Rdzawka

Referendum 6 września 2015 6:00-22:00

 

Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015

Referendum ogólnokrajowe6 września 2015(1)

Za Glosuj.org.pl

Ogólnokrajowe Referendum  zarządzone na dzień 06 września 2015 r.

 

1. POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

2. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA  RABKI – ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum  na terenie gminy Rabka – Zdrój.

 

KALENDARZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO

 

do dnia 23 lipca 2015 r.

– utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, w domach studenckich i zespołach domów studenckich oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 28 lipca 2015 r.

– zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej przez podmioty uprawnione o zamiarze uczestniczenia w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych nadawców publicznych;

– podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwo­dów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

do dnia 7 sierpnia 2015 r.

– zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich;

– zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez podmioty uprawnione

do dnia 16 sierpnia 2015 r.

– powołanie obwodowych komisji do spraw referendum;

– podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwo­dów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komi­sji do spraw referendum;

– sporządzenie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum

od dnia 16 sierpnia 2015 r. do dnia 23 sierpnia 2015 r.

– składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę woj­skową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawo­dowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ra­towników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miej­scem stałego zamieszkania, policjantów z jednostek skoszarowanych, funk­cjonariuszy BOR, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę

od dnia 21 sierpnia 2015 r. do dnia 4 września 2015 r.

– nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radio­wych i telewizyjnych audycji referendalnych podmiotów uprawnionych

do dnia 22 sierpnia 2015 r.

– zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego

do dnia 28 sierpnia 2015 r.

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 1 września 2015 r.

– składanie wniosków o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania

do dnia 3 września 2015 r.

– składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum przebywające na statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum utworzonych na tych statkach;

– składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum przebywające za granicą zgłoszeń w sprawie wpisania do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicą

w dniu 4 września 2015 r. o godzinie 24.00

– zakończenie kampanii referendalnej

w dniu 6 września 2015 r. godz. 6.00-22.00

– głosowanie

 

 

Krótki przewodnik po referendum

Referendum K.Izdebski

W jaki sposób zgodnie z prawem referenda mogą być przeprowadzane w Polsce? Jak w praktyce zwykle to wygląda? A jakie rozwiązania stosuje się za granicą? Po odpowiedzi na te pytania zapraszamy do „Krótkiego przewodnika po referendum”, opracowanego dla nas przez Krzysztofa Izdebskiego w związku ze zbliżającym się referendum.

Ogłoszone przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego referendum, które dotyczyć będzie między innymi jednomandatowych okręgów wyborczych, odbędzie się 6.09.2015. Ma ono szczególny charakter – będzie to piąte w ogóle, a pierwsze od 2003 roku referendum mające zasięg ogólnokrajowy. Nasz ekspert zwraca uwagę, że choć możliwość bezpośredniego sprawowania przez obywateli władzy za pomocą referendum jest nam zagwarantowana już w konstytucji, to na poziomie ogólnopolskim pozostaje ono martwą instytucją. –Wprawdzie w 1996 przeprowadzono referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli oraz tzw. referendum prywatyzacyjne, jednak z uwagi na nieprzekroczenie wymaganego poziomu frekwencji ich wyniki nie były wiążące. Za ważne uznano natomiast przeprowadzone w maju 1997 roku referendum dotyczące przyjęcia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum z 2003 roku dotyczące wyrażenia zgody na przystąpienie do Unii Europejskiej. Wszystkie inne inicjatywy zarówno te podejmowane przez organy państwa, jak środowiska polityczne i związkowe, a także obywateli zostały albo zaniechane, albo odrzucone. Dlatego doświadczenia z zarządzonego na wrzesień głosowania oraz towarzyszącej mu kampanii  pomogą w dokonaniu głębszej analizy obowiązujących obecnie przepisów – pisze Izdebski.

Zdecydowanie częściej referenda organizowane są na poziomie lokalnym – mechanizm referendum wykorzystywany jest na wszystkich szczeblach samorządu oraz ma umocowanie w ustawie o samorządzie lokalnym*.

Wśród omawianych w opracowaniu przykładów zagranicznych rozwiązań prawnych dotyczących referendów znajdują się Szwajcaria, Wielka Brytania i Kalifornia.

Zapraszamy do lektury „Krótkiego przewodnika po referendum”.

 

Udostępnij

O autorze