Rabczańskie Wieści Pozarządowe

XI Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju+ Materiały

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje,
że 17 lipca 2015r. /piątek/ o godz. 9:00
w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju
przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się
XI Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Porządek obrad:
1. Otwarcie XI sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
4. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwały na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:
1) w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka – Zdrój.
6. Poinformowanie o  pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
7. Interpelacje radnych.
8. Zapytania i wnioski radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

– do udziału w której serdecznie zaprasza

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Rabce – Zdroju
/-/ Maria Górnicka – Orzeł

Materiały na sesję.

Materiały Na Sesje XI

Udostępnij

O autorze