Dalsze losy ul. Dietla – kompromitacja burmistrz Ewy Przybyło

Ewa-Przybyło-odważnie

Dalsze losy ul. Dietla – kompromitacja burmistrz Ewy Przybyło

Szanowni Państwo,

Przypomnijmy:

W dniu 27.05.2015 r. została podjęta uchwała nr VII/45/15 w sprawie zaliczenia ul. Dietla do kategorii dróg gminnych. Decyzja taka zapadła pomimo sprzeciwu radnych naszego klubu, którzy próbowali uświadomić burmistrz i pozostałym radnym, że ta uchwała jest niezgodna z prawem. Nasze zarzuty podtrzymał Wojewoda Małopolski w rozstrzygnięciu nadzorczym, stwierdzając nieważność przedmiotowej uchwały jako rażąco naruszającej przepisy prawne.

Od powyższego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody, Gmina Rabka-Zdrój złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

W rozstrzygnięciu nadzorczym organ zgodził się z jednym stwierdzeniem burmistrz, tj. „że przyczyną stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy może być wyłącznie jej istotna sprzeczność z prawem”  🙂

Po czym dodał i zakończył:

„Argumentacja podnoszona przez gminę, jako opierająca się w przeważającej mierze o względy celowościowe, a nie argumenty prawne, nie przemawia za zgodnością z prawem uchwały zakwestionowanej przez organ nadzoru.”

 

WSA postanowieniem z dnia 17.12.2015 r., Sygn. III SA/Kr 1232/15, skargę odrzucił, gdyż skarga Gminy Rabka-Zdrój, reprezentowana przez burmistrz, była niedopuszczalna. Podstawą do wniesienia skargi powinna być podjęta uchwała Rady Gminy na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody, a taka nigdy nie została podjęta.

„… przed wniesieniem skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze organ gminy, którego akt został unieważniony, podejmie wewnętrzne rozstrzygnięcie, że nie zgadza się z rozstrzygnięciem nadzorczym i żąda rozpatrzenia sprawy przez sąd administracyjny.

 

Burmistrz nie rozumiała o co prosi WSA lub nie czyta ze zrozumieniem – i przedstawiła zupełnie inne dokumenty.

Oto dowód z wyroku:

Sąd wezwał pełnomocnika Gminy R o przedłożenie uchwały podjętej w trybie art. […] w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia. W wykonaniu tego wezwania pełnomocnik Gminy R przedłożył zarządzenie Nr […] Burmistrza R z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr […] Rady Miejskiej w R z dnia 27 maja 2015 r. Nie przedłożono uchwały Rady Miejskiej w R podjętej w trybie art. 98 § 3 zdanie drugie ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o co strona skarżąca była wzywana.”

Post.-III-SA-Kr-1232-15 Dietla.

Wygląda na to, że burmistrz popełniła zasadniczy błąd w zrozumieniu tego do czego sąd ją wezwał lub też uważa, że to ona stanowi prawo miejscowe w Rabce.

Świadczyć to może również o jawnym ignorowaniu sądów przez burmistrz. O kompetencjach prawnika szkoda już nawet się wypowiadać. Boli również fakt, że za takie buble prawne i brak wiedzy, która wynika z braku umiejętności czytania oraz korzystania z ogólnie dostępnych tekstów aktów prawnych  płacimy z naszych pieniędzy. Jest to wstyd i żenada. Ile dokładnie płacimy, nie wiadomo, ponieważ burmistrz nadal odmawia ujawnienia umów z prawnikami. Ale o tym napiszemy oddzielnie.

 

Kontynuując WSA stwierdziło, że:

„Skoro podstawą do wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały jest uchwała organu, który podjął uchwałę albo którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze, to brak uchwały stanowiącej podstawę wniesienia skargi, nie uzupełniony do czasu podjęcia przez sąd orzeczenia, stoi na przeszkodzie do rozpoznania skargi, czyniąc ją niedopuszczalną na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.”

 

Takie działanie burmistrz pozbawiło Radę Gminy ochrony sądowej.

 

Opisane tu działania burmistrz i magistrackiego radcy prawnego świadczą o kompletnym braku znajomości przepisów prawnych dotyczących nie tylko regulacji prawnych dróg publicznych, ale także procedur wynikających z podstawowych zasad polskiego sądownictwa administracyjnego.

W tych okolicznościach zabawny jest fakt, że to nas radnych burmistrz na każdym kroku (słusznie lub nie) poucza, pusząc się i podkreślając jak świetnym jest ekspertem w każdej praktycznie dziedzinie. Fakty i życie pokazują jednak, że ma to mizerne potwierdzenie w rzeczywistości.

fotografia pochodzi ze strony rabka.pl

You May Also Like