiedź na pytanie nr 13:

  1. a) Wykaz jednostek, w których Gmina ma znaczący udział (20% i więcej),
Nazwa Udziały
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 13 209
Zakłady Komunalne Sp z o.o. 780
Szpital Miejski Sp z o. o. w Rabce -Zdroju 16337
Rabczańska Spółdzielnia Socjalna „Dziewięćsił” 1

b) Gmina Rabka-Zdrój, nie posiada żadnych poręczeń.
c) Gmina Rabka-Zdrój posiada duże doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dotychczas zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową kilkanaście takich projektów a w obecnej chwili w trakcie realizacji są kolejne projekty.
Str.6

Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN): 1 324,20 zł.
Prosimy o informację:

  1. na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w roku 2014,
  2. o łącznej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej (jakie wpływy z ego tytułu gmina już uzyskała)

 

285 000,00
Prosimy  o  określenie majątku przeznaczonego do sprzedaży w latach 2014-2016 475 000,00
Z czego wynika wysoki poziom  należności wymagalnych na koniec września 2014r. ? Z  jakiego tytułu są te należności, jaka jest szansa na ich wyegzekwowanie, jakie działania Gmina podejmuje w celu ich odzyskania? Należności wymagalne wynikają z tytułu nie uregulowania podatków i opłat lokalnych w terminie, braku zwrotów wypłaconego funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych. Gmina w celu ich odzyskania podejmuje działania takie jak : wysłanie upomnień do dłużników, a następnie administracyjnych tytułów wykonawczych jak również dokonuje zabezpieczeń na hipotekach. W przypadku należności cywilno-prawnych Gmina będzie występować na drogę postępowania sądowego.

Aktualizacja 11.12.2014 17:32

OGŁOSZENIE

o wynikach postępowania

 
Burmistrz Rabki – Zdroju na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Pzp informuje, iż w związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – Ustawa Pzp, w trybie przetarg nieograniczony na zadanie, pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 060 000,00 zł (w walucie polskiej) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rabka-Zdrój, w 2014 r., w związku z realizacją zadań inwestycyjnych” została wybrana oferta nr 3:
 
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Krakowie, ul. Pilotów 2,
31-462 Kraków

za cenę: 359 732,51 zł, liczba zdobytych pkt. 100,00 (kryterium: cena – 90 pkt, kryterium: oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego – 10 pkt, łącznie 100 pkt)
 
Uzasadnienie wyboru:
– wykonawca po wyjaśnieniu oferty spełnił wszystkie warunki postawione przez Zamawiającego w SIWZ,
– cena ofertowa jest najkorzystniejsza i nie ma charakteru ceny rażąco niskiej,
 
kredyt

Zdjęcie: LoboStudioHamburg

Udostępnij

O autorze