Nabór do pracy w Urzędzie w Rabce-Zdroju.

Burmistrz Rabki- Zdroju

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektora w wymiarze ½ etatu

w Wydziale Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty
Urzędu Miejskiego w Rabce- Zdroju

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2

1. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego
2) wykształcenie : wyższe ekonomiczne w zakresie finansów i rachunkowości
3) min. roczny staż pracy w księgowości
4) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
5) brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku
7) nieposzlakowana opinia
 
2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów z zakresu :
– ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
– ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
– ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
– ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
2) znajomość:
– podstawowych programów komputerowych w tym programów księgowych
oraz umiejętność organizacji pracy własnej i współdziałania w zespole
– doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości i finansów
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Księgowanie syntetyki i analityki dochodów placówek oświatowych
2) Uzgadnianie kont syntetyki i analityki dochodów,
3) Analiza wykonania dochodów,
4) Sporządzanie sprawozdań z w/w zakresu,
5) Sporządzanie wydruków syntetyki i analityki dzienników i obrotów na kontach dochodowych placówek oświatowych.
 
4. Warunki pracy na stanowisku
1) zatrudnienie w wymiarze czasu pracy – ½ etatu
2) praca siedząca przy komputerze, w budynku Urzędu Miejskiego,
3) kontakt z interesentami, instytucjami, podmiotami, organami,
4) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju.
 
5. Informacja nt. zatrudniania osób niepełnosprawnych
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie wynosił powyżej 6%.
 
6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny i życiorys ( CV) – proszę o podanie telefonu kontaktowego,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje,
4) kopie dokumentów poświadczających dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,
5) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 poz. 1182 ) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. z 2014r. poz. 1202)”.
 
7. Termin i miejsce składania dokumentów :
1) Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2 ( pok. Nr 1 – Sekretariat) z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko – podinspektora w Wydziale Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty – w terminie do dnia 30 listopada 2015r.
2) Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
8. Informacje dodatkowe :
1) Brak podpisu na oświadczeniach, liście motywacyjnym i CV, kwestionariuszu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,
2) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru, tj. testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej,
4) Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
5) Wybrany kandydat zatrudniony zostanie na podstawie umowy o pracę na czas określony, w wymiarze czasu pracy- 1/2etatu, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia naboru,
6) Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2014r. poz. 1202).

Rabka-Zdrój, dnia 16 listopada 2015r.

Burmistrz Rabki-Zdroju

/-/mgr inż. Ewa Przybyło

You May Also Like