Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Ostatnia sesja z niespodziankami.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje,
że 20 listopada 2014r. /czwartek/ o godz. 9:00
w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju
przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się
LVI Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju
 
 
Porządek obrad:
 
1.      Otwarcie LVI sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołów z LIII, LIV i LV sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
4.      Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
5.      Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:
1)      w sprawie: powołania Rabczańskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu,
2)      w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
6.      Podsumowanie pracy Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju VI kadencji.
7.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
8.      Interpelacje radnych.
9.      Zapytania i wnioski radnych.            
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.
– do udziału w której serdecznie zaprasza
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju
/-/ Maria Górnicka – Orzeł

Podsumowanie kadencji 2010–2014 – jak było, jak będzie Tekst Jolanty Zientek-Vargi („GSiA” z 5 listopada 2014 roku). Ciekawe wnioski także dla Rabki.

 

Zastanawiają mnie dwa punkty.
Punkt 3. Przyjęcie protokołów z LIII, LIV i LV sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.   Uchwała Nr LXI/426/10 Rady Miasta Rabka – Zdrój z dnia 29 września 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rabki – Zdroju. A w statucie jest zapis § 33. 1. Protokół sesji Rady powinien być przyjęty na następnej sesji.
Oraz  5. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju: 1) w sprawie: powołania Rabczańskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu,
Pisałem o tym 30 stycznia 2014     ”   16 numer Wieści Rabczańskich przyniósł ciekawą informację, która jest na 5 stronie. Tą informacją jest to ,że nasz UTW wystąpił w grudniu z wnioskiem o powołanie Gminnej Rady Seniorów. Patrząc na nasz UTW, była to tylko kwestia czasu. Drugą kwestią jest propozycja powołania pełnomocnika ds.seniorów. Teraz czas na ruch urzędu. ”  
Sprawa czekała prawie rok na jej załatwienie- grudzień 2013-  UTW ponowił sprawę w październiku 2014 :

Kilka miesięcy temu, po wejściu w życie nowelizacji Ustawy o Samorządzie – w której znalazł się zapis cyt.
„1.Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej.
2. Rada gminy, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, może utworzyć gminną radę seniorów.
3.Gminna rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.
4.Gminna rada seniorów składa się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.- Stowarzyszenie Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku wystąpiło do Rady Miejskiej z wnioskiem o utworzenie Rady Seniorów.

3 października br. na spotkaniu fokusowym poświęconym temu zagadnieniu, w obecności przewodniczącej Rady Miejskiej Marii Górnickiej – Orzeł , prezesi czterech seniorskich organizacji: Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów, Związku Kombatantów i byłych więźniów Politycznych, Sekcji Emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku wyrazili wolę utworzenia w Rabce-Zdroju Rady Seniorów. Mamy nadzieję, że rozpocznie ona działalność dla dobra całego pokolenia ludzi starszych jeszcze w tym roku.

Udostępnij

O autorze