Rabczańskie Wieści Pozarządowe

[Aktualizacja] Relacja po trzeciej sesji Rady Miejskiej

Sprawozdanie Sesja

Po rozpoczęciu trzeciej sesji Rady Miejskiej, Przewodnicząca Rady złożyła wniosek o zmianę porządku obrad w punkcie 3, tj. o wycofanie punktu 3. Przyjęcie protokołu z II sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z powodu braku jego przygotowania przez pracownika biura rady, motywując to krótkim okresem międzysesyjnym i dokładnego jego opisania oraz wprowadzenie tego punktu na następnej sesji.

Radni Klubu ‘’ Nasze Miasto ‘’ wstrzymali się ponieważ nie przedstawiono im stanu prac.

Pod koniec sesji, okazała się również, że był dodatkowy powód.

 

Radny Rafał Hajdyła w imieniu klubu „Nasze Miasto” zgłosił dwa wnioski formalne o zmianę porządku obrad i wycofanie trzech uchwał z tego porządku tj.: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2015 – 2025, budżetu Gminy Rabka – Zdrój na rok 2015 oraz uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego
i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Rabka – Zdrój działającej pod firmą „Zakłady Komunalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rabce – Zdroju poprzez wniesienie przez Gminę Rabka – Zdrój wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości. i skierowanie ich do dalszych prac w komisjach.

Kopie tych wniosków przedstawimy w oddzielnych postach.

Aktualizacja 12.01.2015 19:42 Wnioski Klubu


Przewodnicząca, na sugestię i wskazówkę burmistrz Przybyło, wniosek przyjęła do wiadomości, ale odrzuciła go z powodów formalnych, wskazując na §32 pkt 4 Statutu Rady Miejskiej.

 

Przystąpiono do podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju.

W sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2015, 10 radnych była za, radni Klubu „Nasze Miasto” wstrzymali się, ponieważ nie do końca przekonywało nas wytłumaczenie dużej dysproporcji pomiędzy wynagrodzeniami komisji i budżetem działań.

Kolejną uchwałę dotyczącą wysokości stawek opłaty miejscowej oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, poparli wszyscy radni.

Nasi radni poprali także kolejną uchwałę w sprawie zasad ustalenia, sposobu poboru, terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej.

Poparcia ze strony klubu ( 5 głosów przeciw ) nie uzyskała uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Rabka – Zdrój działającej pod firmą „Zakłady Komunalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rabce – Zdroju poprzez wniesienie przez Gminę Rabka – Zdrój wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości.
Uważamy, że nie wiedząc, jaka jest kondycja finansowa spółki i czym spowodowana jest decyzja podwyższenia kapitału zakładowego, możemy być tylko przeciw takiej uchwale. Pozostałych 10 radnych głosowało za tą uchwałą.

Poparcie wszystkich radnych uzyskały kolejne dwie uchwały dotyczące: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (budynek w którym mieści się restauracja „Kasztany”) oraz w sprawie: wyrażenia zgody na używanie i wykorzystanie wizerunku herbu Miasta i Gminy Rabka – Zdrój na materiałach reklamowych.

Następna pod głosowanie przedstawiona została uchwała: Zmiana Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2014 – 2025. Pani burmistrz oraz wydział finansowy rekomendowali wprowadzenie zmian w tej uchwale tj. w załącznikach do niej:
w dziale przedsięwzięcia między innymi kwestia zmiany limitów wydatków w 2014 i zobowiązań dla przedsięwzięć związanych:
z Modernizacją Centrum Wolnego Czasu (…) tj. kino, rozwój elektronicznych usług publicznych, przebudowa rozbudowa i nadbudowa budynku gminnego w Rdzawce oraz zmienienie limitu wydatków w roku 2015 na zobowiązanie opracowania miejscowego planu zagospodarowania dla części Rabki Zdroju: rejon ulic Podhalańska-Rynek. Nasi radni w tym przypadku wstrzymali się, ponieważ nie uczestniczyliśmy w przygotowywaniu tych dokumentów.

