Rabczańskie Wieści Pozarządowe

XV Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju+materiały

10978554_338264716358393_7817533216058110963_n

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje,
że 25 listopada 2015r. /środa/ o godz. 9:00
w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju
przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się
XV Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju


Porządek obrad:

1. Otwarcie XV sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
4. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:
1)       w sprawie: przyjęcia  Rocznego Programu  Współpracy Samorządu Gminy Rabka – Zdrój z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,
2)       w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2016,
3)       w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rabka – Zdrój przez inne podmioty  niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
4)       w sprawie : przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane ,
5)       w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu oraz wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bez przetargowym nieruchomości położonej w Rabce – Zdroju,
6)       w sprawie: ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworca busów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rabka – Zdrój,
7)       w sprawie: warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rabka – Zdrój za pomocą środków komunikacji elektronicznej
8)       w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne,
9)       w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
10)    w sprawie: określenia wzorów formularzy – deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny,
11)    w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
12)    w sprawie: przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rabka – Zdrój”,
13)    w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rabka – Zdrój,
14)    w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Rabka – Zdrój działającej pod firmą „Zakład Wodociągów i Kanalizacji” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rabce – Zdroju poprzez wniesienie przez Gminę Rabka – Zdrój wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych oraz wkładu pieniężnego,
15)    w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata2015 – 2025,
16)    w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
6. Poinformowanie o  pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
7. Interpelacje radnych.
8. Zapytania i wnioski radnych.
9.  Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

– do udziału w której serdecznie zaprasza

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Rabce – Zdroju
/-/ Maria Górnicka – Orzeł

Materiały Na XV Sesje RM Cz.1

Materiały Na XV Sesje RM Cz.2

Materiały Na XV Sesje RM Cz.3

PGN Rabka Zdrój

Udostępnij

O autorze