Rdzawka

22 RWP: Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka – popiera nowelizację druku sejmowego nr. 3019

22/2015 numer Rabczańskich Wieści Pozarządowych 

——————————————————-

Chodzi o. 

————————-

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa zaniepokojeni losem projektu zmiany prawa o stowarzyszeniach (druk sejmowy nr 3019). W imieniu NAZWA ORGANIZACJI z MIEJSCOWOŚĆ, pragniemy wyrazić poparcie dla projektowanych zmian oraz podkreślić jak ważne dla organizacji społecznych w Polsce jest by wykorzystać szansę ostatnich ponad 3 lat prac strony społecznej i Kancelarii Prezydenta dla zmian w prawie o stowarzyszeniach. Obawiamy się, że powtórna okazja nie nastąpi prędko, utrwalając w obecnym stanie rozwoju społeczeństwa  częściowo już niekorzystne dla ruchu zrzeszeniowego przepisy z przed 25 lat.

 

Najważniejszymi zmianami przewidzianymi w noweli dla rozwoju organizacji pozarządowych i ruchu zrzeszeniowego w Polsce są:

– realizacja postulatu zmniejszenia ilości osób potrzebnych do założenia stowarzyszenia z 15 do 7, co ułatwi rozwój aktywności społecznej, wg zasady łatwiej zacząć, łatwiej się rozwinąć,

– usunięcie organów starostów z procedury rejestracyjnej oraz rejestracji zmian statutowych, których udział był anachronizmem poprzedniego ustroju, bo kto jak nie sąd powinien mieć największe kompetencje do oceniania naszych statutów (z resztą tylko stowarzyszenia mają teraz taki mechanizm),

– skrócenie postępowania rejestrowego oraz zmian statutów do 7 dni z 3 miesięcy, tak jak dla innych podmiotów wpisywanych do KRS,

– przecięcie jednoznacznie wątpliwości co do zwolnienia z opłat w postępowaniach o zmianę wpisów w KRS istniejących stowarzyszeń, bo nie można utrzymywać dłużej niesprawiedliwości generowanej przez sądy rejestrowe, że w np. Krakowie stowarzyszenia za zmiany nie płacą, a np. w Szczecinie są wzywane do uiszczenia opłat – w demokratycznym państwie prawa jest to niedopuszczalne,

– nadanie tzw. ułomnej osobowości prawnej stowarzyszeniom zwykłym – widząc minusy większego sformalizowania, trzeba gorąco podkreślić usunięcie w ten sposób absurdalnego paradoksu, że w świetle definicji organizacji pozarządowej z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stowarzyszenia zwykłe – nie są aktualnie organizacjami pozarządowymi. Najprostsza forma sformalizowania się grupy obywateli ustawowo nie jest organizacją pozarządową. Tak dłużej być nie może.

– wprowadzenia ustawowej konstrukcji przekształcania się stowarzyszeń zwykłych w rejestrowe, co z perspektywy ułatwiania zakładania i rozwijania stowarzyszeń jest bardzo dobrym rozwiązaniem,

– jednoznaczne rozstrzygnięcie wątpliwości o możliwości zatrudniania członków zarządów, uzależniając ewentualne ich wynagradzanie za pracę w zarządzie od zapisów statutowych. Stowarzyszenia, które będą miały na to środki i będą tego potrzebowały będą to mogły wprowadzić, co jest szczególnie ważne, gdy stowarzyszenie obraca dużymi środkami i działaniami, a pełnienie funkcji w zarządzie wymaga de facto robienia tego zawodowo i obarczone jest jak wszyscy wiemy dużą odpowiedzialnością prawną np. z ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ochrony danych osobowych jak i zwykłą cywilną przed samym stowarzyszeniem.

Warto zauważyć też jako pozytywne proponowane zmiany w zakresie:

– uregulowania korzystania przez stowarzyszenia z oddziałami terenowymi z osobowością prawną z możliwości wprowadzania zarządów komisarycznych o ile statut to przewidzi,

– wprowadzenia jasnych regulacji składania powództw o uchylenie uchwał walnego zebrania i uchwał wykluczających z stowarzyszenia, które wprowadzają ograniczenia czasowe na wzór prawa spółdzielczego, czyniąc już istniejącą możliwość z przepisów ogólnych kodeksu postępowania cywilnego, bardziej klarowniejszą dla osób w stowarzyszeniach.

W imieniu Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka

Mateusz Wójtowicz

Przewodniczący

Udostępnij

O autorze