Następnie omawiany był kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Radny Rafał Hajdyła zwrócił uwagę, że w projekcie otrzymanym przed Wigilią widniał §5 dotyczący: ustalania rocznych limitów dla zobowiązań z tyt. nowych kredytów i pożyczek (…), w którym dodano punkt trzeci o treści: „3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – do kwoty 1 338 013.72 zł” ( którego nie było w uchwalonym w grudniu 2013 budżecie na rok 2014 ), a w projekcie otrzymanym dwie godziny wcześniej na komisji został pominięty. Radny prosił o wyjaśnienie co było powodem takiej zmiany i co się zmieniło przez ten tydzień w związku z ta zmianą, bo przecież ten punkt dotyczył ustalenia rocznego limitu nowego zobowiązania.
W odpowiedzi dowiedzieliśmy się ,że ten punkt został wykreślony. Nie będzie zmieniany deficyt tegoroczny. W projekcie otrzymanym przed Wigilią było 8 paragrafów, a dzisiaj otrzymany załącznik miał
7 paragrafów – paragraf 5 został wykreślony. Nie będą zmieniane żadne limity i zobowiązania na ten rok. Początkowo był taki zamysł ale z niego zrezygnowano.

Dowiedzieliśmy się także, że wykonawca kina otrzyma  800 000,00 zł za złożoną fakturę w tym roku.
W tym głosowaniu radni klubu się wstrzymali.

Po tych głosowaniach przystąpiono do dyskusji nad przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2015 – 2025.
Została odczytana opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej ( treść zamieszczona jest na BIP strony Rabki –Zdroju pod adresami:
http://bip.malopolska.pl/grabkazd…/Article/…/id,1001915.html;

http://bip.malopolska.pl/grabkazd…/Article/…/id,1001913.html)

Jedna z opinii dotycząca WPF na lata 2015 -2025 opiniuje projekt uchwały z uwagami.

Warto tutaj zwrócić uwagę na punkt czwarty uzasadnienia „Opinii RIO do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowe”.

Zwraca on uwagę , że „ … indywidualne wskaźniki zadłużenia Gminy zostały obliczone dla poszczególnych lat przy uwzględnieniu prognozowanych wielkości dochodów i wydatków bieżących od roku 2015, przy założeniu iż w okresie od 2015 do 2025 kolejne budżety będą budżetami nadwyżkowymi ( to jest, ze każdorazowo występować będzie nadwyżka dochodów nad wydatkami z przeznaczeniem jej na zaplanowaną w danym roku spłatę zadłużenia ) i Gmina nie będzie od 2016 roku korzystać z przychodów pochodzących z kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych, a także przy założeniu, ze Gmina pozyska dochody ze sprzedaży majątku w 2015 r. w wys. 475 000,00 zł, a w 2016 r. w wys. 200 000,00 zł. Skład orzekający zauważa w tym miejscu, ze dołączone do WPF objaśnienia przyjętych wartości nie uzasadniają w sposób wystarczający źródeł dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku.” i „Skład Orzekający wskazuje jednocześnie na konieczność zachowania szczególnej staranności w zarządzaniu długiem Gminy i rozwagę w podejmowaniu decyzji o realizacji nowych zadań. Niezbędne jest również bieżące monitorowanie stanu realizacji budżetu …”.

Burmistrz wskazywała, że przedmiotem uzupełnienia projektu uchwały na tej sesji było właśnie powyższe zalecenie RIO.
W zaproponowanym dzisiaj opisie do WPF wskaże te nieruchomości.
Burmistrz ustosunkowała się również do uwagi w Opinii RIO, tj. „Skład Orzekający zauważa, że w załączniku nr 2 do projektu uchwały, przedstawiającym wykaz przedsięwzięć limit wydatków majątkowych ( L.p. 1.12 ) w roku 2015, wykazano w kwocie niższej niż odpowiednie wydatki w kol. 12.4 załącznika Nr 1.”, następująco:
„Chodzi o zadanie unijne czyli „KINO”. To wyjaśniane będzie w opisie, ponieważ nigdy nie ma 100% korelacji w projekcie unijnym. ( należy podkreślić że opinia RIO ukazała się na BIP 18.12.2014 r.
i był czas na przedstawienie Radnym Rady Miejskiej uzupełnionej uchwały o zmiany tak aby spokojnie można było nad zmianami dyskutować i się do nich przygotować ).

