Rdzawka

Rusza przetarg na Rdzawka Obidowa

http://bip.malopolska.pl/grabkazdroj/Article/get/id,1039232.html

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie, pn.: Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w miejscowości Rdzawka poprzez przebudowę drogi gminnej Rdzawka-Obidowa nr 2512004 w km 0+000 – 1+845

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj

 Data publikacji 2015-03-25
 Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
 Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w miejscowości Rdzawka poprzez przebudowę drogi gminnej Rdzawka-Obidowa nr 2512004 w km 0+000 – 1+845
Numer ogłoszenia: 41745 – 2015; data zamieszczenia: 25.03.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju , ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój, woj. małopolskie, tel. 18 2676440, 2677178.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rabka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w miejscowości Rdzawka poprzez przebudowę drogi gminnej Rdzawka-Obidowa nr 2512004 w km 0+000 – 1+845.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w miejscowości Rdzawka poprzez przebudowę drogi gminnej Rdzawka-Obidowa nr 2512004 w km 0+000 – 1+845. Zakres robót obejmuje, m.in.: a) Roboty przygotowawcze, b) Roboty rozbiórkowe; c) Roboty ziemne – odbudowa rowu; d) Kanalizacja deszczowa; e) Konstrukcja na poszerzeniach, przełomach; f) Kanalizacja deszczowa; g) Teletechnika; h) Chodnik; i) Nawierzchnia; j) Pobocza; k) Elementy bezpieczeństwa; l) Oświetlenie przejścia dla pieszych; m) Oznakowanie pionowe i poziome. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usługi zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.00.00-5, 45.11.10.00-8, 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie: przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca spełni warunek jeżeli złoży oświadczenie wg wzoru, które stanowi załącznik do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca spełni warunek jeżeli złoży wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Wykonawca spełni warunek jeżeli złoży oświadczenie wg wzoru do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.: – jedną osobą na stanowisko Kierownika Budowy, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadającymi im, ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadająca aktualne członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych dla wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami*. *Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednie uprawnienia do kierowania i nadzoru robót budowlanych w specjalności drogowej bez ograniczeń. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Co najmniej 2 roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości każdej roboty nie mniejsze niż 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion 00/100) brutto. Określenie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia – oznacza: wykonanie robót związanych z budową (to jest wykonaniem nowej) lub rozbudową, przebudową drogi.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. 2. Potwierdzenie wpłaty wadium. W przypadku wadium wnoszonym w innej formie niż pieniądze, do oferty należy dołączyć kserokopie wpłaty wadium, a oryginał należy złożyć w kasie Zamawiającego (ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój), najpóźniej przed terminem składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Wydłużenie okresu gwarancji – 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: a) zmiana terminu z uwagi na wystąpienie niesprzyjających warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacjach Technicznych lub wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, b) zmiana terminu z uwagi na zamówienia dodatkowe (roboty dodatkowe) niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin zamówienia, c) zmiana terminu ujawnienie niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją, urządzeń obcych i konieczności wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub przełożeniem, d) zmiana terminu w przypadku zawieszenia robót przez Zamawiającego, e) zmiana terminu w przypadku zmian w dokumentacji projektowej dokonanych na wniosek Zamawiającego, f) zmiana terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, g) zmiana terminu z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy, Inne zmiany umowy z uwagi na: a) zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w umowie, b) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, c) zmiany kluczowych specjalistów: np. inspektorów nadzoru, kierownika budowy, osób reprezentujących Strony. d) zmiany stawki podatku VAT, e) zmiany w zakresie podwykonawcy i zakresu realizowanych przez niego robót (zmiana podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu jest możliwa, jeśli nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca), f) siły wyższej. Wszelkie zmiany wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rabka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Rabce – Zdroju ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka – Zdrój, pok. Nr 13.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Rabce – Zdroju ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka – Zdrój; Sekretariat pok. Nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Udostępnij

O autorze