Rabczańskie Wieści PozarządoweRabka Zdrój

Jak jest z długiem Rabki Zdroju ?

Jak jest z długiem Rabki Zdroju ?

Regionalna Izba Obrachunkowa postanowiła dać pozytywną opinię w sprawie deficytu i długu.

W uchwale budżetowej Gminy Rabka-Zdrój zaplanowano dochody w wysokości 77.834.949,74 zł oraz wydatki w wysokości 91.501.836,42 zł. Wykazany deficyt budżetu Gminy Rabka-Zdrój planowany na rok budżetowy 2022 wynosi 13.666.886,68 zł. Przedłożona uchwała budżetowa zakłada, iż deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

  1. zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.362.033,43 zł,
  2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9.591.313,36 zł,
  3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 51.152,50 zł,
  1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 2.662.387,39 zł.

Z wielkości przedstawionych w wieloletniej prognozie finansowej wynika, że planowane zadłużenie Gminy Rabka – Zdrój na koniec 2022 roku wyniesie 25.634.929,52 zł, co stanowi 32,93 % planowanych dochodów budżetu. Planowana kwota długu uwzględnia zadłużenie z tytułu uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 24.272.896,09 zł (planowany dług na koniec 2021 r.), rozchody 2022 r. związane ze spłatą długu – w kwocie 4.137.966,57 zł oraz przychody z planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku kredytów i pożyczek w kwocie 5.500.000,00 zł. W latach 2023 – 2032 Gmina nie planuje zaciągać nowych przychodów zwrotnych. Źródłem sfinansowania w tych latach spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów są prognozowane nadwyżki budżetu.

S.O.X.4262.4.2022_deficyt by RWP

S.O.X.4261.2.2022 Planowana… by RWP

Zdjęcie: 8385

Udostępnij

O autorze