Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Prokurator będzie jednak przesłuchiwał burmistrz Przybyło i z-ce Wójciaka w sprawie zamiany nieruchomości obok „Steskala” oraz zbada materiał dowodowy.

Prokurator będzie jednak przesłuchiwał burmistrz Przybyło i z-ce Wójciaka w sprawie zamiany nieruchomości obok „Steskala” tj. placu zabaw na ½ udziału w drodze dojazdowej oraz zbada materiał dowodowy.

Tak zadecydował Sąd Rejonowy w Zakopanem Wydział Karny.

Może wreszcie się dowiemy jak bardzo, burmistrz Przybyło i osoby związane z tym tematem, działały na szkodę gminy pozbywając się z premedytacją wartościowej nieruchomości w centrum Rabki?

Prokurator Działka Koło Steskala

W roku 2014 władze Gminy zawarły umowę zamiany na miesiąc przed uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A”, który zmienił przeznaczenie działki (placu zabaw) z rekreacyjnej na komercyjną!

Co to oznaczało? W momencie zamiany działka drogowa obok „Steskala” zakwalifikowana była, jako działka komercyjna (z reguły grunt o dużej wartości), a „plac zabaw” oznaczony został, jako teren rekreacyjny (z reguły grunt o niskiej wartości). Już miesiąc później weszła w życie przygotowywana od ponad roku, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Po tej zmianie działka drogowa koło „Steskala” stała się ciągiem komunikacyjnym (niska wartość), a „plac zabaw” działką komercyjną (czyli o wartości znacznie wyższej niż pierwotnie).

Co skłoniło burmistrz Przybyło i z-ce burmistrza Wójciaka do tak szybkiej decyzji?

Czy sprzedałby ktoś z Państwa nieruchomość specjalnie, tak aby na tym stracić?

Kto pozbywa się nieruchomości mając świadomość, że za miesiąc osiągnie wartość ponad 100% wyższą?

 

W wyniku niekorzystnej zamiany Gmina Rabka-Zdrój straciła co najmniej 236 000,00 zł!

 

Oto fakty:

W dniu 17 lipca 2013 r. podjęta została uchwała nr XXXVIII/243/13 Rady Miejskiej
w Rabce-Zdroju z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Rabka-Zdrój. Podjęcie powyższej uchwały poprzedzone było procedowaniem jej projektu, zarówno na komisjach Rady Miejskiej, jak również na sesji Rady Miejskiej, przez jej autora tj. burmistrz Ewy Przybyło.

http://bip.malopolska.pl/grabkazdroj,a,771561,uchwala-nr-xxxviii24313-rady-miejskiej-w-rabce-zdroju-z-dnia-17-lipca-2013-r-w-sprawie-przystapienia.html

Uchwałą nr LI/349/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rabka-Zdrój, została wyrażona zgoda na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonej w Rabce-Zdroju oznaczonej jako działka ewid. nr 3858/17 o pow.0,1670 ha – własność Gminy Rabka-Zdrój, na ½ udziałów w prawie własności nieruchomości (stanowiącej drogę dojazdową), oznaczonej jako działka ewid. nr 3858/19 o pow.0,0612 ha – będącej własnością spółki.

http://bip.malopolska.pl/grabkazdroj,a,964506,uchwala-nr-li34914-rady-miejskiej-w-rabce-zdroju-z-dnia-27-sierpnia-2014-r-w-sprawie-zamiany-nieruch.html

Niezwłocznie po tej uchwale (11 dni), bo już w dniu 08 września 2014 r. została zawarta umowa notarialna, w wyniku której doszło do zamiany nieruchomości będącej własnością Gminy Rabki-Zdrój tj. działki ewid. nr 3858/17 o pow.0,1670 ha – o wartości: 204 733,50 zł brutto ( tj. 122/59 zł/m2) na ½ udziałów w prawie własności nieruchomości będącej własnością spółki, tj. działki ewid. nr 3858/19 o pow.0,0612 ha o wartości tego udziału w wysokości 80.745,00 zł. (tj. ok. 263,87 zł./m2).

Należy zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującym w dniu zawarcia aktu notarialnego planem zagospodarowania przestrzennego (uchwałą Nr XLIII/341/02 Rady Miasta w Rabce-Zdroju
z dnia 27 czerwca 2002 r.), działka ewid. nr 3858/19 (droga) położona była w terenach oznaczonych symbolem II.1.UC – tereny usług komercyjnych, a działka ewid. nr 3858/17 (plac zabaw) w terenach oznaczonych symbolem II.2.UC – tereny usług rekreacyjnych.