Została również odczytana opinia RIO w sprawie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2015 r.

Następnie burmistrz przystąpiła do omawiania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej WPF. W pierwszej kolejności zaczęła omawiać WPF na lata 2015-2025. Następnie zaproponowała dopisanie w załącznikach tj. na stronie 2 objaśnień, to o co prosiła RIO, czyli jakie grunty planuje się sprzedać.
W tym momencie wiceprzewodnicząca rady Elżbieta Szarawara wskazała, że radni nie otrzymali tego załącznika do uchwały, przewodnicząca Maria Górnicka-Orzeł również stwierdziła, że nie ma tego załącznika. Burmistrz twierdziła ze taki dokument został złożony do biura rady w dniu 15 listopada.

W związku z zamieszaniem, w którym okazało się, że radni nie posiadają części opisowej do WPF, do której wnoszone są przez burmistrz zmiany na sesji, radny Rafał Hajdyła złożył wniosek formalny o 16 minut przerwy (przerwa powyżej 15 minut podlega głosowaniu), aby znalazły się brakujące dokumenty. Został on przyjęty.

Co ciekawe (proszę przyjrzeć się fragmentowi nagrania z 1:13:50), formalnie oddano 8 głosów za, na co padło stwierdzenie: „Wszyscy są za.”

Po przerwie burmistrz Ewa Przybyło jako autor złożyła wniosek o wycofanie dwóch uchwał tj. WPF na lata 2015-2025 oraz projektu budżetu na 2015 rok, ze względu na niemożność pracy z Radnymi nad w/w uchwałami z powodu braku dokumentów. Powołała się na art. 32 Statutu Gminy Rabka – Zdrój.
Co ciekawe, burmistrz powinna powołać się na §36 ust. 3

Na trzeciej sesji ostatecznie projekt budżetu 2015 nie był omawiany.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Górnicka Orzeł poprosiła, ze względu na utworzenie Klubu Radnych i ich strony internetowej, o to aby na tej stronie nie było przekłamań, gdyż sporządzany jest również protokół przez biuro Rady, aby nie było rozbieżności pomiędzy wypowiedziami.

Pani Burmistrz zwróciła się z prośbą do Przewodniczącego Klubu Radnych „Nasze Miasto” o wyjaśnienie kwestii związanej z korespondencją do klubu oraz o spełnienie wymogu ze statutu Gminy Rabka-Zdrój mówiący, że: „Na wniosek przewodniczącego klubu Burmistrz zobowiązany jest zapewnić klubowi warunki organizacyjne w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania„. Przewodniczący klubu poinformował, że odpowiedni wniosek jest przygotowywany i złożony zostanie na ręce burmistrz, aby nie miała problemu z wpływającą poczta i obsługą Klubu. Jednocześnie wystąpić może problem, ponieważ regulamin kancelaryjny nakazuje otwieranie każdej korespondencji przez sekretariat.

Na tym zakończono III sesję Rady Miasta, chociaż końcowe wypowiedzi przewodniczącej i burmistrz, należy traktować już jako wypowiedzi poza sesją, ponieważ w porządku obrad nie było punktu wolne wnioski

 

Z tego miejsca dziękujemy wszystkim mieszkańcom za Wasze uwagi i propozycje. Jednocześnie opracowujemy listę Państwa pytań i sugestii, które docierają do nas różnymi kanałami. Sukcesywnie będziemy je wyjaśniać i publikować odpowiedzi.

Udostępnij

O autorze