Czy mieszkańcy nie mają prawa wiedzieć jaka jest sytuacja finansowa Szpitala ?

przez | 8 lipca 2015

Szpital

W dniu 15 czerwca nasz radny Rafał Hajdyła złożył wniosek do Przewodniczącej Rady Miasta o podanie podstaw prawnych utajnienia, na wniosek burmistrz, komisji problemowej w sprawie szpitala.

Do dziś nie otrzymał jeszcze odpowiedzi.

Wniosek_Hajdyła 15.06.2015

Czyżby brak było podstaw ?

Czy mieszkańcy nie mają prawa wiedzieć jaka jest sytuacja finansowa Szpitala ?

Czy mieszkańcy nie mają prawa wiedzieć na co będą wydatkowane pieniądze publiczne – nasze pieniądze ?

Zapraszamy Państwa do refleksji nad tymi pytaniami i zastanowienia się co ma burmistrz do ukrycia, że zasłania się tajemnicą przedsiębiorstwa – co w przypadku spółki gminnej jest co najmniej dziwne.

0 myśli nt. „Czy mieszkańcy nie mają prawa wiedzieć jaka jest sytuacja finansowa Szpitala ?

 1. Braciszek

  Jeszcze raz do radnych i mieszkańców tak ochoczo chcących kontrolować spółki miejskie – dla przypomnienia, bo chyba jesteście trochę na bakier z prawem. Czy Rada ma prawo kontrolować Burmistrza w wypełnianiu funkcji Zgromadzenia Wspólnika w spółce, która jest w 100% własnością Gminy. W ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym art. 18 ust. 2 stanowi, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy w ust. 9 pkt. f podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich a w pkt. h tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek. Tym samym wnioskować można, że skoro ustawodawca w niektórych przepisach rozróżnia spółki, a także gminne osoby prawne od gminnych jednostek organizacyjnych, wydaje się zasadne opowiedzenie za tym, że pojęcie gminnych jednostek organizacyjnych użyte w art. 18a ustawy o samorządzie gminnym nie obejmuje tych podmiotów. Zasadne się wydaje przyjęcie interpretacji, zgodnie z którą komisja rewizyjna rady gminy nie jest uprawniona ani do kontrolowania spółek będących gminnymi osobami prawnymi, ani tym bardziej do kontrolowania spółek niezaliczanych do gminnych osób prawnych, tj. spółek z udziałem gminy. W konsekwencji uznać należy, że komisja rewizyjna rady gminy, która to gmina utworzyła np. spółkę z o. o. nie ma podstaw prawnych do dokonywania bezpośredniej kontroli działalności takiej spółki. Bezpośrednia kontrola spółek odbywa się na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych, którego przepisy nie przewidują regulacji szczególnych dotyczących kontroli spółek z udziałem gminy, w tym dopuszczającym ich kontrolę przez komisje rewizyjne rad gmin będących udziałowcami tych spółek.. Kontrola spółek prawa handlowego dokonywana jest co do zasady przez stosowne organy spółek tj. radę nadzorczą lub komisję rewizyjną spółki. Komisja rewizyjna rady gminy może więc kontrolować jedynie pośrednio spółki z udziałem gminy poprzez kontrolę poczynań organu wykonawczego wykonującego uprawnienia właścicielskie gminy w spółkach np. burmistrz jako organ reprezentujący gminę – wspólnika spółki z o. o. ma prawo osobiście lub przez upoważnioną przez siebie osobę do indywidualnej kontroli spółki ( jeśli umowa tego nie wyłącza lub nie ogranicza). Może więc np. przeglądać księgi i dokumenty spółki z o. o. lub żądać wyjaśnień od jej zarządu. Na zlecenie rady gminy komisja rewizyjna może skontrolować np. korzystanie przez burmistrza z prawa do kontroli działalności spółki przysługującego każdemu wspólnikowi. Komisja może w związku z tym np. analizować uchwały zgromadzenia wspólników jednoosobowej spółki gminy w osobie burmistrza dotyczące rozpatrzenia i zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy, podziału zysków lub pokrycia strat oraz udzielenie skwitowania zarządowi spółki, przyjmując, że ma to na celu kontrolę działania burmistrza w tym względzie, jako reprezentującego interesy gminy. Reasumując powyższe stanowisko dominujące w doktrynie jest takie, że nie istnieją prawne możliwości objęcia czynnościami kontrolnymi komisji rewizyjnej rady gminy działalności spółek prawa handlowego, a taką spółką jest szpital miejski. Wyjątkiem w tym zakresie są informacje uzyskane przez komisję w trakcie kontroli, które jednocześnie stanowią określone prawem tajemnice. Te informacje nie stanowią informacji jawnych, co więcej ich ujawnienie może statuować po stronie podmiotów odpowiedzialnych za ten fakt określoną prawem odpowiedzialność. Do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przez walne zgromadzenie wszystkie dane finansowe spółki są objęte ochroną i są tajemnicą przedsiębiorstwa.

 2. mieszkaniec

  Czy aby tym braciszkiem nie był pan {XXX-admin} a skoro tak to może by zapytac pana to dlatego założono te spółki żeby kręcić lody bez żadnej kontroli a my jako moieszkańcy nie mamy prawa nawet dowiedzieć się na co poszły i pójda następne miliony kredytów z naszych podatków gratuluję samopoczucia ale to tylko potwierdza że najwyższy czas wywalić całe to tałatajstwo .
  Ten wpis braciszka to totalna prowokacja.

  1. Braciszek

   Nie jestem Panem…, nie pracuję w urzędzie Rabki-Zdroju.
   Jestem doradcą samorządowym i NGS, może w jakimś zakresie poznałem prawo.
   Mieszkańcy sprawują funkcję kontrolną przez radę gminy.
   Zapewniam, że nie kręcę lodów, a najlepsze są blisko was, w Nowym Targu.
   Podatki płacą wszyscy i to jest istotą konstruowania budżetu państwa z którego przekazywane są subwencje do gmin.
   Kredyty w JST są naturalną rzeczą, tym bardziej, że w Polsce istnieje niewiele gmin posiadających zrównoważone budżety, tak że nie ma się czym podniecać.
   „Mieszkaniec” – jeżeli uważasz, że gmina pozyskuje z twojego bezpośredniego podatku np. od nieruchomości grube miliony, to twoje zarzuty są zasadne, ale mniemam, że tak naprawdę twój podatek jest mizerny, a używasz jedynie sloganu, aby zaistnieć.

 3. mieszkaniec

  Całe szczęście że Starostwo zauważyło przekręt jaki dzieje się w spólce Szpital i postanowiło odebrac to co było ich własnością i bardzoo dobrze.

  1. ktoś

   Starostwo odebrało szpital kilka lat temu za rządów śp. Antoniego i przez lata dążyło do likwidacji szpitala w Rabce zabierając m.in. sprzęt. Teraz, gdy szpital jest spółką miejską, starostwo może tylko powiedzieć „to se ne wrati”. Oj mieszkaniec zapalczywość odebrała ci jasność myślenia i kojarzenia faktów. To się nazywa ignorancja