Odpowiedź na moje uwagi do planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego

http://www.gorczanskipark.pl/UserFiles/File/2016/ZESTAWIENIE%20WNIOSKÓW,%20%20UWAG%20DO%20PROJEKTU%20PLANU%20OCHRONY%20GPN%20-%20WER%20%204-5-2016.pdf

 

Moja uwaga: Uwaga dotycząca braku opisu i szczegółowej informacji dotyczącej korytarzy ekologicznych w sołectwie Rdzawka ( na stronie 141 ) m.in. 2c1, 2c2 oraz 2l.

Odpowiedź GPN:  Wymienione punkty krytyczne, tj. 2c1, 2c2, 2l, zostały oznaczone na mapie nr 4 zbędnie. Położone są poza otuliną GPN, a zatem nie powinny być uwzględniane w projekcie Rozporządzenia. Mapa nr 4 została skorygowana poprzez usunięcie zbędnych miejsc krytycznych; istniejącym miejscom nadano nową numerację zgodną z zamieszczoną w poprawionym tekście projektu Rozporządzenia.

—————–

Uwaga dotycząca braku informacji o toczących się konsultacjach społecznych planu ochrony na terenie gminy Rabka, (informacja jest dostępna tylko na stronie Gorczańskiego Parku Narodowego).

Informacja o konsultacjach została ogłoszona w sposób wynikający z obowiązujących przepisów. Pismem z dnia 26.11.2015 (znak 41-61/2016) dyrektor Parku przesłał komunikat informujący o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu Rozporządzenia do właściwych miejscowo Wójtów i Burmistrzów z prośbą o zamieszczenie na tablicy ogłoszeń urzędu.

————

Korytarz ekologiczny na terenie Rdzawki, w rejonie Sołtysiej Doliny, ogranicza zabudowę mieszkalną, zaprezentowana mapa na stronie 141 uniemożliwia ocenę zasięgu terytorialnego na terenie Rdzawki. Nie ma podanej mapy działek, uniemożliwia to zgłoszenie uwag i opinii przez właścicieli.

Punkty krytyczne na przebiegu korytarzy ekologicznych w rejonie miejscowości Rdzawka zostały oznaczone na mapie nr 4 zbędnie. Położone są poza otuliną GPN, a zatem nie powinny być uwzględniane w projekcie Rozporządzenia. Mapa nr 4 została skorygowana poprzez usunięcie zbędnych punktów krytycznych leżących poza otuliną Parku.

————–

Uwaga dotycząca punktu krytycznego we Rdzawce – 2l. Nie jest podany opis tego punktu, ograniczeń związanych z jego umiejscowieniem, nie ma podanego skutku dla rozwoju sołectwa

Wymienione miejsce krytyczne, tj. 2 l, zostało oznaczone na mapie nr 4 zbędnie. Położone jest poza otuliną GPN, a zatem nie powinno być uwzględniane w Rozporządzeniu. Mapa nr 4 została skorygowana poprzez usunięcie zbędnych miejsc krytycznych leżących poza otuliną Parku, w tym pkt 2 l.

—————-

Uwaga dotycząca punktu krytycznego – 2 l. Punkt krytyczny dzieli sołectwo na dwie części, powoduje to dezintegrację struktury mieszkalnej, utrudnia prowadzenie inwestycji w tym obszarze

Odpowiedź zamieszczona powyżej.

————————

Uwaga dotycząca str. 134 – 1.1 l) d , rejon Kułakowy Wierch znajduje się w rejonie Rdzawki a nie Ponic w gminie Rabka-Zdrój.

Zapisy w pkt 1.1. 1) zostały przeredagowane i w obecnym brzmieniu określenie Kułakowy Wierch już nie występuje.

—————

Opinia. Ostatnie warsztaty konsultacyjnie odbyły się 8 października 2015. Dlaczego pod koniec 2015 roku, nie zostały zorganizowane na terenie gminy Rabka-Zdrój. Planowana otulina GPN jest usytuowana w większości na terenie sołectw Rdzawka, Ponice oraz dzielnicy Słone. Nie zorganizowanie warsztatów na terenie gminy Rabka-Zdrój należy ocenić negatywnie. Uniemożliwiło to pełne zapoznanie się mieszkańców sołectw Rdzawka i Ponice oraz mieszkańców dzielnicy Słone z planem.

Wykonawca przeprowadził wszystkie wymagane umową warsztaty dotyczące projektu planu ochrony Parku i nie miał obowiązku organizowania dodatkowych. Informacja o warsztatach każdorazowo była kierowana do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie Parku i otuliny, w tym do Urzędu Miasta Rabka-Zdrój oraz sołtysów sołectw gminy Rabka-Zdrój, a także organizacji i stowarzyszeń działających w obszarze.

————————-

Projekt planu GPN zagraża realizacji Planu Odnowy Miejscowości Rdzawka na lata 2010-2015, (uchwała Nr Ll/359/10 Rady Miasta Rabka –Zdrój z dnia 24 lutego 2010 r.), w tym zaplanowanym tam inwestycjom na terenie Rdzawka Obidowa.

Uwaga mało precyzyjna – brak możliwości odniesienia się. Tereny należące do miejscowości Rdzawka w większości zlokalizowane są poza obszarem otuliny Parku. Ponadto Plan Odnowy Miejscowości dotyczy lat 2010-2015, a więc w momencie wejścia w życie Rozporządzenia, nie będzie już obowiązywał.

————————–

W projekcie planu brak jest informacji czy właściciele działek w sołectwie Rdzawka i Ponice oraz osiedla Słone zostali poinformowani o możliwości zgłaszania uwag i propozycji do planu.

Informacja o konsultacjach została ogłoszona w sposób wynikający z obowiązujących przepisów. Pismem z dnia 26.11.2015 (znak 41-61/2016) dyrektor Parku przesłał komunikat informujący o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu Rozporządzenia do właściwych miejscowo Wójtów i Burmistrzów z prośbą o zamieszczenie na tablicy ogłoszeń urzędu.

————————

W projekcie planu brak jest informacji czy jednostki pomocnicze w gminie Rabka-Zdrój tzn. sołectwa Rdzawka i Ponice, oraz komitet osiedlowy Słone, były informowane o konsultacjach planu GPN

Odpowiedź zamieszczona powyżej

You May Also Like