Rdzawka

Plan rozwoju Rabki-Zdroju –3. Aktywny Mieszkaniec w każdym wieku.

Plan rozwoju Rabki-Zdroju –3. Aktywny Mieszkaniec w każdym wieku.

3. AKTYWNY MIESZKANIEC W KAŻDYM WIEKU

Szanowni Państwo,
Kolejnym obszarem nad jakim chciałbym skupić się jako Burmistrz Rabki-Zdroju jest aktywizacja mieszkańców. Uważam, że nowoczesne zarządzanie gminą polega w dużej mierze na dialogu i współpracy z lokalną społecznością. W końcu Burmistrz to przede wszystkim osoba, która powinna służyć mieszkańcom i odpowiadać na ich potrzeby. Mamy w Rabce wiele prężnie działających grup społecznych w różnym wieku, którym należy się wsparcie ze strony gminy.

Działania jakie proponuję w tym obszarze to:

1. Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, rozwijających zainteresowania i wspomagających prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. Zajęcia realizowane w roku szkolnym, w czasie wakacji oraz ferii zimowych w formie półkolonii i zajęć w MOKu. Wsparcie rozwoju najzdolniejszych dzieci poprzez gminny fundusz stypendialny.

2. Reaktywacja Młodzieżowej Rady Gminy w celu zwiększenia zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi na poziomie lokalnym. Młodzieżowa Rada będzie instytucją, która pozwoli na dialog między młodzieżą, a gminą oraz przyczyni się do zwiększenia skuteczności podejmowanych rozwiązań.

4. Wsparcie Seniorów poprzez kontynuację działalności Gminnej Rady Seniorów jako organu doradczego, opiniodawczego i inicjującego, działającego przy Radzie Miasta. Pozwoli to skuteczniej przedstawiać oczekiwania i potrzeby osób starszych. Ważna w tym obszarze będzie poprawa warunków lokalowych do wspólnego spędzania czasu oraz kontynuacja wszystkich dotychczasowych inicjatyw aktywizujących seniorów.

5. Zwiększenie budżetu osiedli i sołectw oraz respektowanie postanowień na zebraniach mieszkańców. Mieszkańcy powinni decydować na co mają być wydatkowane ich środki, a Burmistrz powinien szanować ich decyzje i je realizować. Takie działanie pozwoli pobudzić mieszkańców do większej aktywności.

6. Wspieranie organizacji pozarządowych. Znaczne zwiększenie środków na inicjatywy lokalne ngosów. Realizacja projektów w partnerstwie gmina-ngo. Stopniowe tworzenie zaplecza technicznego do wykorzystania przez organizacje pozarządowe. Stwarzanie warunków do reaktywowania pracy gromad zuchowych i drużyn harcerskich.

7. Wprowadzenie Budżetu Obywatelskiego jako formy konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań, mieszczące się w kompetencjach gminy. Będą to środki pieniężne wyodrębniane w ramach budżetu, przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych wybranych przez mieszkańców Rabki-Zdroju. Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe zaangażowanie mieszkańców w ustalanie priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra.

Podczas 4-letniej kadencji, wraz z Klubem Radnych “Nasze Miasto”staraliśmy się zachęcać mieszkańców Rabki-Zdroju do pomocy potrzebującym i aktywne uczestnictwo w życiu gminy. Dobro powraca!

Akcje charytatywne w których wzięliśmy udział:

1. Uzyskaliśmy Stypendia dla maturzystów z Programu Stypendiów Pomostowych na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019:
https://rabkanm.pl/?s=stypendium&submit=

2. Włączyliśmy się w przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku m.in. fundując koszulki dla rabczańskich wolontariuszy.

3. 6 lipca 2016 roku przekazaliśmy książki do Miejskiej Biblioteki Publicznej:
https://rabkanm.pl/…/przekazalismy-ksiazki-dla-mlodszych-s…/

3. Licytowaliśmy Na Koncercie „Zróbmy Coś Dobrego” 18 lutego 2017 roku:
https://rabkanm.pl/…/koncert-charytatywny-zrobmy-cos-dobre…/
https://rabkanm.pl/…/licytowalismy-na-koncercie-zrobmy-cos…/

4. Zorganizowaliśmy Warsztaty z programowania dla dzieci “Meet And Code” w Rabce Zdroju, które odbyły się 21 października 2017:
https://rabkanm.pl/2017/…/01/programowalismy-w-rabce-zdroju/

5. Zorganizowaliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu 2018 w Rabce Zdroju:
https://rabkanm.pl/…/dzien-bezpiecznego-internetu-2018-w-r…/

Zapraszam Państwa do dyskusji i zadawania pytań w komentarzach oraz śledzenia kolejnych postów na stronie fb: www.facebook.com/rabkanm oraz  www.rabkanm.pl

Rafał Hajdyła, kandydat na Burmistrza Rabki-Zdroju

#RafałHajdyła2018
#ProgramWyborczyRafałaHajdyły
#WyborySamorządowe2018

Udostępnij

O autorze