Rabczańskie Wieści Pozarządowe

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju + materiały.

Szanowni Państwo,
27 września 2016r. /wtorek/ o godz. 9:00  w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju  przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju
Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXIV sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
  4. Sprawozdanie Burmistrz Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
  5. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrz Rabki – Zdroju:
  1) w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju Nr XV/114/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne (Dz. Urz. Woj. Małop. 2015.7204) (44),
  2) w spawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (45),
  3) w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIV/299/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki – Zdroju, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (46) ,
  4) w sprawie: ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – ulicy Gorczańskiej, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego (47)
  5) w sprawie: zmiany uchwały Nr LV/378/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – ulicy Norwida, zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w spr. zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego (48),
  6) w sprawie: zmiany nazwy odcinka ulicy Norwida przebiegającego po działce nr ewid. 4392/2 od działki nr ewid. 4397/1 do działki nr ewid. 4393 (49) ,
  7) w sprawie: w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2016 – 2025 (50)
  8) sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016 (51).
  6. Podjęcie uchwały na wniosek Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do złożenia odpowiedzi na skargę i reprezentowania Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie skargi z dnia 05 sierpnia 2016 r. (data wpływu 11 sierpnia 2016 r.) Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na Uchwałę Nr XLIV/299/13 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki –Zdroju, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (43).
  7. Poinformowanie o  pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
  8. Interpelacje radnych.
  9. Zapytania i wnioski radnych.
  10. Zamknięcie sesji.

 

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju- 1

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju-2

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju-3

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju- 4

Udostępnij

O autorze