[Aktualizacja ] Materiały na XXIII Sesję Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

10978554_338264716358393_7817533216058110963_n

29 czerwca 2016r. /środa/ o godz. 9:00
w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju
przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się
XXIII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Porządek obrad:
1. Otwarcie XXIII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
4. Sprawozdanie Burmistrz Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
5. Analiza wykonania budżetu gminy za rok 2015:
1) przedstawienie przez Burmistrz Rabki – Zdroju sprawozdania z wykonania budżetu,
2) przedstawienie przez Burmistrz Rabki – Zdroju opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy,
3) przedstawienie przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju opinii z wykonania budżetu za rok 2015 oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rabki – Zdroju z tytułu wykonania budżetu za rok 2015,
4) przedstawienie przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
5) dyskusja,
6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rabka – Zdrój za rok 2015,
7) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrz Rabki – Zdroju z tytułu wykonania budżetu na rok 2015,
6. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrz Rabki – Zdroju:
1) w sprawie: zmiany Uchwały XXXI/187/12 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rabce – Zdroju na lata 2013-2017 zmienionej Uchwałą nr XXXII/195/13 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 17 stycznia 2013 roku,
2) w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/149/16 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Uzdrowiska Rabka – Zdrój na lata 2016-2023,
3) w spawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4) w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rabka – Zdrój, udostępnionych dla operatów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
5) w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotarskiego,
6) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/98/15 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: opłaty uzdrowiskowej,
7) w sprawie: w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2016 – 2025,
8) sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016.
7. Podjęcie uchwały na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 02.06.2016r. (data wpływu) opatrzonej nr Urzędu Miejskiego w Rabce – Zdroju ORG.1510.3.2016.
8. Podjęcie uchwały na wniosek Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju:
1) w sprawie: wskazania dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej do Komitetu Rewitalizacji,
2) w sprawie: wskazania dwóch osób zaufania publicznego do Komisji, która dokona oceny zgłoszeń kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji,
3) w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Rabki – Zdroju,
4) w sprawie: zasad, na podstawie których przysługują radnym Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju diety, ryczałty oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
9. Poinformowanie o  pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
10. Interpelacje radnych.
11. Zapytania i wnioski radnych.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie sesji.

Materiały 23 Sesja RM


Aktualizacja 22.06.2016 21:55

Materiały Na XXIII Sesje RM Cz.1

Materiały Na XXIII Sesje RM Cz.2

Materiały Na XXIII Sesje RM Cz.3

Plan Rozwoju Uzdrowiska Rabka-Zdrój Na Lata 2016-2023!2!2 Ak

You May Also Like