 

Zaznaczyć trzeba, że zawarcie samej umowy zamiany nastąpiło w dniu 08.09.2014 r. t.j. na miesiąc przed zmianą planu zagospodarowania przestrzennego dokonaną uchwałą nr LIV/367/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Rabka-Zdrój, obejmującego swoim zasięgiem obie działki. W wyniku tej zmiany działka ewid. nr 3858/17 o pow.0,1670 ha uzyskała przeznaczenie urbanistyczne właściwe dla terenów usługowych („U”) – usług publicznych i komercyjnych, z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (z możliwością zabudowy określoną w uchwale), natomiast działka ewid. nr 3858/19 o pow.0,0612 ha uzyskała przeznaczenie urbanistyczne „KDW” – ogólnodostępny ciąg komunikacji publicznej o statusie drogi wewnętrznej; czyli straciła status działki komercyjnej, a przez to również wartość rynkowa znacznie zmalała.

http://bip.malopolska.pl/grabkazdroj,a,979406,uchwala-nr-liv36714-rady-miejskiej-w-rabce-zdroju-z-dnia-10-pazdziernika-2014-r-w-sprawie-miejscoweg.html

 

Gdyby, po zmianie planu, tylko przyjąć wartości nieruchomości z wyceny przedłożonej do aktu notarialnego, działka ewid. nr 3858/17 o pow.0,1670 ha (plac zabaw) osiągnęła by wartość 440 662,90 zł, natomiast wartość ½ cz. udziału w działce ewid. nr 3858/19 o pow.0,0612 ha (droga) mogłaby osiągnąć co najwyżej 80.745,00 zł. – choć biorąc pod uwagę, że działka ta będąc drogą wewnętrzną, zmieniła przeznaczenie właśnie na drogową, takiej wartości nie powinna uzyskać jak komercyjna.

 

Z uproszczonej analizy wynika, że w wyniku niekorzystnej zamiany Gmina Rabka-Zdrój straciła co najmniej 235 929,40 zł. (kwota jest pomniejszona o wpłatę spółki na rzecz gminy w wysokości 123 988,50 zł – zgodnie z aktem notarialnym zamiany).

 

Z dokumentacji, do której udało się nam dotrzeć wynika jednoznacznie, że zarówno Burmistrz Ewa Przybyło jak i jej zastępca Robert Wójciak od dawna przygotowywali przeprowadzenie tej transakcji.

 

O pracach związanych ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, Pani Burmistrz jak i jej Zastępca z racji pełnionych obowiązków służbowych musieli wiedzieć już dużo wcześniej, gdyż zlecali przygotowanie i opracowanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego, a proces ten jest długotrwały.

Przygotowywali również odpowiednie dokumenty do zatwierdzenia podziałów nieruchomości, do tej zamiany, już w roku 2013.

Wszystko to miało miejsce długo przed tym, zanim została podjęta uchwała przez Radę Miasta upoważniająca do zamiany nieruchomości.

Dlatego podjęcie przez nich decyzji o przeprowadzeniu zamiany nieruchomości na miesiąc przed zmianą planu było, wg. wszelkiej logiki, działaniem z premedytacją i stanowiło działanie na znaczną szkodę Gminy Rabki-Zdrój.

 

W niniejszej sprawie kluczowy jest fakt, iż  8 września 2014r. została zawarta umowa zamiany (na starych zasadach planu), a 10 października 2014 r., czyli miesiąc później, został uchwalony przez Radę Miejską Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla strefy „A”, w której wszystkie te tereny uzyskały oznaczenie „U” – teren usług publicznych i komercyjnych, oprócz drogi będącej przedmiotem zamiany.

Okoliczności sprawy dają podstawy przypuszczać, że Pani Burmistrz oraz jej Zastępca przygotowując dużo wcześniej uchwałę o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wiedząc że teren będzie jednolity urbanistycznie i cena będzie wtedy co najmniej taka sama za metr działki albo nawet znacznie różnić się na korzyść działki stanowiącej własność gminy, poprzez doprowadzenie do zawarcia umowy zamiany na miesiąc przed zmianą miejscowego planu, działali na szkodę Gminy Rabki-Zdrój.

 

Wszystko to oczywiście zaakceptowała Rada Miejska w Rabce – Zdroju podejmując przygotowane przez burmistrz, uchwały.

Udostępnij

O autorze