Rdzawka

Wiemy kto opróżni kosze we Rdzawce

Ogloszenie o wynikach postępowania na zadanie, pn.: „Opróżnainie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój w 2015 roku”

Data publikacji 2015-02-27

 

OGŁOSZENIE
o wynikach postępowania

 

Burmistrz Rabki – Zdroju informuje, iż w związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmian.), w trybie przetarg nieograniczony na zadanie, pn.: Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój w 2015 rokuzostała wybrana oferta nr 1:

KATDAR OGRÓD SYSTEM Dariusz Marcela, Grzechynia 667, 34-220 Maków Podhalański

za cenę: 100 008,00 zł, liczba zdobytych pkt. 100,00 (kryterium – 95 % cena, 5 % czas reakcji /zbiórki/ na zgłoszenie przez Zamawiającego zebrania worków nieoznaczonych )

 

Uzasadnienie wyboru:

– wykonawca po uzupełnieniu oferty spełnił wszystkie warunki postawione przez Zamawiającego w SIWZ,

– cena ofertowa jest najkorzystniejsza i nie ma charakteru ceny rażąco niskiej,

– wysokość zaoferowanej ceny jest niższa od kwoty środków finansowych jakie Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zadania.

 

W postępowaniu złożono 3 oferty.

 

Oferta nr 1:

KATDAR OGRÓD SYSTEM Dariusz Marcela, Grzechynia 667, 34-220 Maków Podhalański

za cenę: 100 008,00 zł, liczba zdobytych pkt. 100,00 (kryterium – 95 pkt. cena, 5 pkt. czas reakcji /zbiórki/ na zgłoszenie przez Zamawiającego zebrania worków nieoznaczonych )

Oferta nr 2:

Konsorcjum firm:

FHU KOŚMIDER Stanisław Kośmider, ul. Słoneczna 24 b, 34-700 Rabka-Zdrój

i

ZAKŁADY KOMUNALNE Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 46 b, 34-700 Rabka-Zdrój

za cenę: 135 000,00 zł, liczba zdobytych pkt. 75,38 (kryterium – 70,38 pkt. cena, 5 pkt. czas reakcji /zbiórki/ na zgłoszenie przez Zamawiającego zebrania worków nieoznaczonych ) 

Oferta nr 3:

Usługi Transportowe GACEK & KRAWONTKA, 32-434 Skomielna Biała 613

Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy Pzp  z uwagi, iż nie spełnił warunków udziału w postępowaniu, w związku z art. 24 ust. 4 oraz zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 oferta została odrzucona.

 

 

Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych
w art. 94 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy Pzp, tzn. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 Ustawy Pzp.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 Ustawy Pzp.

 

 

Udostępnij

O autorze